Boutredningsman

Vad händer med bostaden när någon avlider?

Att någon avlider är ofta en traumatisk upplevelse och en känslomässig tid för de närstående. Enligt lag är man som efterlevande make, sambo, familj eller annan testamentstagare tvungen att företräda och förvalta dödsboet efter den avlidne. Man ska bland annat se över vilken förmögenhet den avlidne lämnade efter sig, vilka skulder denne hade, till vem skulden måste betalas och ha koll på beskattningen.  

Det kan därför i vissa fall vara en bra idé att anlita en sakkunnig jurist som kan bistå med boutredningen. Om man inte kommer överens kan man ansöka hos tingsrätten om att få en boutredningsman förordnad. Boutredningsmannen tar således över ansvaret för dödsboet från dödsbodelägarna och har mandat att tvångsvis göra ett arvskifte. 

Vad säger lagen om boutredningsman?
Hur får man en boutredningsman? 
5 viktiga saker att tänka på

Vad kostar det att ta hjälp av en boutredningsman? 

När det gäller dödsbon är det inte möjligt att få rättsskydd från hemförsäkringen. I regel är det svårt att beviljas rättshjälp, men undantag kan göras om det finns tvingande skäl för det. Det vanligaste är att kostnaderna för boutredningsmannen täcks av tillgångarna i dödsboet. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet, måste den som ansökt om att ta hjälp av en boutredningsman stå för kostnaderna. 

Behöver du hjälp med en boutredning eller vill fråga en jurist om råd? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 3 828SEK

Testamente
Vad säger lagen om boutredningsman?

Ärvdabalken reglerar situationen då man tar hjälp av en boutredningsman. Det kan vara bra att känna till dessa lagar om man funderar på att göra det eller upplever svårigheter med den boutredningsman man anlitat.  

Boutredningsmannens uppdrag innefattar att kartlägga dödsboets tillgångar och se till att förvalta och skydda dessa. Det kan handla om att hantera den avlidnes post och räkningar eller sköta om fastigheter som finns i boet. Boutredningsmannen ansvarar även för att boets skulder och fordringar betalas. Ibland kan boutredningsmannen i samråd med tingsrätten vara tvungen att sälja vissa egendomar i dödsboet för att betala skulder. Kan inte skulderna betalas kan dödsboet försättas i konkurs. 

När det kommer till frågor som i avsevärd mån inverkar på dödsbodelägarnas behållning i boet måste de underrättas eller samtycka till åtgärden. Om delägarna inte kan komma överens om hur arvskiftet ska ske kan boutredningsmannen tvångsskifta tillgångarna. När alla tillgångar har delats upp mellan arvingarna så avvecklas dödsboet och boutredningsmannens uppdrag är fullgjort. 

Hur får man en boutredningsman? 

Som dödsbodelägare, testamentsexekutor, legatarier eller borgenär med en fordran kopplad till dödsboet, kan man ansöka om en boutredningsman. Ansökan om boutredningsman görs till tingsrätten i den ort den avlidne var folkbokförd. Det krävs inte att alla dödsbodelägare samtycker till att en boutredningsman utses, men om inte alla har skrivit under ansökan ska tingsrätten inhämta yttranden från dem.  

Om det i den avlidnes testamente redan har utsetts någon som den avlidne önskade skulle sköta bouppteckningen, en så kallad testamentsexekutor, är det den personen som gör det. De kvarlevande kan även välja att peka ut en dödsbodelägare som boutredningsman. 

5 viktiga saker att tänka på

1. Anlita ett juridiskt ombud 

Om ni inte kan komma överens om hur dödsboet ska förvaltas, vem som ska vara boutredningsman, om ni inte känner att ni kan lösa uppgiften eller om ni har andra juridiska frågor kan det vara lämpligt att ansöka om boutredningsman. Det är också möjligt att som dödsbodelägare anlita ett eget ombud som bevakar ens intressen. 

 

2. Korrekt ansökan till tingsrätten

För att tilldelas en boutredningsman skickar man en ansökan till tingsrätten. Tänk på att inkludera allt som måste finnas med enligt lag, så att ansökan kan bli godkänd.  

 

3. Testamentet och testamentsexekutor

Det är viktigt att vara uppmärksam på den avlidnes testamente, då denne kan ha angett en person som den avlidne önskar ska förvalta boet. I så fall ska detta respekteras och det är då denne testamentsexekutor som ska hjälpa till med bouppteckningen. 

 

4. Skäligt arvode och ersättning

En boutredningsman har rätt till skäligt arvode för sitt arbete och ersättning för sina kostnader. Det bör man vara uppmärksam på, då detta kan ha en påverkan på den förmögenhet som den avlidne har lämnat efter sig.  

 

5. Oenighet med boutredningsmannen 

Om det finns särskilda skäl är det möjligt att avsluta samarbetet med boutredningsmannen i förtid. Har denne till exempel visat vårdslöshet eller försumlighet i sin förvaltning, om det dras ut på tiden för avslutandet av dödsboet eller om det inte tas tillräcklig hänsyn den avlidnes testamente kan boutredningsmannen entledigas. I vissa fall finns det även möjlighet att som dödsbodelägare förordna en god man som ska utöva tillsyn över boutredningsmannens förvaltning.