Integritetspolicy

1. Allmän information

EZlegal AB är en allmänpraktiserande byrå som erbjuder juridisk rådgivning, tvistelösning och processföring till privatpersoner och företagare. Läs gärna mer under rubriken Tjänstespecifik information, som du hittar längre ner på sidan.

Om du utnyttjar våra tjänster står vi som personuppgiftsansvarig.

2. Definitioner och förklaringar

En personuppgift är en form av upplysning som avser en identifierad, eller identifierbar person. Upplysningar som indirekt kan leda till att en person blir identifierad utgör därmed personuppgifter.

En behandling definieras i sammanhanget som en åtgärd, eller serie av åtgärder, beträffande personuppgifter. Det innebär att när vi samlar, registrerar, bearbetar, strukturerar, överför, ändrar, lagrar eller utför liknande åtgärder så behandlas personuppgifter.

När vi behandlar personuppgifter har vi alltid ändamål och en eller flera rättsliga grunder som behandlingen stödjer sig på.

När dina personuppgifter behandlas har du rättigheter. Det ger dig bland annat möjlighet till insyn och till att i viss mån påverka vad som händer med dina personuppgifter.

3. Personuppgifter vi samlar in och använder

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på vilken tjänst eller kontakt som är aktuell.

Klient- och partsregister

Det vanligaste är att du ger oss uppgifter genom exempelvis e-post, kontaktformulär på hemsidan, via telefon eller besök i våra lokaler. För att inleda ett samarbete kommer vi att behöva uppgifter som är nödvändiga för att vi skall kunna åta oss och fullgöra uppdraget. Detsamma gäller för de uppgifter som samlas in under ärendets gång.

Som privatperson har du ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag. Uppgifterna utgörs främst av namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress men även annan information som är relevant i ärendet och som kan kopplas till dig som fysisk person kan bli aktuell. För att vi skall kunna tillhandahålla tjänsten kommer dina personuppgifter att registreras och lagras i vårt interna system. Här omfattas
även de uppgifter du lämnar till oss för att kunna fullgöra din del av avtalet, exempelvis betalningsuppgifter, med stöd i den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Uppgifternas omfattning beror huvudsakligen på vad du tillhandahållit oss.

Under ärendehandläggningen kommunicerar vi med dig elektroniskt, genom att gå vidare med våra tjänster godkänner du även denna hantering. I vissa fall kan vi även vara tvungna att registrera personuppgifter för motparter till våra klienter. Även här används fullgörande av avtal som rättslig grund.

Uppgifterna kan också komma att användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Behandlingen sker då i syfte att utveckla och analysera verksamheten utifrån vårt berättigade intresse att utvärdera och effektivisera våra tjänster, samt utbilda vår personal.

Cookies

I vissa fall får vi uppgifter från tredjeman eller genom användning av teknik som cookies. EZlegal AB använder och behöver använda insamlade uppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet och utföra våra tjänster. Det ger oss möjlighet att
förbättra våra tjänster och dina upplevelser. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina cookies nedan under punkt 4.

Nyhetsbrev

EZlegal AB använder sig av e-postutskick för att kommunicera nyheter och marknadsföra våra tjänster till våra klienter. Den rättsliga grund vi använder oss av i det fallet är en intresseavvägning. Vi bedömer här att det är mycket viktigt för
oss att kunna kommunicera med våra klienter om erbjudanden, förändringar och liknande och att detta intresse berättigar en hantering av personuppgifter. I hanteringen är det endast ditt namn och e-postadress som sparas och du kan när som helst ange att du inte längre önskar att ta del av våra nyhetsbrev.

Ekonomi & fakturering

I de fall vi behöver uppgifter för att debitera dig som kund kommer vi att spara dina uppgifter för att få rätt information om fakturamottagare, och sparar uppgifterna i vårt bokföringssystem enligt gällande lagstiftning. Rättslig grund är
fullgörande av avtal samt rättslig förpliktelse.

Evenemang

När vi arrangerar evenemang så som utbildningar, studiebesök eller nätverksträffar behöver vi samla in namn och kontaktuppgifter för att kunna administrera evenemanget. Behandlingen stödjer sig på grundval av samtycke i samband med att du skickar in uppgifterna till oss vid anmälan om att delta i evenemanget.

Uppgifterna kan också komma att användas för affärs- och metodutveckling, statistik och marknadsföring. Uppgifterna behandlas då på grundval av vårt berättigade intresse av att effektivisera och utveckla verksamheten, samt marknadsföra byrån mot allmänheten. Vid avbokningar av evenemang tar vi bort de kontaktuppgifter som lämnats i samband med ansökan.

Rekrytering och talent aquisition

Vi hanterar även arbetsansökningar och ansökningar om praktik som skickas in till oss via e-post och digitala ansökningsformulär, då du samtycker till detta i samband med att du skickar in uppgifterna.

Uppgifterna kan också komma att användas för affärs- och metodutveckling, statistik och marknadsföring. Uppgifterna behandlas då på grundval av vårt
berättigade intresse av att effektivisera och utveckla verksamheten, samt marknadsföra byrån mot allmänheten.

4. Cookies

EZlegal AB använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet) för att tillhandahålla och anpassa webbplatsen efter dina önskemål. Med hjälp av cookies kan vi bland annat spara dina val och inställningar, analysera webbplatsens prestanda osv. När du kommer in på vår webbplats får du samtycka eller neka vissa eller samtliga syften.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att gå till ”inställningar” på den enhet du besöker vår hemsida från och därifrån navigera vidare till det som vanligtvis benämns som ”tredjepartscookies”.

5. Om vi delar dina personuppgifter

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående eller myndigheter i annat fall än då (1) det särskilt överenskommits mellan dig och EZlegal AB, (2) det inom ramen för uppdraget är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (3) det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (4) för de fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

EZlegal AB kan komma att lagra data eller behandla personuppgifterna genom underbiträden. Uppgifterna kommer lagras i ett EES land, eller i ett land utanför EES under förutsättning att landet erbjuder en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna eller att överföringen omfattas av en annan lämplig och giltig skyddsåtgärd i enlighet med Integritetsskyddsmyndigheten. Genom personuppgiftsbiträdesavtal säkerställer vi att underbiträdena även de hanterar dina uppgifter enligt GDPR.

6. Så länge sparar vi dina personuppgifter

EZlegal AB sparar personuppgifter till dess att ändamålet till varför de samlats in är uppfyllt. Som huvudregel innebär det att information tas bort inom en skälig tid efter den senaste kontakten. Föreligger det ett berättigat intresse av att spara uppgifterna görs en intresseavvägning i vilken det ingår en bedömning av om uppgifterna kan anonymiseras.

När ett ärende avslutas arkiveras handlingarna som ansamlats under uppdraget under en period på 10 år. Detta för att dels kunna gå tillbaka i ärendet och inhämta information vid förfrågan från dig som klient, dels för att ha möjlighet att försvara oss mot anspråk i en eventuell tvist. Efter denna tid raderas handlingarna, eftersom du som klient kan förutsättas redan förfoga över informationen.

Vidare gäller en arkiveringsskyldighet på sju år enligt lag för uppgifter som ingått som underlag i bokföringen.

Har du skickat in en arbetsansökan sparas dina uppgifter i högst ett år om du inte fått ett erbjudande om anställning. Eftersom både du och vi kan ha ett intresse av fortsatt kontakt kommer du i samband med att tiden löper ut bli tillfrågad om vi får fortsätta spara dina uppgifter i ytterligare ett år.

När det gäller Fråga EZlegal sparas uppgifterna under tiden frågan är obesvarad. När en fråga besvaras anonymiseras innehållet och övriga kontaktuppgifter raderas automatiskt inom en intervall på tre månader.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användning av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare en rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för ändamål till vilka vi beskrivit att åtgärder har stöd av berättigat intresse. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt överförda till en tredje part som du anvisar). Har du lämnat samtycke till behandling kan du alltid återta det. 

Efter att du lämnat en begäran kommer vi att pröva dess innehåll och återkomma med svar inom kort. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land du bor eller arbetar.

8. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är EZlegal AB, org nr 559477-7830. Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling går det bra att ringa till vårt Dataskyddsombud Josefine Rosén på telefon 010-33 33 888, skicka e-post till info@ezlegal.se eller skriva till Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.