Testamente

Vad är ett testamente?

Ett testamente är en handling där det framgår hur man vill att sina tillgångar ska fördelas efter man har dött. Om man inte upprättar ett testamente kommer ens tillgångar att fördelas utifrån Ärvdabalkens regler. Enligt Ärvdabalken ska i första hand den bortgångnes bröstarvingar, det vill säga barn och barnbarn ärva tillgångarna. Om ett testamente inte upprättas i enlighet med de formkrav som finns, kan det komma att jämkas eller ogiltighetsförklaras. EZlegal hjälper dig att ta fram juridiskt korrekta handlingar som respekterar din vilja. 

Vem får upprätta mitt testamente?
4 vanliga frågor om testamenten
Vad kostar det att skriva testamente?

Kan jag testamentera kvarlåtenskap hur jag vill?

Genom ett testamente kan du bland annat testamentera bort föremål, fastigheter, pengar och nyttjanderätt till egendom. Den legala arvsordningen blir endast gällande om du inte skrivit ett testamente, Om man har bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) så har dessa alltid rätt att erhålla sin laglott, vilket är hälften av kvarlåtenskapen. Man har således endast rätt att testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap. Om en bröstarvinge vill erhålla sin laglott måste den dock påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från att den tagit del av testamentet. Försittes denna tid har bröstarvingen förlorat sin rätt till laglotten. Det går därför att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap, men det finns alltid en möjlighet för en bröstarvinge att begära ut sin laglott.

Ett ytterligare hinder till att testamentera sin kvarlåtenskap hur man vill föreligger om man är gift. Den efterlevande maken har alltid rätt att erhålla ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp efter den andre makens död. I detta värde ska det dock inräknas det som den efterlevande maken erhållit genom bodelning eller som utgör den efterlevande makens enskilda egendom.

Formkrav för testamenten

För att ett testamente ska bli giltigt finns det vissa formkrav som behöver vara uppfyllda. Testamentet måste vara skriftligt och signerat av testatorn. Det måste även finnas två vittnen som samtidigt bevittnar när testator signerar testamentet eller vidkänner sin underskrift. Testamentsvittnena ska ha kännedom om att de bevittnar ett testamente, men behöver inte ha kännedom om innehållet.

Det finns även vissa krav på vilka som får vara testamentsvittnen. Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Vidare får testatorns make, sambo, syskon eller annan som är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn inte vara vittne. Man får heller inte bevittna ett förordnande till sig själv, sin make eller sambo, sitt syskon eller till någon annan som är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till en själv.

Även om det inte är ett formkrav är det viktigt att testamentet är tydligt formulerat för att säkerställa att testatorns vilja efterföljs och rättsliga tvister undviks. Det kan därför vara bra att anlita en jurist för att säkerställa att testamentet är tydligt och uppfyller formkraven.

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 3 828SEK

Testamente
Vem får upprätta mitt testamente?

Testationsrätten är personlig, vilket innebär att ett testamente inte kan upprättas genom en ställföreträdare, god man, förmyndare eller förvaltare för huvudmannens räkning. Men även om det kan kännas enkelt att skriva ett testamente på egen hand, kan det vara en god idé att ta hjälp av en jurist. Det finns en del inskränkningar i vad en testator kan testamentera bort och i värsta fall kan det bli fel. När du skriver ett testamente ska du noga fundera på hur du vill att din egendom ska fördelas och om egendomen ska ärvas med fri förfoganderätt eller med full äganderätt. Du bör även ha bestämt vilka som ska vara vittne.

4 vanliga frågor om testamenten

1. Kan ett testamente vara ogiltigt?

Ja, ett testamente kan jämkas eller ogiltigförklaras. För att undvika att testamentet blir föremål för klander vid ett senare tillfälle, är det viktigt att se till att testamentet följer gällande formkrav.   

2. Vad händer om något är otydligt?

Ett testamente ska i bästa fall svara frågor om hur testatorns kvarlåtenskaper ska fördelas. Om testamentet är otydligt, ofullständigt eller motstridigt ska egendomen fördelas enligt testatorns verkliga vilja. Tolkningen måste dock ha en anknytning till testamentet för att den ska kunna accepteras. 

3. Måste testamenteringen bevittnas?

Ja, för att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är undertecknat av två vittnen som inte är jäviga. Om du vill kan vi på EZlegal bevittna testamentet. 

4. Hur ogiltigförklarar man ett felaktigt testamente?

Om en arvinge tycker att ett testamente är ogiltigt av någon anledning kan den väcka så kallad klandertalan. Det ska göras inom sex månader från det att arvingen fick ta del av testamentet. Om ingen av arvingarna väcker talan om klander blir testamentet slutligt giltigt när tidsfristen löpt ut. 

Vad kostar det att skriva testamente?

Vi kan bistå dig om du vill fråga om råd kring arv och testamente eller hjälp med att upprätta handlingen. Att upprätta ett testamente omfattas inte av finansieringsalternativen rättsskydd eller rättshjälp utan finansieras istället privat. Som ett första steg rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.