Ersättning & Skada

Juridisk hjälp med ersättning

På arbetet, i trafiken eller andra ställen i vardagen inträffar ibland händelser där någon råkar ut för ekonomisk eller fysisk skada. Det är vanligt att den ena parten vill få ersättning och det kan leda till en juridisk process med ekonomiska påföljderOavsett om du själv blivit utsatt för eller orsakat skadan kan situationen leda till oro. Med målsättningen att göra processen mer hanterbar hjälper vi dig att reda ut dina rättigheter och skyldigheter vid skadefall och skadeståndstvister. 

Våra arbetsområden för ersättning och skada innefattar bland annat trafik- och personskador, diskrimineringsärenden och andra typer av arbetsrättsliga tvister. Du kan även vända dig till oss med frågor kring SGI och sjukpenning, sjukersättning och livränta. 

Om du behöver hjälp med en rättslig fråga angående ersättning och skada som inte är listad bland våra arbetsområden är du ändå välkommen att boka in en konsultation för att få veta mer. 

Möt Josefine Rosén

Ansvarig för personskadeteamet

Skador i trafiken kan leda till livslånga besvär med smärtor och inkomstförluster till följd av nedsatt arbetsförmåga. Vårt fokus ligger på att hjälpa våra klienter att få den ekonomiska kompensation de har rätt till efter en olycka eller skada.

Josefine Rosén arbetar som Senior Legal Counsel och är ansvarig Teamleader för personskadeteamet på EZlegal. Hon har erfarenhet inom bland annat trafikskador och ekonomisk familjerätt.

5 vanliga frågor inom ersättning och skada

1. När blir en person skadeståndsskyldig?
Skadeståndsskyldighet kan uppkomma av en mängd orsaker såsom avtalsbrott, försumlighet eller lagbrott. Huvudregeln är att den som genom vållande eller försummelse skadar någon annan ska ersätta skadan. Det kan röra sig om förmögenhetsskada eller kroppslig skada. Mellan köpare och säljare regleras ibland skadeståndsansvaret i det avtal som ingåtts mellan parterna.
2. Hur får jag ut mitt skadestånd?

Skadestånd kan bli aktuellt i flera olika situationer, men i korthet kan sägas att allmänna mål om skadestånd handläggs av tingsrätt som första instans. Det första som sker är att den ena parten ger in stämningsansökan, varpå svaranden ska att inge ett svaromål. Efter en tid brukar tingsrätten sätta ut målet till en så kallad muntlig förberedelse. Syftet med förberedelsen är att domstolen ska bringa klarhet i vad parterna vill, undersöka möjligheterna att nå en överenskommelse och planera den fortsatta processen. Många gånger kan parterna enas, men om man inte kommer framåt kallar domstolen till en huvudförhandling för att döma i målet. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten, och hovrättens dom i sin tur till Högsta domstolen. För att Högsta domstolen ska pröva ett mål krävs dock ett prövningstillstånd som bara beviljas i undantagsfall.


3. Hur får jag ersättning för trafikskada?

Om du har oturen att bli skadad i en trafikolycka, bör du så fort som möjligt vända dig till en läkare som kan dokumentera dina skador. Även om du bara känner mindre besvär kan det vara bra att en läkare undersöker dig och gör en notering i din journal. Du kan ha rätt till ersättning från flera försäkringar. Inkomstbortfall och ersättning för kostnader betalas enbart av en försäkring; vid en trafikolycka hanteras det via bilförsäkringen. Ersättning för sveda och värk, bestående ärr och invaliditet, kan du däremot få via flera olycksfallsförsäkringar, som du till exempel kan ha genom medlemskap i ett fackförbund eller genom din hemförsäkring. Läs gärna mer om Trafikskador.

 
4. Kan diskriminering generera ersättningskrav?

Ja, den som har utsatts för diskriminering kan ha rätt till diskrimineringsersättning. Då samhället vill motverka och ser allvarligt på diskriminering kan ersättningsnivåerna vara höga.

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera någon på grund av könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lagen skyddar mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. 

 
5. Kan en arbetsgivare bli skadeståndsskyldig?

Ja, en arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig till exempel om denne bryter mot ordningsföreskrifter, tidsfrister eller avslutar en anställning på ett felaktigt sätt. Arbetsgivaren kan dels bli skyldig att betala skadestånd för ekonomisk skada, till exempel förlorad lön, och kränkningsersättning. Arbetsrättsliga tvister sker i första hand genom förhandlingar, vanligtvis med arbetstagarens eget fackförbund eller med det fackförbund arbetsgivaren har kollektivavtal med. Om parterna inte lyckas komma överens vid förhandling kan talan väckas vid domstol, antingen i tingsrätt eller hos Arbetsdomstolen, som är en specialdomstol just för arbetsrätt. Läs gärna mer om Arbetsrätt.

Konsultation
Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Vanliga frågor

När du har haft din konsultation och gjort en beställning, sätter vi så snart som möjligt ihop ett team som kommer arbeta med ditt ärende. Teamet består av en Teamleader och minst en jurist som blir din kontaktperson.  

Domstolarnas och myndigheters handläggningstider kan variera, vilket innebär att ärenden tar olika lång tid att slutföra. Vi försöker trots det starta din ärendehandläggning så snart som möjligt. Ditt team tar kontakt med dig på mejl eller telefon inom ett par dagar från att du har gjort beställningen, för att boka in ett första möte. Om ditt ärende är brådskande kan du under konsultationen be om att få tillägget expresshandläggning. 

Om det händer något i ditt ärende som t.ex det inkommer en handling eller vi blir kontaktade av en myndighet eller motpart så kommer vi löpande hålla dig uppdaterad genom att skicka handlingarna till dig per epost, post eller om det behövs boka ett möte per telefon eller Teams. 

Varje ärende är unikt och prisbilden varierar mellan vilken tjänst du är intresserad av, hur omfattande ditt material är, tidsåtgång för upprättande av juridiska handling och hur mycket kontakt du önskar under ärendets gång. Priset påverkas även om de i ditt ärende ska hållas förhandlingar eller rättegång. Du kan läsa mer om vår prisbild i huvudmenyn, eller ta kontakt med oss för att prata mer om kostnad och finansiering i ditt ärende.

Om du har fått förhinder är vi tacksamma om du avbokar konsultationen i god tid, för att vi ska hinna återbetala dig. Du kan avboka konsultationen genom att ringa till vår administration på telefonnummer 010-33 33 888. Läs mer om ångerrätt i våra allmänna avtalsvillkor.  

Ja, vi har fysiska kontor på flera platser i landet. Du kan besöka oss exempelvis i Stockholm, Malmö, Göteborg, Vänersborg, Borås och Trollhättan. Det finns också möjlighet att träffa oss på de orter där vår samarbetspartner FirstOffice finns.  

Vi arbetar brett och erbjuder därmed juridisk hjälp inom flera rättsområden, som till exempel, fastighetsrätt, brottmål, arbetsrätt, familjerätt och tvistlösning för företag. Boka gärna en konsultation för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig i just ditt ärende.