Äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord?

Om två makar väljer att skilja sig är huvudregeln är att deras egendom ska delas lika enligt den kallade hälftendelningsprincipen. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar där man bestämmer vilka tillgångar som ska vara enskild egendom. På det viset kan ni på förhand reglera vad som ska tillhöra det gemensamma boet (giftorättsgods) och vilka tillgångar som utgör enskild egendom och därmed inte ingå i en bodelning. Vi hjälper er att upprätta ett juridiskt korrekt avtal att ni tryggt kan bygga en framtid tillsammans. 

De flesta som gifter sig litar på varandra och tänker sig en framtid ihop. Många tycker därför att det känns oromantiskt och onödigt att skriva ett äktenskapsförord. Men ett äktenskapsförord har inte bara betydelse vid en skilsmässa, utan kan även vara bra att ha vid ett eventuellt dödsfall. Om någon av er skulle gå bort kan äktenskapsförordet vid den efterkommande bodelningen i vissa fall skydda den kvarvarande makens egendom, mot den avlidnes särkullbarn och testamentstagare. 

Från giftorättsgods till enskild egendom
Att skriva äktenskapsförord
5 vanliga frågor om äktenskapsförord

När kan man skriva äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord kan ingås under hela tiden som man är gifta och även innan man är gifta. Om äktenskapsförordet ingås innan man är gifta gäller det dock tidigast från äktenskapets ingående.

Formkrav för äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av båda makarna eller blivande makarna. Äktenskapsförordet måste sedan registreras hos Skatteverket för att bli giltig. Om äktenskapsförordet ges in till Skatteverket inom en månad från äktenskapets ingående är det gällande från äktenskapets ingående. Ges det in senare blir det gällande från dagen det ges in till Skatteverket.

Vad kostar det att skriva äktenskapsförord?

Om ni är överens om hur ni vill fördela egendomen, kan vi erbjuda hjälpa er att upprätta ett äktenskapsförord. En sådan tjänst innehåller bland annat ett möte en jurist och upprättande av handlingen. Om du vill fråga om råd rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka online eller genom att ringa till oss 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation telefon eller via videosamtal.

Konsultation
Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Äktenskapsförord

från 4 900SEK

Från giftorättsgods till enskild egendom

Det finns olika sätt att omvandla egendom till enskild. Det första är att skriva ett äktenskapsförord som tydligt anger vilken egendom som tillhör vilken make. Ett annat sätt är att villkora en gåva, där gåvogivaren då anger att den ska vara enskild egendom. Även ett testamente kan ange att egendom som den ene maken ärver ska vara enskild egendom. Försäkringar som tecknats med förmånstagarförordnanden (liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar) och individuellt pensionssparande kan tecknas med villkor om att egendomen ska vara enskild. 

När en enskild egendom säljs, till exempel en bostad, är som huvudregel även pengarna från försäljningen enskild egendom. Om pengarna sätts in på bank kommer räntan däremot att vara giftorättsgods, det vill säga gemensam egendom, i det fall det inte skrivits in i äktenskapsförordet att även avkastningen ska vara enskild. Det kan även vara viktigt att tänka på att sammanblandning av pengar på t.ex. gemensamma konton efter tid kan medföra bevissvårigheter för den part som hävdar att pengarna ska anses vara enskild egendom. 

Att skriva äktenskapsförord

Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom som bostad, bil, möbler, husdjur och besparingar är gemensam egendom, så kallat giftorättsgods. Vid en skilsmässa ska denna egendom som huvudregel delas lika, oavsett vem som betalat för vad eller om det tillhörde maken redan innan äktenskapet. Men genom ett äktenskapsförord kan makarna avtala om att delar av giftorättsgodset ska göras till enskild egendom. Den enskilda egendomen räknas då inte till giftorättsgodset och behöver därmed inte delas. Ibland upprättas ett äktenskapsförord om en av parterna har en större förmögenhet, till exempel äger ett företag, eller om det finns egendom med stort affektionsvärde, som exempelvis en sommarstuga eller arvegods. 

Äktenskapsförordet kan omfatta både egendom som tillhör en make och egendom som i framtiden tillfaller en make. Däremot kan äktenskapsförord inte omvandla den ena makens egendom till den andre makens enskilda egendom. Det finns på så sätt begränsningar för vad ett äktenskapsförord får innehålla. Det finns också vissa formkrav, som att äktenskapsförordet måste vara skriftligt och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.  

5 vanliga frågor om äktenskapsförord
1. Hur skriver man ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförordet ska föras ner skriftligen och måste undertecknas av båda parter. Därefter registrerar man äktenskapsförordet hos Skatteverket. 

2. Kan man skriva äktenskapsförord efter att man gift sig?

Ja, ni kan skriva äktenskapsförord även efter att äktenskapet ingåtts. Det går också bra att lämna in ett nytt, uppdaterat äktenskapsförord, länge ni båda är överens. 

3. Gäller äktenskapsförordet i mitt nya äktenskap?

Ett äktenskapsförord som upprättats mellan dig och din tidigare make/maka gäller inte i ditt nuvarande äktenskap. Om du inte upprättat ett nytt äktenskapsförord när du gift om dig är tidigare egendom idag giftorättsgods och kommer ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din nuvarande maka/make. Det har heller ingen betydelse att du står som ensam ägare. Vad ni kan göra är att skriva ett nytt äktenskapsförord och göra egendomen till enskild egendom. Emellertid finns det en risk för att din maka/make inte går med på att göra egendomen till enskild egendom och då kan du tyvärr inget göra. Det är därför många gånger en idé att skriva äktenskapsförord innan man gifter sig 

4. Kan egendom vara enskild utan äktenskapsförord?

Huvudregeln är att makars egendom delas lika vid skilsmässa. Det finns dock vissa omständigheter som gör att ens tillgångar inte ska ingå i en bodelning. Dessa omständigheter är om du förvärvat egendomen genom arv, under förutsättning att egendomen testamenterats till dig såsom enskild egendom, eller om du fått en gåva med villkor att egendomen ska utgöra din enskilda egendom. 

5. Gäller ett äktenskapsförord vid dödsfall?

Makar eller blivande makar kan enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 3 § genom äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. I praktiken innebär det att det som är enskild egendom genom äktenskapsförordet inte ska tas med i en framtida bodelning. En bodelning görs både om äktenskapet upphör genom skilsmässa och vid dödsfall. Ert äktenskapsförord gäller alltså både för skilsmässa och dödsfall, och i svensk rätt går det inte att göra någon skillnad dessa situationer genom äktenskapsförord. Om du eller din make dör ska en bodelning först och främst göras. I den ska endast giftorättsgods ingå (det som inte är enskild egendom). När bodelningen är utförd ska sedan den avlidne makens andel av giftorättsgodset tillsammans med enskild egendom fördelas mellan arvingarna. En efterlevande make ärver före gemensamma barn i svensk rätt, men däremot har särkullbarn alltid rätt att ut sitt arv direkt. Särkullbarn har dock möjlighet att avstå från sitt arv när föräldern dör och har de istället rätt att ärva när den efterlevande maken dör.