Bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt?

När du köper en bostadsrätt förvärvar du inte själva lägenheten, utan nyttjanderätten till lägenheten. Därtill får du en andelsrätt i bostadsrättsföreningen. Det är genom den andelen som du och föreningens andra medlemmar gemensamt äger till exempel fastigheten och dess mark. 

Vad är en nyproduktion?
Vad är ett prisavdrag?
Vem får jag sälja min bostadsrätt till?

Vad är en bostadsrättstvist?

Att köpa en bostadsrätt är för många en betydelsefull investering, kanske är det dags att flytta hemifrån eller att lämna en tidigare bostad för att ta nästa steg i livet? Precis som med andra typer av varor kan fel upptäckas en tid efter köpet och leda till en tvist. Bostadsrättstvister kan vara komplicerade och kräva en detaljerad bedömning av det enskilda fallet. Det kan underlätta att ta hjälp en jurist som stöttar dig genom hela processen, vi företräder såväl bostadsrättsföreningar som privatpersoner. 

Vem är ansvarig för fel i bostadsrätt?

Innan ett köp fullbordas har köparen en undersökningsplikt som innebär att köparen ska kontrollera bostaden och uppmärksamma eventuella fel. Om en köpare inte anmärkt på några fel, antas köparen vara medveten om bostadens skick.

Om köpet har gjorts mellan två privatpersoner tillämpas som utgångspunkt köplagen. Huvudregeln vid köp som regleras av köplagen är att man köper varan (i detta fall bostadsrätten) i befintligt skick. Vilka möjligheter köparen har att kräva prisavdrag eller skadestånd kan vara beroende av vilken form av undersökning som vidtagits i samband med köpet, till exempel huruvida köparen har låtit genomföra en besiktning. Däremot kan säljaren i upp till två år efter tillträdet bli skyldig att åtgärda fel som inte gick att upptäcka vid en undersökning.  

En annan aspekt som kan påverka är vad som framkommit av prospektet och vad säljaren särskilt utfäst, till exempel om säljaren på fråga har utfäst att en viss del av bostadsrätten är nyrenoverad. Bostaden ska vid köptillfället motsvara de egenskaper som avtalats, och säljaren är skyldig att upplysa köparen om en avvikelse från avtalet skulle upptäckas. Om säljaren lämnar uppgifter som inte överensstämmer med bostadens skick kan säljaren komma att bära ett felansvar. 

Vissa fel kan dessutom vara föreningens ansvar att åtgärda. Föreningen ansvarar i regel för det yttre skicket av en bostadsrätt. Det innebär att bostadsrättsföreningen är skyldig att hålla mark och byggnad i gott skick, såvida annat inte föreskrivits i föreningens stadgar. Till det yttre skicket hör även reparationer av ledningar till avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilationskanaler, under förutsättningen att dessa tjänar hela huset. 

Ohyra och brand- eller vattenledningsskador tillhör också som utgångspunkt bostadsrättsföreningens ansvar, så länge det inte kan ha orsakats av bostadsinnehavarens egen vårdslöshet och försummelse. Om föreningen försummar sitt ansvar kan bostadsrättsinnehavaren i vissa fall ha rätt till nedsättning av sin månadsavgift eller skadestånd.   

Det finns med andra ord många aspekter att beakta och kan därför kännas klokt att kontakta en jurist för att diskutera vilka möjligheter som finns i det enskilda fallet. 

 

 

Vad säger lagen?

Vid köp av bostadsrätt gäller i första hand köplagen, med undantag för nyproduktion där det istället är bostadsrättslagen som blir tillämpbar. 

Anledningen till att bostadsrätt faller inom ramen för köplagen är att det betraktas som lös egendom, det vill säga en vara. Det är föreningen som tillsammans med dess medlemmar äger fastigheten och förvärvaren köper inte lägenheten i sig, utan rätten att bo i lägenheten. Köpet innefattar dels en nyttjanderätt och dels en andelsrätt i föreningen.  

Vad kostar det att tvista om bostadsrätt?

I bostadsrättstvister har parterna ofta ett visst rättsskydd genom sin hemförsäkring eller föreningsförsäkring. Omfattningen av rättsskyddet bestäms av försäkringsbolaget och kan variera mellan olika bolag. Vanligtvis täcker hemförsäkringens rättsskydd ombudskostnader vid tvister som överstiger ett halvt prisbasbelopp, förutsatt att tvisten prövas i allmän domstol. 

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring bostadsrätt? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

5 viktiga saker att tänka på inför köp av bostadsrätt

1. Köparens undersökningsplikt

Undersök bostadsrätten innan köpet och kontrollera att lägenheten matchar avtalet. Du kan att antingen undersöka lägenheten själv, eller ta hjälp av en besiktningsman. Efter att köpet fullbordats ansvarar säljaren endast för dolda fel.  

 

2. Kontrollera lägenhetsförteckningen

När du bestämt dig för att köpa lägenheten bör du be säljaren om en kopia lägenhetsförteckningen och kontrollera att lägenheten inte är pantsatt.

 

3. Kolla upp föreningens ekonomi

igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning och fråga föreningen om deras framtida planer. Ekonomin i föreningen och framtida renoveringar eller upprustningar kan påverka månadsavgiften.   

 

4. Undersök föreningens ekonomiska plan

Ska du köpa en nyproduktion? Läs noggrant föreningens ekonomiska plan och ta reda hur föreningen har beräknat årsavgifterna kort och lång sikt. Det kan även vara bra att kolla upp vilka driftskostnader som ingår i årsavgiften och vilka kostnader som bostadsrättshavaren själv står för. 

 

5. Försäkra dig om att allting stämmer 

När du har köpt en nyproduktion bör du kontrollera att lägenheten motsvarar upplåtelseavtalet. Om du upptäcker fel ska du vända dig till föreningen. 

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 4 900SEK

Köpeavtal bostadsrätt
Vad är en nyproduktion?

En nyproduktion är i sammanhanget bostadsrätt en nyproducerad lägenhet där du som köpare många gånger ingår ett förhandsavtal innan bostadsrätten är byggd. I vissa fall har du som köpare möjlighet att påverka bostadsrättens inredning, till exempel genom olika tillvalslistor. Köper du en bostadsrätt som ingen tidigare har ägt är det som utgångspunkt bostadsrättsföreningen som du ingår avtalet med och det är bostadsrättslagen som är reglerar era mellanhavanden. 

Vad är ett prisavdrag?

Ett prisavdrag är precis vad det låter som, ett avdrag på priset köparen betalat för en bostadsrätt. Ett prisavdrag kan komma att aktualiseras om köparen gör gällande att det finns någon form av brist i bostadsrätten som denne anser har påverkan på priset som initialt erlagts. 

Vem får jag sälja min bostadsrätt till?

Huvudregeln är att bostadsrättsinnehavaren får sälja sin bostadsrätt till vem den vill. För att köpet ska anses fullbordat krävs dock i regel att bostadsrättsföreningens styrelse godkänner köparen som medlem i föreningen. Föreningen kan bland annat ha krav på att köparen synes ha ekonomi att klara av att betala månadsavgift för att godkänna denne. Vissa föreningar har även regler som stipulerar att bostadsrätten inte får säljas till en juridisk person.