Privat försvar

Behöver du en försvarare?

Om du är misstänkt för ett brott av mindre allvarlig art kan det vara så att du inte har rätt till en offentlig försvarare. Så kan vara fallet vid bland annat ringa stöld, ringa narkotikabrott, köp av sexuell tjänst och penningtvättsförseelse. Då kan du anlita oss som privata försvarare. Vi medverkar vid förhör, förbereder dig inför huvudförhandling och genomför förhandlingen vid din sida. Vid en fällande dom kan vi biträda dig i överinstans. Flera av EZlegals jurister har tidigare varit verksamma advokater och har erfarenhet av att processa i brottmål som såväl privata som offentliga försvarare.

Blivit kallad till polisförhör?
Vad kostar det att anlita en privat försvarare?
Vill du fråga om råd kring brottmål och privat försvar?

Hur går en brottmålsprocess till?

Frågeställningen om hur en brottmålsprocess går till är väldigt bred och svaret beror på vad det är för gärning som är aktuell. 

Polisanmälan och förundersökning: I korthet kan sägas att en brottmålsprocess i regel inleds genom att en polisanmälan upprättas. Efter det inleds i många fall en så kallad förundersökning. Inom ramen för förundersökningen kan en rad olika åtgärder vidtas av polis och åklagare för att utreda vad som har inträffat. Inom ramen för förundersökningen genomförs i vissa fall förhör med brottsoffret, målsäganden, den misstänkte, men även andra personer av relevans. 

Åtal: För det fall åklagaren gör bedömningen att denne har tillräckligt med material för att styrka brott väcker denne som huvudregel åtal. Innan så sker har den som är misstänkt i ärendet rätt att ta del av förundersökningen i sin helhet och därtill möjlighet att meddela om denne anser att någon utredningsåtgärd saknas eller bör vidtas. 

Stämningsansökan: När den misstänkte fått ta del av utredningen och det steget är avslutat ger åklagaren in stämningsansökan till tingsrätt. Stämningsansökan är som huvudregel offentlig. Finns det ett brottsoffer, en målsägande, i processen har denne möjlighet att inkomma med ett eget skadeståndsanspråk, ett enskilt anspråk.

Huvudförhandling: Tingsrätten sätter som huvudregel ut målet till en muntlig huvudförhandling där åklagaren kommer framställa sina yrkanden, den misstänkte, nu tilltalade, kommer få avge sin inställning. Därefter följer vanligtvis att respektive part ges möjlighet att framföra sakframställning, partsförhör, eventuella vittnen hörs, personalia gås igenom och slutanföranden genomförs. 

Dom: När målet är genomgånget meddelar tingsrätten dom, ibland sker detta på plats, ibland får man veta datum och tid när domen kommer att meddelas, vanligtvis inom ett par veckor. 

Vad är skillnaden mellan en privat och offentlig försvarare?

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten och det är endast advokater som förordnas som offentliga försvarare. En privat försvarare är ett ombud du själv anlitar och kan vara både en jurist eller advokat. Arbetet som en privat respektive offentlig försvarare gör är många gånger snarlikt. Som privata försvarare medverkar vi på polisförhör, går igenom förundersökningsprotokoll, förbereder dig inför huvudförhandling och medverkar vid den. 

En av skillnaderna som finns mellan privata och offentliga försvarare är att en offentlig försvarare i ett antal scenarion bekostas av staten. Bland annat om förundersökningen läggs ner, om du frikänns från ansvar efter förhandling eller för det fall du döms för gärningen och din ekonomi gör att domstolen bedömer det lämpligt att staten bär dina ombudskostnader. Om du har en inkomst som tillåter att du själv ska bekosta den offentliga försvararen kan domstolen i vissa fall besluta att så också ska ske. En privat försvarare bekostas i regel av dig privat, men du kan vid en friande dom även få viss ersättning för den privata försvararens kostnader. 

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 9 800SEK

Privat försvar
Blivit kallad till polisförhör?

Du har alltid rätt att ha en försvarare närvarande under ett polisförhör oaktat om domstolen förordnat en offentlig försvarare eller ej. Har du valt en privat försvarare betalar du som utgångspunkt ur egen ficka, men kan precis som ovan beskrivet i vissa fall bli ersatt av staten i efterhand om åtalet läggs ner eller du blir frikänd.

Vad kostar det att anlita en privat försvarare?

 

Eftersom privat försvar betalas av klienten själv förstår vi att det är viktigt för många att få en tydlig prisbild. I vissa ärenden har vi möjlighet att redan inom ramen för en inledande konsultation göra en bedömning av tidsåtgång i ditt ärende fram till huvudförhandling och kan då ofta ge en anpassad prisuppgift per e-post efter avslutad konsultation. Du hittar mer information om vår prisbild här.

Vill du fråga om råd kring brottmål och privat försvar?

Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.