LPT, LRV & LVM

Vad är tvångsvård?

En person som lider av allvarliga psykiska besvär kan beredas vård med tvång om han eller hon mår så dåligt att man är en fara för sig själv eller andra. Då tillämpas lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Tvångsvård enligt LPT kan innebära att patienten måste ta emot mediciner och inte får lämna avdelningen, men kan även ges i öppen form. Det är den ansvariga läkaren som om vissa kriterier är uppfyllda kan besluta om tvångsvård.  

Så går det till när någon bereds tvångsvård
Vad säger lagen om tvångsvård?
Du har rätt till juridiskt stöd

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd?

Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal. 

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 5 742SEK

Rättsutredning
Så går det till när någon bereds tvångsvård

En person som omhändertas med stöd av LPT, LRV eller LVM har rätt till ett offentligt biträde som förordnas av förvaltningsrätten. Det är förvaltningsrätten som står för det offentliga biträdets kostnader. Våra jurister har erfarenhet inom socialrätt och förordnas av förvaltningsrätter i ärenden om tvångsomhändertagande på grund av missbruk eller psykisk ohälsa. Om du är intresserad av att anlita våra jurister i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-33 33 888. 

För att lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, ska vara tillämplig måste tre kriterier vara uppfyllda. Personen måste lida av en allvarlig psykisk störning, vårdbehovet måste vara oundgängligt och vården ska inte kunna ges på frivillig väg. Den som dömts för ett brott som begåtts under allvarlig psykisk störning kan överlämnas till vård med stöd av LRV. 

Reglerna kring LPT och LRV är snarlika och vårdtiden är inte tidsbestämd, men chefsöverläkaren ska dock regelbundet överväga om vården kan avslutas. Om chefsöverläkaren anser att vårdbehovet kvarstår måste hen ansöka om förlängning var sjätte månad. Behovet av vård prövas då av förvaltningsrätten. Vård med stöd av LRV kan förenas med särskild utskrivningsprövning. Det innebär att chefsöverläkaren inte på egen hand kan besluta att vården ska upphöra utan det måste först prövas av förvaltningsrätten.  

Kriterierna för att kunna bereda någon vård med stöd av LVM är att det föreligger ett pågående missbruk som innebär allvarlig fara för hens fysiska eller psykiska hälsa, det finns en uppenbar risk att missbruket förstör hens liv eller att det finns en risk för att hen skadar sig själv eller närstående. Vården ska upphöra så fort syftet med vården upphört, men får som längst pågå i sex månader. 

Vad säger lagen om tvångsvård?

Förutom LPT finns det även andra tvångslagstiftningar. Den som dömts för ett brott under påverkan av allvarlig psykisk störning får inte dömas till ett fängelsestraff. I ställes kan hen dömas till vård enligt lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.  

Den som missbrukar kan under vissa förutsättningar omhändertas med stöd av lag (1988:870) om vård av missbrukare, LVM. Om en situation är akut kan socialnämnden besluta om ett omedelbart omhändertagande. Vård med stöd av LVM innebär i de flesta fall att den omhändertagne placeras på behandlingshem.

Du har rätt till juridiskt stöd

Om du ska få vård enligt LPT, LVM eller LRV har du rätt att önska ett juridiskt ombud själv. Du bör på ett tidigt stadium informera behandlande läkare, förvaltningsrätten eller socialtjänsten om vem du vill ska företräda dig. Vårdas du med stöd av LPT eller LRV har du även rätt att få en stödperson utsedd som kan hjälpa dig med praktiska saker och förklara vilka rättigheter du har.