Vad betyder egentligen entreprenad och vad är entreprenadrätt?

Hej,

Jag har nyligen startat en byggfirma där jag utför bygguppdrag åt både privata personer och andra företag. Vi bygger både hus, lagerlokaler och andra byggen. Just nu har jag 5 anställda, men jag kommer att anställa två personer till inom det här året. Jag har kommit i kontakt med begreppen ”entreprenad” och ”entreprenör” och undrar vad det innebär för mig. Finns det olika typer av entreprenader och vad är i så fall skillnaden på dem olika typerna? Vilken lag gäller för mig som entreprenör, och vad räknas ens som en entreprenad? 

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga, 

Entreprenad innebär att man åtar sig att utföra ett arbete inom en viss bestämd tid och till en viss bestämd summa. Avtalsformen är vanlig inom byggbranschen, eftersom byggen ofta kräver många olika kompetenser. En entreprenör är den part i avtalsförhållandet som utför de arbeten som beställaren efterfrågar. Beställaren är inte sällan en byggherre.

För entreprenader finns det upphandlingsformer och entreprenadformer. Under båda dessa kategorier finns det även underkategorier. Upphandlingsformer avser hur många entreprenörer som en byggherre vill ha avtal med och vem som har samordningsansvaret bland de olika entreprenörerna. Entreprenadform handlar istället om ansvarsfördelningen mellan beställaren och entreprenaden.

Under upphandlingsformer finns det generalentreprenad, delad entreprenad och underentreprenad som alla medför att olika parter får samordningsansvaret, beroende på vilken form som valts. För entreprenadformer finns det totalentreprenad och utförande-entreprenad, där den sistnämnda innebär att ansvaret för projekteringen flyttas över till beställaren, medan projekteringen vid en totalentreprenad, tillsammans med utförandeansvaret, båda ligger på entreprenören.

Det är viktigt att hålla isär kommersiella entreprenader och konsumententreprenade. För kommersiella entreprenader saknas det direkt lagstiftning, men olika lagar så som till exempel Avtalslagen [1] kan ligga till grund bedömningar kring giltigheten av avtalet mellan beställaren och entreprenören. Det finns däremot standardavtal utvecklade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) vilka har en stark och säregen ställning. Det finns olika standardavtal, där de vanligaste är AB 04 [2] och ABT 06 [3], och deras funktion är att fylla ut de luckor som medvetet eller omedvetet har lämnats i beställarens och entreprenörens eget avtal. Det är ännu inte klarlagt om AB 04 och ABT 06 har ställning som handelsbruk, det vill säga att de fungerar som en rättskälla.

För konsumententreprenader gäller Konsumenttjänstlagen [4] som skyddar konsumenten, eftersom denne anses ha en underlägsen ställning gentemot entreprenören. Även här gäller Avtalslagen som ger ytterligare konsumentskydd, till exempel vad gäller att jämka avtalsvillkor när de kan anses oskäliga. [5] Det finns också standardavtal för konsumententreprenader, till exempel ABS 18 [6] för när man bygger småhus, som underlättar avtalsprocessen mellan entreprenören och konsumenten.

Beroende på den situation man befinner sig i finns det även ett flertal andra lagar som kan bli aktuella.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. 

Med vänlig hälsning, EZlegal 

 

[1] Avtalslagen (1915:218)
[2] AB 04. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader 
[3] ABT 06. Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten 
[4] Konsumenttjänstlagen (1985:716)
[5] 36 § Avtalslagen
[6] BÖ 2018:01 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 18

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig. 

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.