Juridisk ordbok

Juridiska termer kan många gånger kännas svårbegripliga och osäkerheten kring vad ett ord faktiskt innebär vara stor. På denna sida har vi satt samman en egen juridisk ordlista där du kan se vad flera vanligt förekommande termer inom juridisk rådgivning och handläggning.  

A-F

För att få titeln advokat krävs medlemskap i Sveriges advokatsamfund. För att bli medlem måste man ha avlagt en juristexamen och ha minst tre års erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete. Innan Advokatsamfundet godkänner medlemskapet, får kollegor och domstolar som haft kontakt med den sökande möjlighet att yttra sig om dennes lämplighet. Den sökande måste även genomgå advokatexamen.  

Handlingar som inkommer till domstolen i ett ärende. När en handling har inkommit tilldelas den ett aktbilagenummer och förkortas ibland AB.

De allmänna domstolarna handlägger brottmål och tvistemål mellan enskilda. Dessa utgörs av landets tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.  

Anstånd innebär att en, vanligtvis part, får mer tid på sig att inkomma med en handling såsom ett yttrande. Anstånd kan beviljas eller nekas. 

Arbetsbrist är ett arbetsrättsligt begrepp som utgör ett giltigt skäl för uppsägning enligt LAS 7 §. Arbetsbrist bygger på ekonomiska bedömningar och är ett vanligt skäl till uppsägningar. Arbetsbrist kan grunda sig i precis vad det låter som, att det saknas arbetsuppgifter att utföra. Men det kan också vara att arbetsgivaren har ekonomiska utmaningar och svårt att ombesörja sina personalkostnader eller att man vill göra en omorganisation som medför att tjänster upphör.

Arvtagarens del av den avlidnes kvarlåtenskap. Läs mer om arv här:

Ett betalningsföreläggande är ett sätt för en borgenär att kräva in betalning av en gäldenär utan att behöva gå till domstol. En ansökan om betalningsföreläggande görs hos Kronofogdemyndigheten.

Ett bestridande innebär att någon, vanligtvis en part, säger nej till det krav som framställts av den andra parten.

Bevisbörda är det ord som beskriver vilken av parterna som har att visa att det är på ett visst sätt. Om en part (käranden) påstår att den andra parten (svarande) har brutit mot ett avtal, ligger bevisbördan på käranden. Det innebär att käranden måste bevisa att det faktiskt har funnits ett avtal och att svaranden har brutit mot detta avtal. 

Bevisuppgiften är en uppgift om vilken bevisning som åberopas. Det kan till exempel vara ett muntligt vittnesförhör eller en skriftlig journalanteckning.

En bodelning innebär att två parter inom ramen för ett äktenskap eller samboförhållande delar upp egendom mellan sig. Bodelning kan göras när ett samboförhållande upphör, vid skilsmässa, under äktenskapet eller till följd av att någon avlider. Läs mer om bodelningar här.

En bodelningsförrättare är någon som förordnas av domstol att genomföra en bodelning i de fall parterna inte kommer överens. En bodelningsförrättare ska verka för en korrekt och rättvis bodelning. Antingen genom att få parterna att nå en överenskommelse eller genom att genomföra en tvångsdelning, vilket innebär att bodelningsförrättaren beslutar om hur egendomen ska delas upp mellan parterna.

En borgenär är en fysisk person, ett företag eller en annan juridisk enhet som har en fordran på en annan part, kallad gäldenär. Detta innebär att borgenären har rätt att kräva betalning eller prestation av gäldenären enligt villkoren i ett avtal eller en annan rättslig skyldighet. Läs mer om Fordran & Skuld.

En bouppteckning är en juridisk handling som upprättas efter en persons död och fungerar som en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder vid dödstillfället. 

Boutredning är den process som följer efter en persons död, där dödsboets tillgångar och skulder hanteras och förvaltas fram till dess att arvet kan delas ut till arvingarna. Boutredningen ska mynna i ut i att en bouppteckning upprättas.

En boutredningsman är en person som utses av tingsrätten för att ta hand om och administrera en avliden persons dödsbo när dödsbodelägarna inte själva kan eller vill sköta boutredningen. En boutredningsman kan behövas om det finns konflikter mellan arvingarna, om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur dödsboet ska förvaltas eller om det finns andra särskilda omständigheter som gör att en utomstående behövs för att hantera dödsboet. 

Brottmål är den benämning ett mål avseende ett brott som är straffbart enligt svensk rätt får när det tas upp i domstol. 

Böter innebär att den som döms ska betala en viss summa pengar. Ordet böter brukar vanligtvis åsyfta dagsböter, vars belopp baseras på den dömdes inkomst och tillgångar. Böter kan även åsyfta penningböter, vilket utgörs av en på förhand fastställd summa pengar. En tredje och mer ovanlig form av böter är normerande böter vilka fastställs på helt andra beräkningsgrunder.  

Termen culpa är ett latinskt ord som används inom juridiken för att beskriva oaktsamhet eller vårdslöshet. Culpa innebär att en person har orsakat skada genom att inte agera med den omsorg och försiktighet som en ansvarsfull person skulle ha visat under liknande omständigheter. 

Delgivning innebär när en person blir delgiven en viss handling. 

Termen ”dispositiv” används inom juridiken för att beskriva regler och lagar som kan avtalas bort eller ändras genom avtal mellan parterna. Det betyder att parterna i ett rättsförhållande har möjlighet att själva bestämma hur de ska reglera sina inbördes rättigheter och skyldigheter, istället för att vara tvungna att följa lagens bestämmelser. Dispositiva regler står i kontrast till ”indispositiva” tvingande regler, som inte kan avtalas bort. 

En dom är domstolens avgörande av själva frågan i målet eller ärendet.  de ska reglera sina inbördes rättigheter och skyldigheter, istället för att vara tvungna att följa lagens bestämmelser. Dispositiva regler står i kontrast till tvingande regler, som inte kan avtalas bort. 

Ett dödsbo består av de samlade tillgångar och skulder som tillhör en person vid dennes död. Dödsboet är en juridisk person som uppstår vid dödsfallet och består fram till dess att arvet har fördelats bland arvingarna. 

Enskilt anspråk är det skadestånd som målsäganden riktar mot tilltalad i ett brottmål. 

Egendom som till skillnad från giftorättsgods inte ingår i en bodelning, utan tillhör respektive make. Egendom kan bli enskild egendom genom äktenskapsförord, gåva eller testamente.

Åtal som väcks av en enskild person, målsäganden, och inte av åklagare. Enskilt åtal förekommer bland annat avseende ärekränkningsbrotten, såsom förtal och förolämpning, vilka du kan läsa mer om här

En avdelning inom kommunen som bistår privatpersoner och andra myndigheter med ärenden av juridisk karaktär, såsom föräldraskap, vårdnadsfrågor, faderskap och adoptioner.

En fastighet är ett mark -eller vattenområde som utgör fast egendom, inbegripet tillhörande fastighetstillbehör vilket tillsammans utgör en rättslig enhet. Fastighetstillbehör utgörs av fast egendom som är belägen på fastigheten, exempelvis, brunnar, murar, byggnader och bostadshus. Läs mer om fastighetsrätt här.

En rätt till betalning eller prestation som en person eller ett företag har gentemot någon annan, exempelvis ett lån eller en faktura. 

Forum är ett annat ord för den domstol som är behörig att pröva ett visst mål. 

En skriftlig eller muntlig handling som ger en person (fullmäktige) rätt att agera i en annan persons (fullmaktsgivarens) ställe i de frågor som fullmakten avser.

En fysisk person är den juridiska termen för en levande person. 

En notering eller meddelande som skickas till någon enbart för att informera, utan att mottagaren förväntas agera på informationen. 

Ett krav från en myndighet eller domstol som ålägger någon, vanligtvis en part, att vidta en viss åtgärd inom en viss tid. 

Förhandling är ett brett begrepp och kan åsyfta olika typer av förhandlingar, såsom huvudförhandling eller muntlig förhandling. Det kan även vara en beskrivning på en förhandling som sker i förlikningssyfte mellan parter.  

En förlikning innebär att parterna enas om hur en tvist ska lösas istället för att låta domstolen avgöra målet. En förlikning kan nås utom rätta, det vill säga utan domstolens inblandning, eller inom ramen för en domstolsprocess. Om det senare är aktuellt kan förlikningen på begäran av parterna fastställas i dom av domstolen. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med förlikning i vår steg-för-steg beskrivning över tvistemålsprocessen 

Förundersökning är den undersökning som genomförs när misstanke uppstår om att ett brott har begåtts. Det är vanligtvis åklagare som leder förundersökningen. Inom ramen för en förundersökning kan olika utredningsåtgärder vidtas såsom förhör och tekniska undersökningar.  

En person som tar över och ombesörjer sköta hela eller delar av en persons ekonomi och juridiska angelägenheter när personen själv inte kan göra det på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller annan liknande orsak. Förvaltarskap är en mer ingripande åtgärd än när en person får en god man. Vid förvaltarskap förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga inom ramen för förvaltarskapets omfattning. 

G-L

All egendom som makar äger som inte utgör enskild egendom är giftorättsgods. Båda makarna har äganderätt till all egendom som makarna införskaffar eller har med sig in i äktenskapet. Om ett äktenskap upplöses delas giftorättsgodset upp lika mellan makarna. Om någon av makarna skulle gå bort ärver den efterlevande maken giftorättsgodset, under förutsättningen att det inte finns några särkullbarn.

En person som ska hjälpa en annan person som inte själv kan bevaka sina rättigheter, förvalta sin egendom eller sörja för sin person på grund av sjukdom, ålder eller annan orsak. En god man utses som huvudregel endast om personen denne ska hjälpa samtycker till insatsen.  

Grund är det ord som används för att beskriva det bakomliggande förhållandet till yrkandet. Det är således skälet till varför man vill att domstolen ska döma på det sätt som yrkas.

En gåva är en äganderättsöverlåtelse utan motprestation, även kallat en benefik rättshandling. En gåva anses fullbordadegendomen kommit i gåvotagarens besittning. Således är löften om gåvor inte bindande för än gåvotagaren mottagit gåvan.

Ett gåvobrev är ett avtal som kan upprättas i samband med att någon överlåter en gåva till en annan. I gåvobrevet förklarar gåvogivaren sig villig att överlåta äganderätten till gåvan till någon annan. Gåvobrev skrivs ofta i samband med överlåtelser av värdepapper, pengar, fastigheter och bostadsrätter. I gåvobrevet kan gåvogivaren även ange gåvoförbehåll, exempelvis att gåvogivaren förbehåller sin nyttjanderätt till egendomen, att egendomen ska utgöra enskild egendom eller att egendomen inte får överlåtas under gåvogivarens levnadstid. Läs mer om gåvobrev här.

En fysisk- eller juridisk person (däribland företag eller dödsbon) som har en skuld och är skyldig att betala eller prestera något till en borgenär. Läs mer om Fordran & Skuld.

Handräckning är en åtgärd som söks hos och utförs av Kronofogdemyndigheten, i likhet med betalningsföreläggande. Handräckning är en form av verkställighet som inte rör betalning, utan avser istället att få någon att göra något. En ansökan om handräckning kan exempelvis avse fall då en hyresgäst inte går med på att flytta ut, trots att hyresavtalet upphört att gälla. Eller vid fall då sökanden vill att någon ska flytta bort egendom från sökandens fastighet, såväl som i fall då sökanden vill få tillbaka lös egendom som frånhänts denne. 

Huvudförhandling är den förhandling som sker i allmän domstol i tvistemål eller brottmål där målet ska gås igenom och som och eventuella vittnesmål genomföras. När huvudförhandlingen är genomförd ska domstolen avgöra målet och meddela dom. Du kan läsa mer om huvudförhandlingen i tvistemål i vår steg-för-steg beskrivning över tvistemålsprocessen 

Informationssamtal genomförs av kommunens familjerätt och syftar till att underlätta föräldrarnas möjlighet att nå enighet i en eventuell process avseende barn. Sedan år 2022 ska ett informationssamtal ha genomförts för att kunna ge in stämningsansökan avseende vårdnad, boende och umgänge.

En finansiell situation där en person eller ett företag inte kan betala sina skulder när de förfaller till betalning. 

I EZlegals handläggning pratar vi ibland om inledande skrivelse, du kan läsa mer om det steg i handläggningen som den inledande skrivelsen innebär här. Den inledande skrivelsen är ofta den första skriftliga begäran vi tillsänder en motpart med de krav vår klient önskar vinna framgång med.

Inställning är det en av parterna har till den andra partens yrkande. Som exempel kan nämnas för det fall en part (käranden) yrkar på ensam vårdnad, och motparten (svaranden) bestrider yrkandet, då är bestridandet dennes inställning till yrkandet.  

Interimistiskt är en term som innebär att någonting ska gälla tillfälligt. Ett interimistiskt beslut gäller som exempel fram till något annat beslutas eller dom meddelas.  

En juridisk person är motsatsen till en fysisk person. En juridisk person kan exempelvis utgöras av ett aktiebolag, ett handelsbolag, ett dödsbo, konkursbo, en förening eller en stiftelse. En juridisk person kan likt en fysisk person äga saker, vara part i domstol, ha fordringar och skulder såväl som ingå avtal.  

En person som är utbildad i juridik och arbetar med lagar och rättsliga frågor. En jurist kan arbeta på domstol, myndighet, bolag, eller en byrå som bistår klienter.  

En situation där en person har en intressekonflikt eller på annat sätt är olämplig att fatta beslut eller delta i en rättslig process på grund av opartiskhet eller personliga band. 

Kallelse är en handling vari part eller ombud kallas att inställa sig vid till exempel en förhandling i domstol.  

Den part som överklagar ett beslut eller en dom i en högre instans. 

Klandertalan är en talan som väcks rörande ändring eller upphävande av ett testamente eller annan förrättning. 

En person som anlitar en jurist, advokat eller annan professionell rådgivare för att få hjälp med juridiska eller andra frågor. 

Kränkningsersättning är en form av ekonomisk ersättning som till exempel ett brottsoffer kan få till följd av att brottsoffret kränkts i samband med ett denne utsatts för brott. 

Käranden är den part som ger in stämningsansökan till tingsrätt och således framställer sina yrkanden om någonting.  

Käromål är den typ av talan som käranden väcker i domstol till följd av att en stämningsansökan getts in.

Laga förfall är den term som används när part, ombud eller vittne har giltiga skäl att inte inställa sig till exempelvis en förhandling eller domstolsförhör. Laga förfall kan till exempel vara om parten är sjuk på ett sådant sätt att denne inte kan inställa sig eller om det råder störningar i allmänna kommunikationsmedel vilket gör att parten ej kunnat ta sig till domstolen.

Laga kraft innebär att ett beslut eller en dom inte längre kan överklagas och därmed står fast.  

Laglotten är den del av en bröstarvinges arvslott som denne alltid är berättigad att få ärva, oberoende av ett testamentes innehåll. Laglotten utgör hälften av bröstarvingens arvslott. Läs mer om arv och laglott under arbetsområdet Arv.

Förkortningen avseende Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Läs mer om LVU-mål här:

Domstolen kan besluta att en förhandling ska genomföras bakom lyckta dörrar, vilket innebär att allmänhet och media inte får närvara under rättegången. 

Lös egendom är all egendom som inte är fast egendom. Exempelvis värdepapper, lösören, bostadsrätter och bilar.

M-Ö

Muntlig bevisning är bevisning som sker i muntlig form, såsom partsförhör och vittnesförhör. 

En muntlig förberedelse är ett sammanträde som sker i domstol för att utreda målet och planera för dess fortsatt handläggning. Vid den muntliga förberedelsen brukar även möjligheterna att nå en förlikning diskuteras. I mål som handlar om vårdnad, boende och umgänge är det inte ovanligt att interimistiska yrkanden avhandlas vid den muntliga förberedelsen. Du kan läsa mer om den muntliga förberedelsen i vår steg för steg beskrivning över tvistemålsprocessen. 

Muntlig förhandling är det begrepp som vanligtvis används i förvaltningsdomstolar för att benämna den muntliga förhandling som genomförs vid exempelvis mål om LVU. 

Målsäganden är den som blivit utsatt eller lidit skada i anledning av ett brott.

Parten är en person, fysisk eller juridisk, som berörs direkt av den legala frågeställningen. I regel är part klagande, sökande eller motpart. Vittnen och ombud är alltså inte part i målet.

Vårdnad är det legala ansvaret över barn som utövas av dennes vårdnadshavare, vanligtvis barnets föräldrar. Vårdnaden består tills dess barnet blivit myndigt. Läs mer om vårdnad här.

Partsförhör är de muntliga förhör som genomförs med en av parterna, vanligtvis under huvudförhandling.

En person som är misstänkt för brott har rätt till en försvarare. En person som är misstänkt kan av olika anledningar önska anlita en privat försvarare. Flera av våra ombud har tidigare varit advokater och har erfarenhet av uppdrag som offentliga försvarare. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med privata försvar.

En fysisk eller juridisk persons rätt att själv eller genom ett ombud agera med rättsligt bindande verkan, exempelvis sluta avtal eller agera part i domstol.  

Rättshjälp är den term som beskriver den ekonomiska hjälp en part kan få från staten att bekosta sitt juridiska ombud i en rättslig process. För att få rättshjälp ska parten som utgångspunkt ha en årlig inkomst understigande 260 000 kronor innan skatt. I bedömningen vägs även partens ekonomiska förhållanden i övrigt in, samt om personen har en underhållsplikt gentemot några barn. Rättshjälpsavgiften, det vill säga den del parten ska betala själv, varierar vanligtvis mellan 2 och 40 %.

Rättsskydd är termen för det ekonomiska skydd en part kan ha genom ett försäkringsbolag för att bekosta sina rättegångskostnader i en juridisk process. Försäkringsbolagen står upp till 80 % av kostnaderna och resterande del utgör partens självrisk. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med rättsskyddsansökan i vår steg för steg beskrivning över tvistemålsprocessen

En rättsutredning är en rättslig analys av en juridisk frågeställning vari rättsliga frågeställningar identifieras och bedöms. Du kan läsa mer om rättsutredning i vår steg-för-steg beskrivning här 

En sakframställan är den del i en rättegång då parterna eller parternas ombud redogör för de omständigheter, bevisfakta och rättsfakta som de anser bör ligga till grund för den efterföljande domen.

Samarbetssamtal erbjuds kostnadsfritt av kommunens familjerätt för att försöka hjälpa föräldrarna att komma överens i frågor som gäller barnet. 

En samfällighet är en juridisk person som består av ett antal fastigheter som alla äger andelar i en viss egendom, exempelvis en bastu eller en vattenbrunn. 

Slutanförande hålls mot rättegångens slut och ger parterna i målet möjlighet att sammanfatta sin bevisning och argumentera för sin ståndpunkt i målet innan dom avkunnas. 

Ett småmål (även kallat förenklat tvistemål) är ett mål som handläggs i allmän domstol vars tvistebelopp vars tvistebelopp understiger ett halvt prisbasbelopp. Tvistemålet ska därtill vara dispositivt, innebärandes att parterna ska kunna nå en förlikning i målet utan att domstolen har ett eget utredningsansvar över frågan.

Reglerna kring småmål har tagits fram för att det skulle innebära alltför stora processkostnader att tvista om en fråga med ett så begränsat monetärt värde att det understiger ett halvt prisbasbelopp. I anledning av detta finns också särskilda regler avseende rättegångskostnaderna i ett småmål. Till skillnad från ett ”vanligt” tvistemål riskerar du i ett småmål inte att behöva stå motpartens ombudskostnader för det fall du skulle komma att förlora målet. Du får inte heller dina egna ombudskostnader ersatta av motparten för det fall att du vinner. De enda kostnaderna som godtas är ersättning för en timmes rättslig rådgivning utifrån rådande timkostnadsnorm, ersättning för ansökningsavgift och i vissa fall ersättning för resekostnader samt vittnen. 

Stämningsansökan är en handling som en käranden eller dennes ombud skickar till domstolen för att inleda en rättslig process mot en svarande, där käranden beskriver sitt krav och grunderna för detta. Du kan läsa mer om stämningsansökan i vår steg-för-steg beskrivning i tvistemålsprocessen. 

Svaromålet är den handling där svaranden avger sin inställning till kärandens stämningsansökan och även har möjlighet att framställa yrkanden för egen del.  

Ett barns rättighet att träffa den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Läs mer om umgänge här.

Underhållsbidrag består av en viss summa pengar som den förälder som barnet inte bor hos är skyldig att betala till den förälder vilket barnet bor hos. Underhållsbidrag kan även utgå mellan makar till följd av att en av makarna inte kan försörja sig efter en skilsmässa.

Överenskommelser om lösning på tvister som sker utan inblandning av domstol.

Ett visst penningbelopp som den som brutit ett myndighetsbeslut kan bli skyldig att betala om denne inte rättar sig efter beslutet. Det är också möjligt att avtala om viten.

Den utsaga eller berättelse som ett vittne lämnar under ed i en rättsprocess, där vittnet beskriver vad de har sett, hört eller upplevt.  

Ett visst penningbelopp som den som brutit ett myndighetsbeslut kan bli skyldig att betala om denne inte rättar sig efter beslutet. Det är också möjligt att avtala om viten.

Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden om ett barn.

Ett formellt krav eller begäran som en part framställer i en rättslig process, exempelvis att domstolen ska döma till partens fördel. 

En åklagare är en jurist och statlig tjänsteman som leder brottsutredningar i egenskap av förundersökningsledare, väcker åtal och representerar det allmänna genom att processa i brottmålsrättegångar.

Ett åtal är åklagarens påstående om brott. Det kan även används för att beskriva den talan som väckts vid domstol gällande ansvar för brott.

En formell begäran om att en högre instans ska ompröva och ändra ett beslut eller en dom som fattats av en lägre instans. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med överklagande i vår steg-för-steg beskrivning över tvistemålsprocessen.