Personskada & livränta

Vad är en personskada?

En personskada är en fysisk eller psykisk skada. Det kan till exempel vara en olycka, en arbetsskada, patientskada eller en skada orsakad av en misshandel. Oftast upplever den drabbade övergående besvär men ibland kan händelsen leda till långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga och omfattande kontakter med försäkringsbolag och försäkringskassa. Vi tar hand om den juridiska handläggningen och kommunikationen med bolag och myndigheter att du kan fokusera din hälsa. 

Vad säger lagen om personskada och livränta?
Kan jag få skadeersättning?
Vad kostar det att ta hjälp av en jurist?

IVO-anmälan

En IVO-anmälan är en anmälan som upprättas för att du är missnöjd eller har drabbats av någon form av felaktighet i anledning av vård som du har mottagit.

IVO utreder inte alla händelser utan ramarna för deras utredande verksamhet sätts av Patientsäkerhetslagen. De händelser IVO utreder kan bland annat innebära att patient fått en bestående skada, fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. IVO utreder även frågor om tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat integritet, självbestämmande eller rättslig ställning.

När kan jag göra en IVO-anmälan?

Innan en IVO-anmälan blir aktuell ska du vända dig till den som har vårdat dig med ditt klagomål. Du kan få bistående av Patientnämnden med att föra fram klagomålet. Om du efter denna kontakt fortfarande inte är nöjd med svaret du får eller om du inte ens har fått ett svar kan du vända dig till IVO med en anmälan. 

Vi bistår klienter med att upprätta IVO-anmälningar. Att uppleva sig ha blivit felaktigt behandlad inom vården kan inte bara ha fått långtgående konsekvenser för den enskilde utan kan även ha medfört att denne tycker att det är jobbigt att tänka på det inträffade. I en sådan situation kan det underlätta att ta hjälp av ett ombud för att sätta samman underlag till anmälan. Vi kan bistå dig genom att redogöra för det inträffade och på vilket sätt detta är att anse utgöra en felaktighet. Flera av våra ombud har erfarenhet av att arbeta med patientskadejuridik och god vana av att navigera bland medicinska termer och journalanteckningar.

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 5 742SEK

Rättsutredning
Vad säger lagen om personskada och livränta?

Ersättning för personskador som orsakas uppsåtligen av någon annan regleras i skadeståndslagen (1972:207). 

Enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har den som drabbats av en arbetsskada rätt till livränta om arbetsförmågan är nedsatt med minst en femtondel, om nedsättningen är varaktig eller kan antas bestå under minst ett år. Livräntan ska motsvara den inkomstförlust den skadedrabbade gör och utgår från den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. 

Enligt patientskadelagen (1996:799) ersätts skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige. För att man ska ha rätt till ersättning krävs att skadan uppkommit genom vård och att skadan hade kunnat undvikas genom att ge vård på något annat sätt.

Kan jag få skadeersättning?

Om du blivit skadad i arbetet, varit utsatt för felbehandling inom sjukvården eller på annat sätt blivit skadad eller sjuk på grund av någons handlande kan du ha rätt till ersättning. Ofta kan dock frågan medföra problem av juridisk karaktär. Det är relativt vanligt att den som drabbas av en personskada eller långvarig sjukdom har en annan uppfattning än försäkringskassan eller försäkringsbolaget gällande vilken ersättning som ska utgå. Vi erbjuder våra klienter juridisk rådgivning och hjälp att processa mot försäkringsbolag och försäkringskassan angående ersättning, sjukpenning, sjukersättning, livränta och SGI. Ta med så mycket dokumentation du har till det första mötet med juristen. Det kan vara intyg från behandlande läkare och specialister, inkomstdeklarationer, lönespecifikationer och tidigare anställningsavtal. 

Vad kostar det att ta hjälp av en jurist?

I tvister om personskada, arbetsskada och patientskada är huvudregeln att klienten betalar ombudets kostnader privat, då dessa inte ersätts av rättsskydd i hemförsäkringen eller rättshjälp från staten. För trafikolyckor kan andra regler gälla, se avsnittet trafikskada. Ibland kan du dock få hjälp av rättsskyddet i din hemförsäkring om försäkringsbolaget (inklusive LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag), har meddelat ett beslut som kan överklagas till en nämnd. 

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring personskada och livränta? Ofta finns det mycket dokumentation i ärenden om personskada och därför krävs en utredning för att juristen ska kunna avgöra om ärendet går att nå framgång i. Vi rekommenderar dig att som ett första steg boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.