Bodelning

Vad är en bodelning?

Det kan vara mycket att tänka på när man går isär. Hur ska den gemensamma egendomen fördelas? Vad är enskild egendom, hur beräknas skatten och har jag rätt och råd att bo kvar i bostaden? En bodelning innebär att makars eller sambors samboegendom ska delas upp mellan dem. Vid skilsmässa omfattar bodelningen i huvudregel makarnas samtliga egendom, men det finns ett flertal situationer där egendom ska undantas.

Det kan till exempel vara fallet om makarna ingått ett äktenskapsförord som reglerar att viss egendom ska utgöra enskild egendom, men även om någon av makarna ärvt egendom med förbehåll att denna ska utgöras dennes enskilda egendom. En bodelning som genomförs av i anledning av att ett samboförhållande upphör omfattar som huvudregel bara samboegendom, det vill säga gemensamt bohag och gemensam bostad. 

Måste båda medverka?
Vad gör en bodelningsförrättare?
Vad kostar en bodelning?

Hur går en bodelning till?

Bodelningen mynnar ut i att den gemensamma egendomen fördelas och att bodelningsavtal ingås mellan parterna.

Det första steget är att göra en utredning av var parts tillgångar och skulder. Om det finns enskild egendom som inte omfattas av bodelningen ska även detta fastställas. Inte sällan uppstår frågor kring vad viss egendom är värd. Då kan det bli nödvändigt att anlita en extern värderingsman. Efter att egendomen värderats och utretts förs diskussioner med motparten i syfte att finna en förmånlig lösning. Om det inte är möjligt att finna en samförståndslösning, eller om en av parterna inte medverkar i bodelningen, är det möjligt att ansöka om en bodelningsförrättare.

Det kan kännas tryggt med en juridisk kontakt som biträder dig genom bodelningen och ser till dina intressen. EZlegal arbetar bland annat med att upprätta och tolka bodelningsavtal och hjälper dig gärna genom hela processen. Våra jurister anlitas även som bodelningsförrättare

Vad säger lagen om bodelning?

Bodelningsreglerna finns i äktenskapsbalken i vilken det anges att makar efter en skilsmässa är skyldiga att göra en bodelning. En bodelning bör göras skyndsamt men det finns ingen tidsgräns för hur länge man kan vänta. 

Huvudregeln är att all egendom omfattas och ska delas lika efter skuldtäckning. Undantaget är enskild egendom. Enskild egendom kan uppstå genom arv, testamente, samboavtal eller genom att parterna skrivit ett äktenskapsförord. Den egendom som fanns då ansökan om skilsmässa gavs in till tingsrätten eller då sambos separerade omfattas av bodelningen men ska värderas så nära tidpunkten för bodelningen som möjligt. 

Bodelning mellan sambos regleras i sambolagen och för dem gäller att bara bostad och bohag ingår. Vid kortare förhållanden kan det i vissa fall finnas möjlighet att jämka en bodelning på så vis att den som hade mest med sig in i boet får behålla mer. Sambos behöver enbart bodela om en eller båda parter så önskar. Dock måste bodelning ske inom ett år från separationen. 

5 saker att tänka på vid en bodelning

1. Anlita ett juridiskt ombud

Tänk på att även om ni skulle ha en bodelningsförrättare, så är deras uppgift att objektivt genomföra bodelningen, inte att företräda någon part. Därför kan det vara bra att du anlitar en egen jurist som bevakar dina rättigheter och intressen i bodelningsprocessen.

2. Specificera tillgångar och skulder

Inför ditt första möte med juristen bör du försöka reda ut och specificera vilka tillgångar och skulder som fanns vid tidpunkten för skilsmässan eller separationen, det vill säga vid brytdagen.

 

3. Se över din privatekonomiska situation

Tänk på att ändra lösenord till din internetbank, begära saldobesked från banken och se över vilka juridiska dokument som kan finnas och vara av relevans vid en bodelning såsom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamenten.

 

4. Ge och ta

För att en bodelning ska bli effektiv krävs det i regel ett givande och tagande och att respektive part är öppen för bra lösningar.

 

5. Sambolagen

Tänk på att du har rätt till en bodelning även om du och ditt ex inte är gifta. Om ni levt ihop i ett samboförhållande innefattas ni av sambolagen, som säger att en gemensamt införskaffad bostad samt möbler och annan lös egendom som avser hushållet ska delas lika vid en bodelning. Bodelning mellan sambos skall påbörjas inom ett år från separationen.

Konsultation
Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Bodelningsavtal

från 9 310SEK

10 vanliga frågor om skilsmässa och bodelning

En bodelning innebär att makarnas tillgångar, med avdrag för skulder, delas lika. Du och din exmake ska alltså som huvudregel dela lika allt som är gemensam egendom. Detta framkommer av 10 kap. 1 §. Om ni har enskild egendom grund av testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord ska den egendomen bortses från i bodelningen. 

En bodelning kan göras vid skilsmässa, vid separation mellan sambos, när någon i paret dör eller medan paret fortfarande är gifta. Vid en skilsmässa görs bodelningen normalt samtidigt, men detta är dock inget måste. Gör ni ingen bodelning kommer någon av er i framtiden kunna begära bodelning vilket kan skapa problem. Det bästa är alltså att göra bodelningen i samband med skilsmässan. Som huvudregel görs en bodelning efter att tingsrätten dömt till skilsmässa. Den kan dock också göras innan skilsmässan gått igenom, under eventuell betänketid eller flera år efter skilsmässan. Detta framkommer av 9 kap. 1 och 4 §§ i Äktenskapsbalken. En bodelning ska göras med utgångspunkt i hur era egendomsförhållanden såg ut den dagen ni ansökte om skilsmässa till tingsrätten, enligt 9 kap. 2 §. 

Ja, om du och ditt ex kommer överens om att en av er ska bo kvar i bostaden kan denna part ”lösa ut” den andre. Det innebär att den part som flyttar ut många gånger skall kompenseras för den vinst som parterna gjort på huset. 

I en bodelning ingår all egendom som var och en av er har förvärvat innan eller under äktenskapet och som inte gjorts till enskild genom äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente. Det som inte skriftligen gjorts till enskild egendom kallas giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. 

I bodelningen vid en skilsmässa med äktenskapsförord räknas hela eller delar av giftorättsgodset som enskild egendom, och denna ingår därmed inte i bodelningen. Vilka saker som trots äktenskapsförordet ingår i bodelningen beror villkoren i just ert avtal. 

Den part som bäst behöver den gemensamma bostaden har enligt lag rätt att behålla denna mot avräkning sin lott. Det innebär att den part som inte får behålla bostaden måste kompenseras. Om den part som vill bo kvar i bostaden själv inte har möjlighet att kompensera den andra, har personen inte rätt att behålla den gemensamma bostaden själv. Många gånger kan det vara bra att kontakta banken och skaffa ett lånelöfte, så man vet att man kan ta över huset.  

När det kommer till investeringar som gjorts i bostaden, som t ex genomförd renovering, räknas värdet av sådana till själva bostadens värde. Investeringar som gjorts i möbler och annan lös egendom räknas, samma sätt, till värdet av dessa saker. 

Privatägda pensionsförsäkringar, liksom individuellt pensionssparande, ska som regel ingå i bodelningen om egendomen inte har gjorts enskild genom äktenskapsförord. Makarna kan dock vid bodelningstillfället enas om att sådan egendom inte ska ingå. Rörande allmän pension och tjänstepension ska dessa som huvudregel inte ingå i bodelningen. 

Om du och din make inte har skrivit något äktenskapsförord och din make inte fått företaget genom gåva eller testamente med förbehåll om att det ska vara enskild egendom, är huvudregeln att det räknas som giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelningen. 

Som make är du berättigad till en bodelning enligt lagens bodelningsregler, och detta är ingen rättighet som bortfaller på grund av att den ena parten inte vill samarbeta. Du kan därför ansöka om en bodelningsförrättare, vars uppgift är att få till en bodelning. Bodelningsförrättaren har befogenhet att med bindande verkan själv besluta hur giftorättsgodset ska fördelas mellan två makar, i den utsträckning de själva inte kan enas om en fördelning. En bodelning kommer att kunna äga rum även om den ena maken inte vill medverka till en sådan. Bodelningsförrättarens uppgift är inte att företräda dig, utan dennes huvuduppgift är endast att se till att en bodelning genomförs. Därför kan det vara bra att anlita ett juridiskt ombud som företräder dig och tar vara på just dina rättigheter i bodelningsprocessen. 

En separation eller skilsmässa innebär en rad praktiska och känslomässiga omställningar, speciellt om det finns barn med i bilden. ”Det är lätt att känna sig överväldigad, men de flesta klarar sig igenom krisen och kommer starkare ut på andra sidan” menar juristen Peter Zeijersborger som arbetar med familjerätt. ”Om det är svårt att kommunicera med varandra, kan det vara klokt att ta hjälp av ett juridiskt ombud som fokuserar på möjligheter och samarbete istället för sårade känslor och konflikter.” 

 

Måste båda medverka?

Om den ena parten vägrar medverka till att genomföra en bodelning, finns möjlighet att ansöka om att tingsrätten förordnar en bodelningsförrättare.  Bodelningsförrättaren kan ytterst skriva ett bodelningsbeslut och genom detta skifta era gemensamma tillgångar. Innan man ansöker om en bodelningsförrättare kan det vara en god idé att involvera ett juridiskt ombud som kan tillskriva den andra parten och framföra  krav på att en bodelning ska genomföras. I en sådan skrivelse kan ombudet påtala möjligheten för att ansöka om en bodelningsförrättare och att en sådan ofta medför fördyrande konsekvenser för processen. I vissa fall kan parterna på egen hand eller med hjälp av ombud nå enighet genom ett bodelningsavtal utan att en bodelningsförrättare behöver förordnas. 

Vad gör en bodelningsförrättare?

Om parterna inte kan enas är det möjligt att ansöka om en bodelningsförrättare vid tingsrätten. Bodelningsförrättarens primära uppgift är att försöka få parterna att förlikas. Om parterna trots det inte kommer överens har hen befogenhet att tvångsskifta boet. Bodelningsförrättarens beslut kan klandras vid tingsrätten inom fyra veckor.

Vad kostar en bodelning?

I bodelningsärenden används inte finansieringsmöjligheter som rättsskydd eller rättshjälp, men för det mesta finns det ett överskott i boet som täcker ombudets kostnad. Om ni är överens och endast vill ha hjälp med beräkningar och upprättande av korrekt avtal, kan vi erbjuda bodelningsavtal som du enkelt beställer online. Om ni inte kan enas om hur tillgångarna ska delas upp eller om det finns oklarheter kring vad som ska ingå i bodelningen, kan du istället anlita oss som ombud för att företräda dig och se till dina intressen. Som ombud kan vi endast biträda en av parterna.  

Om du är intresserad av att anlita oss rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.