LVU

Vad innebär LVU?

Föräldrarna har alltid det största ansvaret för att barn växer upp i en trygg och sund miljö, men socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att faktiskt sker. När socialtjänsten får signaler om att barn far illa, är det deras skyldighet och uppgift att utreda barnets behov av hjälp. EZlegal arbetar med socialrätt och har erfarenhet av att företräda barn, ungdomar och föräldrar i ärenden som gäller tvångsomhändertaganden med stöd av LVU. 

Rätten till ett offentligt biträde
Bra för dig som förälder att tänka på
Behöver du ett ombud?

Så går beslut om tvångsvård till

Om socialtjänsten misstänker att ett barn far illa ska de inleda en utredning för att bedöma om barnet har behov av hjälp och stöd. Om hjälp inte kan ges på frivillig väg med stöd av socialtjänstlagen kan socialnämnden ansöka om att barnet ska beredas tvångsvård med stöd av LVU.

Barnet och föräldrarna kommer då tilldelas ett offentligt biträde, det vill säga en jurist som biträder dem genom rättsprocessen. Som part kan du önska vem som ska biträda dig.  

I vissa akuta fall beslutar socialnämnden att ett barn omedelbart ska omhändertas. Under pågående vård har socialnämnden det övergripande ansvaret för den unge och de beslutar var barnet ska bo, gå i skola och hur ofta föräldrarna ska ha umgänge med barnet. Ett barn kan med stöd av LVU placeras i ett familjehem eller i ett HVB-hem. I vissa fall kan vården ges i det egna hemmet. LVU i hemmet sker utifrån en framtagen vårdplan, och kombineras ofta med insatser från öppenvården eller familjesamtal. 

Huvudregeln är att vården ska upphöra så fort vårdbehovet inte längre finns. Som längst kan vården pågå till den unge fyller 21. När det gäller vård som ges på grund av brister i hemförhållanden ska socialtjänsten var sjätte månad överväga om vården ska upphöra. Ett övervägande kan inte överklagas av vårdnadshavaren. Om ett barn däremot vårdas på grund av eget beteende ska socialtjänsten ompröva vården. Det innebär att de fattar ett formellt beslut som kan överklagas. 

En vårdnadshavare eller barnet själv om det är över 15 år, kan under pågående vårdtid begära att LVU-vården ska upphävas. Respektive part kan då ha rätt till ett offentligt biträde som hjälper till med myndighetskontakterna och processar i domstolen. Det är förvaltningsrätten som handlägger LVU-mål och är man inte nöjd med en dom eller ett beslut kan den överklagas till Kammarrätten och till Högsta förvaltningsdomstolen.

Vad säger lagen om vård av unga?

Ett barn får beredas vård med stöd av LVU på grund av brister i hemförhållandena eller på grund av barnets egna beteende om det finns en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling, och vård inte kan ges frivilligt. Med brister i hemförhållandena avses bland annat brister i omsorgen, fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt eller sexuellt utnyttjande. 

Med barnets egna beteende avses brottslig verksamhet, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende som till exempel prostitution. I akuta fall kan socialnämnden besluta om att omedelbart omhänderta ett barn. Det får ske om det är sannolikt att barnet kommer behöva fortsatt vård och om domstolens beslut inte kan avvaktas. Det omedelbara omhändertagandet ska prövas av domstolen inom en vecka.

Konsultation
Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Rättsutredning

från 5 742SEK

Rätten till ett offentligt biträde

I ärenden som rör bland annat omedelbart omhändertagande,
upphörande av vård, flyttningsförbud och upphörande av flyttningsförbud förordnar rätten ett offentligt biträde. När det gäller offentligt i LVU står staten för kostnaden och du kan önska vilken jurist du vill. Om du inte redan vet vem av våra ombud du vill önska, är du välkommen att kontakta oss för en rekommendation.

Bra för dig som förälder att tänka på

Om du är orolig för att ditt barn kan komma att omhändertas kan det vara en god idé att så snart som möjligt kontakta en jurist med kunskap inom området som kan hjälpa dig. Överväger du att begära att en pågående vård skall upphöra kan det vara bra att du först konsultera en jurist som kan ge dig råd och bedöma om det finns möjlighet att vinna framgång. 

Tänk också på att även om du känner dig kränkt, sårad och inte delar socialtjänstens uppfattning om vårdbehovet är det ofta bäst att försöka samarbeta med socialtjänsten. Det kan vara bra att rådgöra med ditt ombud före möten med socialtjänsten och lägg upp en gemensam strategi redan från start. 

Behöver du ett ombud?

Om du vill fråga om råd eller vill veta mer om hur du önskar oss som offentligt biträde rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.