Diskriminering

Vad är diskriminering?

I dagligt tal kan ibland diskriminering användas som ett ord för att beskriva när man upplever sig ha blivit orättvist behandlad. Diskriminering i lagens mening är dock betydligt snävare än så. För att det ska vara tal om diskriminering behöver det vara en fysisk person som blivit missgynnad eller kränkt. Det ska också finnas en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna vilka är kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Vad är DO?
Att tänka på kring diskriminering
Vad säger lagen om diskriminering?

Om dessa två steg är uppfyllda är nästa att diskrimineringen behöver ha skett i någon av de former som lagstiftningen stadgar; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Slutligen så behöver diskrimineringen ha skett inom någon av de samhällsområden som lagen omfattar. Det finns ett flertal samhällsområden vilka omfattas,men ett par exempel på dessa är arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, värn- och civilplikt samt socialtjänsten.

Skadestånd vid diskriminering

Diskrimineringsmål handläggs i tingsrätt eller av arbetsdomstolen. Många gånger biträds parterna av en jurist. Den som har blivit utsatt för diskriminering kan i vissa fall vara berättigad skadestånd. Vilket belopp som kan anses skäligt beror dock på omständigheterna i det enskilda ärendet. Vi bistår klienter i diskrimineringsärenden och bistår klienten genom hela processen.

Vem är ansvarig för fel i bostadsrätt?

Innan ett köp fullbordas har köparen en undersökningsplikt som innebär att köparen ska kontrollera bostaden och uppmärksamma eventuella fel. Om en köpare inte anmärkt på några fel, antas köparen vara medveten om bostadens skick.

Om köpet har gjorts mellan två privatpersoner tillämpas som utgångspunkt köplagen. Huvudregeln vid köp som regleras av köplagen är att man köper varan (i detta fall bostadsrätten) i befintligt skick. Vilka möjligheter köparen har att kräva prisavdrag eller skadestånd kan vara beroende av vilken form av undersökning som vidtagits i samband med köpet, till exempel huruvida köparen har låtit genomföra en besiktning. Däremot kan säljaren i upp till två år efter tillträdet bli skyldig att åtgärda fel som inte gick att upptäcka vid en undersökning.  

En annan aspekt som kan påverka är vad som framkommit av prospektet och vad säljaren särskilt utfäst, till exempel om säljaren på fråga har utfäst att en viss del av bostadsrätten är nyrenoverad. Bostaden ska vid köptillfället motsvara de egenskaper som avtalats, och säljaren är skyldig att upplysa köparen om en avvikelse från avtalet skulle upptäckas. Om säljaren lämnar uppgifter som inte överensstämmer med bostadens skick kan säljaren komma att bära ett felansvar. 

Vissa fel kan dessutom vara föreningens ansvar att åtgärda. Föreningen ansvarar i regel för det yttre skicket av en bostadsrätt. Det innebär att bostadsrättsföreningen är skyldig att hålla mark och byggnad i gott skick, såvida annat inte föreskrivits i föreningens stadgar. Till det yttre skicket hör även reparationer av ledningar till avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilationskanaler, under förutsättningen att dessa tjänar hela huset. 

Ohyra och brand- eller vattenledningsskador tillhör också som utgångspunkt bostadsrättsföreningens ansvar, så länge det inte kan ha orsakats av bostadsinnehavarens egen vårdslöshet och försummelse. Om föreningen försummar sitt ansvar kan bostadsrättsinnehavaren i vissa fall ha rätt till nedsättning av sin månadsavgift eller skadestånd.   

Det finns med andra ord många aspekter att beakta och kan därför kännas klokt att kontakta en jurist för att diskutera vilka möjligheter som finns i det enskilda fallet. 

 

 

Vad kostar det?

I vissa fall kan du genom din hemförsäkring få hjälp med eventuella rättegångskostnader. Hemförsäkringen täcker i regel upp till 80%. Saknar du hemförsäkring kan du i vissa fall ha rätt till rättshjälp. Beroende på inkomst, kan din avgift bli så låg som 2% av den totala kostnaden.  

Behöver du ett ombud eller vill fråga om råd kring diskriminering? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal. 

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 5 742SEK

Rättsutredning
Vad är DO?


Diskrimineringsombudsmann
en (DO) som är en myndighet med uppgift att förhindra diskriminering, främja lika rättigheter och driva utvecklingen. Den som blivit utsatt för diskriminering har möjlighet att anmäla det till diskrimineringsombudsmannen och ett fåtal diskrimineringsfall varje år drivs av DO. Om du har blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet och är fackligt ansluten ska du dock många gånger kontakta facket först. Du har naturligtvis också möjlighet att kontakta ett eget juridiskt ombud för att få hjälp att utvärdera dina möjligheter till framgång vid en rättsliga prövning. 

Att tänka på kring diskriminering

Har diskriminering inträffat enligt lagens mening?

Innan du tar kontakt med en jurist så fundera på om du tillhör någon av de grupper som enligt diskrimineringslagen kan utsättas för diskriminering. Tänk också på att en privatperson enligt lagen inte kan diskriminera en annan privatperson. 

 

Har du sparat bevismaterial?

Till det första mötet med juristen är det bra om du tar med till exempel brev, mail, sms, ljudinspelningar med mera som kan visa på att du har blivit utsatt för diskriminering. Om du har en hemförsäkring med ett rättskyddsmoment tar du även med dig ditt försäkringsbrev. 

Vad säger lagen om diskriminering?

Enligt diskrimineringslagen, lag (2008:567) är det förbjudet att diskriminera någon på grund av könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. 

  

Enligt lagen gör man skillnad på direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Om du utsatts för diskriminering kan du ha rätt till diskrimineringsersättning. Då samhället vill motverka och ser allvarligt på diskriminering är ersättningsnivåerna ofta höga.