Allmänna Avtalsvillkor

1. Tillämpning

Angivna villkor tillämpas mellan klient å ena sidan och EZlegal AB, 559477-7830, hädanefter EZ, å
andra sidan. EZ förbehåller sig rätten att uppdatera de allmänna avtalsvillkoren. När så sker skickas
information om detta ut där du som klient informeras om de nya avtalsvillkoren. Ditt fortsatta
användande av våra tjänster efter att informationen skickats ut kommer att betraktas som ett
godkännande av de uppdaterade villkoren. Om du inte önskar att ditt avtal ska regleras av de nya
villkoren, har du möjlighet att avsluta ditt uppdrag innan de träder i kraft. Dessa villkor gäller endast i
den mån annat inte följer av tvingande lag.

2. Behandling av personuppgifter

EZ behandlar personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn. Integritetspolicyn återfinns på
integritetspolicy och tillhandahålls i tryckt format på klientens begäran.

3. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta

I uppdragsbrev anges det timarvode som gäller för uppdraget. För det fall angivet timarvode överstiger
rättsskyddstaxan debiteras klient mellanskillnaden. Timarvodet är detsamma oavsett vem på EZ som utfört åtgärd i uppdraget.

EZ förbehåller sig rätten att den 1 januari var år justera i uppdragsbrev angivet timarvode.

EZ äger rätt att löpande anmoda klienten att erlägga förskottsbetalning för täckande av arvode och utlägg. Vid utebliven förskottsbetalning har EZ rätt att frånträda uppdraget.

EZ äger vidare rätt att fakturera löpande eller debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp à conto.

När uppdraget avslutas slutfaktureras klient med avdrag för det klient erlagt tidigare enligt ovan. För det fall innestående förskott överstiger EZ:s fordran återbetalas överstigande del till klienten.

För den händelse rättsskyddsförsäkring endast ersätter del eller ingen del av fakturerat arvode ges EZ rätt att fakturera klienten resterande del.

Vid utebliven betalning enligt ovan har EZ rätt att frånträda uppdraget. Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4. Handläggning

EZ accepterar ert uppdrag som ett uppdrag för juristbyrån och inte för en enskild fysisk person. Undantaget är de uppdrag där ombud utsetts genom offentliga förordnanden.

För uppdragets handläggning utses en ansvarig jurist, men flera jurister kommer att arbeta i uppdraget då juristbyrån arbetar teambaserat.

Även vid offentliga förordnanden, kan substitution ske mellan juristbyråns jurister om så erfordras för att fullgöra uppdraget.

5. Klagomål

För det fall missnöje föreligger i anledning av uppdragets utförande eller debitering av EZ:s tjänster kontaktas chefsjurist.

6. Ansvarsbegränsning

EZ ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av EZ genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande och med de begränsningar som följer av detta avtal. Ansvaret är begränsat till direkt skada och till ett belopp om maximalt en miljon kronor (1 000 000) kr.

7. Distansavtalslagen 

För det fall den köpta tjänsten omfattas av distansavtalslagen har du i egenskap av konsument 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten utövas genom att du som klient lämnar eller sänder ett tydligt meddelande om att du önskar utöva din ångerrätt inom 14 dagar från dag för köp av tjänst. Du kan även använda juristbyråns formulär för att utöva ångerrätt. För det fall du önskar att juristbyrån inleder handläggningen av ditt ärende inom ångerrättsperioden behöver du ge ditt aktiva medgivande till att så sker, se kryssruta och utförliga villkor nedan.

För att juristbyrån ska kunna påbörja handläggningen av ditt ärende inom den lagstadgade ångerfristen om 14 dagar krävs ditt aktiva medgivande. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att, för det fall du önskar utöva din ångerrätt, ersätta EZ (näringsidkaren) för en proportionell andel av del avtalade priset i den mån priset är skäligt för en tjänst som delvis utförts innan du utövade ångerrätten enligt i separat uppdragsavtal angivet timarvode. För det fall tjänsten har fullgjorts i sin helhet finns ingen ångerrätt.