Serveringstillstånd

Ska du servera alkohol?

För att restauranger och andra liknande verksamheter ska få servera alkohol behövs ett serveringstillstånd. Syftet med serveringstillståndet är att förebygga missbruk och andra alkoholpolitiska olägenheter och styrs av alkohollagen. 

Alkohollagen syftar till att samhället sksöka ha uppsikt över hanteringen av alkohol och reducera tillgängligheten i vissa miljöer och situationer. För att den som ansöker om ett tillstånd ska få servera alkohol på sin restaurang behöver både den som ansöker om ett tillstånd och serveringsplatsen uppfylla vissa krav som exempelvis att kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet samt att lokalens storlek ska vara lämplig i förhållande till antal sittplatser och huruvida tillredd mat serveras eller inte.

Olika typer av serveringstillstånd 
Ansökan om serveringstillstånd
Hur går tillsyn till?

När krävs serveringstillstånd?

För att få servera alkoholhaltiga drycker vars volym överstiger 2,25 volymprocent krävs ett serveringstillstånd. I de flesta fall innebär detta att den som ska servera alkohol behöver ansöka om ett serveringstillstånd.  

Det finns vissa fall där servering av alkohol inte kräver ett serveringstillstånd. Några exempel är när serveringen avser ett enstaka tillfälle som är av privat karaktär och är avsedd för i förväg bestämda personer. Det kan också vara att serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad utöver kostnaden för inköp av drycken, eller äger rum i en lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol. 

Krav på personen

För att få ett serveringstillstånd ställs det krav på personen som söker om tillståndet. 

  • Fyllda 20 år. 
  • Varken vara dömd eller misstänkt för brott de senaste åren. 
  • Kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet. 
  • Inte vara inblandad i konkurs de senaste tre åren. 
  • Inte fått ett serveringstillstånd tillbakakallat de senaste tre åren. 
  • Inneha nödvändiga kunskaper om alkohollagen, vilket påvisas genom att ta Folkhälsomyndighetens nationella kunskapsprov. 

Krav på serveringsstället

De olika tillstånden ställer olika krav på platsen där alkoholen ska serveras.

För att kunna få till exempel ett stadigvarande tillstånd krävs en lokal som är lämplig ur brandsynpunkt oavsett om servering sker till allmänheten eller till slutna sällskap. För ett stadigvarande tillstånd krävs också, vid servering till allmänheten, att serveringsstället har ett eget kök i anslutning till lokalen där det erbjuds ett varierat och allsidigt utbud av tillredd mat. Mat som inte tillagats som exempelvis smörgåsar och sallader ses inte som ett allsidigt utbud. Serveringsstället behöver ha ett lämpligt antal sittplatser i förhållande till lokalens storlek. Det finns även fler typer av serveringstillstånd som har andra krav på serveringsstället. 

När beslutet har kommit

Ett negativt beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Överklagan ska vara skriftlig och beskriva vilket beslut som överklagas, på vilket sätt beslutet ska ändras samt de omständigheter som stödjer en ändring. Personnummer eller organisationsnummer samt kontaktuppgifter bör också finnas med i överklagan. Överklagan skickas in till den myndighet som beslutat i ärendet, exempelvis till kommunen. Vid ett positivt beslut ska myndigheten som beviljat ansökan utfärda ett bevis på att den ansökande har tillstånd att servera alkohol. Vi på EZlegal kan hjälpa dig att se över vilka förutsättningar du har för att överklaga kommunens beslut och kan upprätta handlingen åt dig.   

För att kunna få till exempel ett stadigvarande tillstånd krävs en lokal som är lämplig ur brandsynpunkt oavsett om servering sker till allmänheten eller till slutna sällskap. För ett stadigvarande tillstånd krävs också, vid servering till allmänheten, att serveringsstället har ett eget kök i anslutning till lokalen där det erbjuds ett varierat och allsidigt utbud av tillredd mat. Mat som inte tillagats som exempelvis smörgåsar och sallader ses inte som ett allsidigt utbud. Serveringsstället behöver ha ett lämpligt antal sittplatser i förhållande till lokalens storlek. Det finns även fler typer av serveringstillstånd som har andra krav på serveringsstället. 

Om tillståndet eller alkohollagen inte följs

Om tillståndshavaren inte efterföljer alkohollagen eller det innehavande tillståndet ges vanligtvis en erinran eller en varning av kommunen. En erinran och varning ska vara ett förstahandsalternativ vid en överträdelse. Om det rör sig om en missuppfattning eller dylikt ges utrymme för en ursäkt utan påföljd. I allvarliga fall där en erinran eller varning inte räcker, har kommunen rätt att återkalla ett serveringstillstånd. Exempelvis om det med tillståndshavarens vetande förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället, alternativt om alkohollagen eller serveringstillståndet har brutits. Kommunen har också rätt att återkalla ett serveringstillstånd när tillståndet inte längre nyttjas. 

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring serveringstillstånd? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal. 

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 5 742SEK

Rättsutredning
Olika typer av serveringstillstånd

Beroende på vad för typ av servering som skall ske kan ansökan gälla olika typer av tillstånd. 

Stadigvarande tillstånd: avser servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Ett stadigvarande tillstånd gäller tills vidare men kommunen kan, om det finns särskilda skäl, begränsa tillståndets giltighet till viss tid. 

Tillfälligt tillstånd: avser en tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. 

Cateringtillstånd: avser den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap. Detta är ett stadigvarande serveringstillstånd för den särskilda verksamheten. 

Paustillstånd: ges till serveringar som sker i exempelvis foajén till en teater under föreställningens pauser. 

Trafiktillstånd: avser servering på inrikes trafik i form av fartyg, luftfartyg eller järnvägståg. 

Ansökan om serveringstillstånd

1. När man ansöker om serveringstillstånd är det viktigt att kraven som enligt alkohollagen ställs på den sökande och serveringsstället uppfylls. 

2. Ansökan om serveringstillstånd ska göras skriftligen hos kommunen där serveringsstället är placerat. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av ansökan. När det gäller ansökan om trafiktillstånd görs det hos den kommun där företaget som vill beviljas tillståndet har sitt säte eller där den person som vill bedriva serveringen har sin hemvist. Bifogade handlingar som tydligt visar hur restaurangverksamheten är finansierad är nödvändiga att inkludera i ansökan.  

3. En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd eller tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten i samband med ett arrangemang får kommunen inte godkänna innan de har inhämtat ett yttrande från Polismyndigheten. Vid ansökan om ett serveringstillstånd som kräver yttrande kan det ta längre tid för kommunen att besluta om tillståndet.  

Hur går tillsyn till?

Kommunens tillsyn delas upp i inre tillsyn och yttre tillsyn. Inre tillsyn innebär att kommunen med hjälp av olika myndigheter som exempelvis Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden ser till att tillståndshavaren fortfarande uppfyller de krav som ställs för innehavande tillstånd, bland annat på personlig och ekonomisk lämplighet.  

Yttre tillsyn innebär att kommunen besöker serveringsstället för att se till att reglerna i alkohollagen följs.  

När en tillsynsmyndighet begär tillträde till tillståndshavarens verksamhet ska handlingar som rör verksamheten lämnas över. Enligt lag ska en tillståndshavare hjälpa till vid tillsynen, lämna varuprover om det behövs samt redovisa uppgifter om verksamhetens omfattning och utveckling. Vid tillsynen kontrolleras att alkoholserveringen sker enligt tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt. Det innebär att kommunen bland annat kontrollerar att ansvarig finns på plats, ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning hos gästerna, att underåriga inte serveras alkohol, att det finns tillagad mat samt att serveringstiderna iakttas.