Skilsmässa & separation

Ska ni gå skilda vägar?

Ett beslut om skilsmässa eller separation föregås ofta av en längre tids funderingar. Vad ska hända med det gemensamma hemmet, var ska barnen bo och framför allt; hur går det till? En del väljer att sköta en del av det formella pappersarbetet själva, men man kan även överlåta den juridiska handläggningen till en jurist. EZlegal stöttar dig från ansökan om skilsmässa till frågor om bodelning och vårdnad.

Allmän
Konsultation
 • 20 minuters juridisk rådgivning
 • Vägledning inom aktuellt område
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK
Bodelningsavtal
Barn & Familj
 • Inledande möte
 • Löpande kontakt
 • Rättsliga överväganden
 • Upprättande av bodelningsavtal
 • Avslutande möte
från
7 499
SEK

Våra kontor

Hittar du inte ett kontor där du bor?
Ingen fara. Vi arbetar digitalt och kan bistå klienter på fler än dessa orter.

EZlegal svarar
Hur skiljer jag mig om vi gifte oss utomlands?
Hej, Min fru är brittisk medborgare och vi gifte oss för tio år sedan i England. Vi är dock separerade sedan en tid tillbaka och jag flyttade tillbaka hem till Sverige. Hon har aldrig bott här och befinner sig fortfarande i England. Nu vill jag formellt ansöka om skilsmässa från min fru. Vi har ingen kontakt idag och jag har försökt kontakta henne utan framgång, men jag tror inte att hon skulle vägra en skilsmässa. Vi har inga gemensamma barn, dock har hon ett barn från sitt gamla äktenskap som är över 18 år. Hur gör jag för att söka om skilsmässa när hon bor i England?
Allmän
Konsultation
 • 20 minuters juridisk rådgivning
 • Vägledning inom aktuellt område
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK
Vad säger lagen?
Om ni inte är överens om att skiljas, eller om det finns...
Vårdnad av barn
Vårdnad, barns boende och umgänge regleras i...
Vad kostar det?
Om parterna ansöker gemensamt om skilsmässa...

5 saker att tänka på

1. Se till att ansökan är komplett

I ansökan ska det framgå om ni har barn under 16 år, hur vårdnaden ska lösas och om det finns frågor kring vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden, så kallad kvarsittningsrätt. Till ansökan bifogas personbevis för skilsmässa, som beställs från Skatteverket. 

Boka konsultation med en jurist

Vi vet att rättsliga dilemman kan vara svåra att hantera på egen hand och erbjuder därför juridisk rådgivning inom flera områden. Boka en 20 minuters konsultation om du vill ställa en fråga, få vägledning i en klurig situation eller anlita oss som ombud.

Bodelningsavtal
Barn & Familj
 • Inledande möte
 • Löpande kontakt
 • Rättsliga överväganden
 • Upprättande av bodelningsavtal
 • Avslutande möte
från
7 499
SEK

Kommer ni inte överens?

Jag vill skiljas men mitt ex vägrar skriva under skilsmässopapperna. Finns det något jag kan göra?

Enligt svensk lag räcker att en av personerna som ingått äktenskap vill skiljas för att en ansökan om skilsmässa, även kallat äktenskapsskillnad, ska gå igenom.

Du kan enskilt ansöka om skilsmässa hos tingsrätten där du är folkbokförd och tingsrätten kommer då att utfärda en stämning vari ditt ex ges möjlighet att bemöta ditt yrkande om skilsmässa. Om ditt ex motsätter sig skilsmässan kommer tingsrätten besluta om en lagstadgad betänketid på sex månader. När den betänketiden har passerats kan du eller ditt ex inkomma med en begäran om fullföljd av äktenskapsskillnaden och efter det kommer tingsrätten besluta om äktenskapsskillnad, det vill säga skilsmässa, mellan er.

Möt Moa Möller

Ansvarig för det familjerättsliga teamet

”Det är vanligt att det uppstår juridiska frågor som rör barn och familj. Vi hjälper våra klienter med ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Vårt mål är att underlätta för dig och dina barn och hitta lösningar som fungerar i vardagen.”
Moa Möller arbetar som Head of Legal och har ansvar för det familjerättsliga teamet på EZlegal. Hon har mångårig erfarenhet av att driva familjerättsliga mål. Tidigare ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

10 vanliga frågor om skilsmässa och bodelning

Vid en skilsmässa innebär en bodelning att makarnas tillgångar, med avdrag för skulder, delas lika. Du och din exmake ska alltså som huvudregel dela lika allt som är gemensam egendom. Detta framkommer av 10 kap. 1 §. Om ni har enskild egendom grund av testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord ska den egendomen bortses från i bodelningen. 

En bodelning kan göras vid skilsmässa, vid separation mellan sambos, när någon i paret dör eller medan paret fortfarande är gifta. Vid en skilsmässa görs bodelningen normalt samtidigt, men detta är dock inget måste. Gör ni ingen bodelning kommer någon av er i framtiden kunna begära bodelning vilket kan skapa problem. Det bästa är alltså att göra bodelningen i samband med skilsmässan. Som huvudregel görs en bodelning efter att tingsrätten dömt till skilsmässa. Den kan dock också göras innan skilsmässan gått igenom, under eventuell betänketid eller flera år efter skilsmässan. Detta framkommer av 9 kap. 1 och 4 §§ i Äktenskapsbalken. En bodelning ska göras med utgångspunkt i hur era egendomsförhållanden såg ut den dagen ni ansökte om skilsmässa till tingsrätten, enligt 9 kap. 2 §. 

Ja, om du och ditt ex kommer överens om att en av er ska bo kvar i bostaden kan denna part ”lösa ut” den andre. Det innebär att den part som flyttar ut många gånger skall kompenseras för den vinst som parterna gjort på huset. 

I en bodelning ingår all egendom som var och en av er har förvärvat innan eller under äktenskapet och som inte gjorts till enskild genom äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente. Det som inte skriftligen gjorts till enskild egendom kallas giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. 

I bodelningen vid en skilsmässa med äktenskapsförord räknas hela eller delar av giftorättsgodset som enskild egendom, och denna ingår därmed inte i bodelningen. Vilka saker som trots äktenskapsförordet ingår i bodelningen beror villkoren i just ert avtal. 

Den part som bäst behöver den gemensamma bostaden har enligt lag rätt att behålla denna mot avräkning sin lott. Det innebär att den part som inte får behålla bostaden måste kompenseras. Om den part som vill bo kvar i bostaden själv inte har möjlighet att kompensera den andra, har personen inte rätt att behålla den gemensamma bostaden själv. Många gånger kan det vara bra att kontakta banken och skaffa ett lånelöfte, så man vet att man kan ta över huset.  

När det kommer till investeringar som gjorts i bostaden, som t ex genomförd renovering, räknas värdet av sådana till själva bostadens värde. Investeringar som gjorts i möbler och annan lös egendom räknas, samma sätt, till värdet av dessa saker. 

Privatägda pensionsförsäkringar, liksom individuellt pensionssparande, ska som regel ingå i bodelningen om egendomen inte har gjorts enskild genom äktenskapsförord. Makarna kan dock vid bodelningstillfället enas om att sådan egendom inte ska ingå. Rörande allmän pension och tjänstepension ska dessa som huvudregel inte ingå i bodelningen. 

Om du och din make inte har skrivit något äktenskapsförord och din make inte fått företaget genom gåva eller testamente med förbehåll om att det ska vara enskild egendom, är huvudregeln att det räknas som giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelningen. 

Som make är du berättigad till en bodelning enligt lagens bodelningsregler, och detta är ingen rättighet som bortfaller på grund av att den ena parten inte vill samarbeta. Du kan därför ansöka om en bodelningsförrättare, vars uppgift är att få till en bodelning. Bodelningsförrättaren har befogenhet att med bindande verkan själv besluta hur giftorättsgodset ska fördelas mellan två makar, i den utsträckning de själva inte kan enas om en fördelning. En bodelning kommer att kunna äga rum även om den ena maken inte vill medverka till en sådan. Bodelningsförrättarens uppgift är inte att företräda dig, utan dennes huvuduppgift är endast att se till att en bodelning genomförs. Därför kan det vara bra att anlita ett juridiskt ombud som företräder dig och tar vara på just dina rättigheter i bodelningsprocessen. 

En separation eller skilsmässa innebär en rad praktiska och känslomässiga omställningar, speciellt om det finns barn med i bilden. ”Det är lätt att känna sig överväldigad, men de flesta klarar sig igenom krisen och kommer starkare ut på andra sidan” menar juristen Peter Zeijersborger som arbetar med familjerätt. ”Om det är svårt att kommunicera med varandra, kan det vara klokt att ta hjälp av ett juridiskt ombud som fokuserar på möjligheter och samarbete istället för sårade känslor och konflikter.” 

 

Vad säger lagen om skilsmässa?

Om ni inte är överens om att skiljas, eller om det finns barn under 26 år i hushållet får ni en betänketid på 6 månader. Undantag görs om ni kan visa att ni redan har levt åtskilda under minst två år föra ansökan om skilsmässa. Tingsrätten meddelar från vilken tidpunkt betänketiden börjar löpa och när skilsmässan kan fullföljas. Fram till dess är ni fortfarande gifta med varandra. 

Efter betänketiden räcker det att en av parterna meddelar tingsrätten att den önskar fullfölja ansökan för att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad. Det finns ingen särskild blankett för det, men det måste meddelas skriftligt och åtföljas av nya personbevis för er båda. Om ingen av parterna fullföljer ansökan om skilsmässa inom ett år från att betänketiden började löpa, avskriver tingsrätten målet och äktenskapet består.

I mål om skilsmässa kan domstolen pröva vissa andra frågor, om någon av parterna kräver det. Ibland rör det sig om vårdnad, boende, umgänge, underhåll och rätten att bo kvar i den gemensamma bostaden. Vid en tvist kan det kännas tryggt att ta hjälp av en kunnig jurist.

Formellt måste den som är gift och vill skilja sig lämna in en ansökan till tingsrätten som tillhör kommunen där den bor. Det behöver inte sambor göra, eftersom ett samboförhållande upphör när paret flyttar isär. Ansökan om skilsmässa upprättas gemensamt om ni är överens om att skiljas, eller enskilt om endast ena parten är drivande. Blanketter för både gemensam och enskild skilsmässoansökan finns att ladda ner från Sveriges Domstolars hemsida. Där hittar ni också information om vilken tingsrätt ni tillhör.

Vad gäller kring vårdnad av barn?

Vårdnad, barns boende och umgänge regleras i föräldrabalkens (1949:381) sjätte kapitel. Huvudregeln är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet, men under vissa omständighet kan det vara mer lämpligt med ensam vårdnad. Vårdnadstvister kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand och då kan du ta hjälp av en jurist. På EZlegal arbetar vi med vårdnadstvister i en steg-för-steg-modell, där du kan få kontroll över processen och betalar för ett steg i taget. Läs mer om hur vi arbetar under fliken Vårdnadstvister

Vad kostar det att skilja sig?

Om parterna ansöker gemensamt om skilsmässa och löser frågor om vårdnad, umgänge och underhåll i samförstånd och inte anlitar ombud, stannar kostnaden vid tingsrättens ansökningsavgift på 900 kronor. I annat fall kan ett eventuellt rättsskydd i din hemförsäkring täcka upp till 80% av kostnaderna för en jurist. För den som saknar hemförsäkring finns möjlighet att få rättshjälp. Din rättshjälpsavgift kan bli så låg som 2% av den totala kostnaden.  

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring skilsmässa och separation? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

5 saker att tänka på vid skilsmässa

1. Se till att ansökan är komplett

I ansökan ska det framgå om ni har barn under 16 år, hur vårdnaden ska lösas och om det finns frågor kring vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden, så kallad kvarsittningsrätt. Till ansökan bifogas personbevis för skilsmässa, vilket beställs från Skatteverket. 

  

2. Har ni redan börjat leva isär?

Om ni redan bor isär sedan minst två år före ansökan om skilsmässa ska det styrkas genom exempelvis utdrag ur folkbokföringsregistret eller särlevnadsintyg. Domstolen kan då döma till skilsmässa utan betänketid. 

  

3. Ansökningsavgift

Tingsrätten tar ut en ansökningsavgift på 900 kronor för att hantera skilsmässoärendet. Kostnaden betalas på betala.domstol.se. Notera att beloppen kan komma att ändras över tid. 

  

4. Ta hjälp

Oavsett om det är ditt, din partners eller ett gemensamt beslut att skiljas kan det vara svårt att enas i vissa frågor. Därför kan det vara bra att kontakta en jurist, för att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har och för att hjälpa dig med bodelning och vårdnadsfrågor.  

  

5. Det går att ångra sig!

Om ni inte längre vill skiljas går det bra att ta tillbaka ansökan, efter att ni båda bekräftat att detta är er vilja kan tingsrätten då avskriva målet.