Vårdnadstvist

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist kan uppstå i samband med en skilsmässa eller separation där det finns gemensamma barn. Då behöver barnets föräldrar besluta om frågor som huruvida vårdnaden ska vara gemensam eller enskild, om barnen ska bo växelvis och hur umgänget ska fungera. När du och den andra föräldern inte kommer överens på egen hand, kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av en jurist. EZlegal sammanställer bevisning, argumenterar för dig i domstol och hanterar kontakter med myndigheter och motparter. Vårt mål är att du ska få du ett personligt bemötande, stort engagemang och kunskap.  

Ordlista
Vårdnadstvister
Skillnaden mellan gemensam och ensam vårdnad 
Vad kostar en vårdnadstvist?

Kostnadsfri rådgivning!

För dig som behöver hjälp eller har frågor rörande en vårdnadstvist, barns boende eller umgänge erbjuder vi en kostnadsfri konsultation. När du bokar en konsultation får du prata med en av våra jurister i 20 minuter där de ger dig inledande vägledning och en behovsanalys. Du bokar enkelt in en konsultation online eller genom att ringa oss på 010-33 33 888. 

Läs mer

Möt Moa Möller

Ansvarig för det familjerättsliga teamet

”Det är vanligt att det uppstår juridiska frågor som rör barn och familj. Vi hjälper våra klienter med ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Vårt mål är att underlätta för dig och dina barn och hitta lösningar som fungerar i vardagen.”

Moa Möller arbetar som Head of Legal och har ansvar för det familjerättsliga teamet EZlegal. Hon har mångårig erfarenhet av att driva familjerättsliga mål och har tidigare varit ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Så här arbetar vi med vårdnadstvister

1. Inledande möte

När du har blivit klient hos oss kommer en av våra jurister att ta kontakt med dig för att boka in ett första möte. Under mötet går vi igenom bakgrunden till tvisten och vad du vill uppnå. Har du skäl till att få ensam vårdnad, eller vill du kanske bara reglera umgänget? Det är vanligt att känna att den nuvarande situationen inte fungerar, utan att veta exakt vilken lösning du önskar i stället. Vi ger dig rådgivning kring dina olika alternativ och tar fram förslag på lösningar. 

Under ett inledande mötet ställer vi vanligtvis frågor som:

  • Hur ser vårdnaden, boendet och umgänget ut idag? Vad är du nöjd med och vad skulle du vilja ändra på? 
  • Hur är samarbetet mellan dig och den andre föräldern? 
  • Har situationen ändrats eller har den alltid sett likadan ut? 
  • Finns det något som gör den andre föräldern olämplig som vårdnadshavare? 
  • Hur gammal är barnet och uttrycker hon eller han någon egen önskan?

 

2. Kontakt med motpart

Därefter tar vi tillsammans fram en plan och strategi framåt. Vad som blir nästa steg beror på omständigheterna i ditt unika fall, men ofta går vi vidare med en inledande skrivelse till motparten. Där framför vi vad du önskar – huruvida vårdnaden ska vara ensam eller gemensam samt hur boende och umgänge ska fungera. Den inledande skrivelsen syftar till att inhämta motpartens inställning till dina önskemål. Om ni inte kan nå en överenskommelse i detta stadie finns det därefter möjlighet att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, för att låta domstolen avgöra saken.

 

3. Domstolsprocess i vårdnadstvist

I stämningsansökan framställer vi de formella yrkanden vi önskar att domstolen tar ställning till. Yrkanden kan vara slutliga, och således endast avse vad som ska gälla efter dom, eller interimistiska, och då syfta till att reglera hur situationen ska hanteras under målets handläggning i tingsrätt.  

Sedan håller man vanligtvis en muntlig förberedelse i tingsrätten där du medverkar tillsammans med ditt ombud. Ibland enas parterna slutligt vid detta tillfälle, eller om vad nästa steg bör vara under den pågående processen, såsom samarbetssamtal eller genom att tingsrätten uppdrar åt familjerätten i kommunen att genomföra en vårdnads-, boende-, och umgängesutredning.  

Därefter är nästa steg många gånger att inge slutlig bevisuppgift. Bevisningen kan bland annat innefatta tidigare utredningar från socialtjänsten, polis- och orosanmälningar, sms- och mejlkonversationer samt intyg från skola och sjukvård.  

Efter att vi har inlämnat bevisuppgifter till rätten går målet vanligtvis vidare till huvudförhandling. Vid huvudförhandlingen har du även möjlighet att åberopa muntliga vittnesförhör. När huvudförhandlingen är avslutad kommer tingsrätten att meddela dom, normalt efter ett par veckor. För att läsa mer om hur domstolsprocessen går i till en vårdnadstvist  kan du besöka hemsidan för Sveriges domstolar

7 vanliga frågor om vårdnad

1. Hur kan familjerätten hjälpa till i en vårdnadstvist?

Familjerätten arbetar på kommunal nivå med att hjälpa föräldrar som ska gå skilda vägar i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hos familjerätten erbjuds bland annat de obligatoriska informationssamtal, som numera är ett lagstadgat krav om man senare vill väcka talan i tingsrätten. De tillhandahåller också samarbetssamtal vid skilsmässor och separationer för att försöka få föräldrar att komma överens och hjälpa till att upprätta ett avtal om vårdnad, boende och umgänge. Skulle samarbetssamtal emellertid inte lösa situationen, har du möjlighet att ta hjälp av en jurist för att ta ärendet vidare till domstol.

 
2. Kan föräldrarna själva avtala om vårdnaden?

Ja, om båda föräldrarna är överens går det bra att själva avtala om gemensam eller ensam vårdnad. För att avtalet ska bli juridiskt bindande måste dock behörig socialnämnd godkänna det. Hur lång tid detta tar beror på kommunens handläggningstider. Avtalet börjar gälla så fort det är underskrivet av båda parter och godkänts av socialnämnden. 

3. Vem ansvarar för barnets kostnader?

Bor barnet mest hos den ena föräldern ska den andre betala underhållsbidrag tills barnet fyller 18 år och om barnet går i skolan gäller föräldrarnas underhållsskyldighet tills barnet är 21 år. Underhållsbidraget är relaterat till respektive förälders ekonomiska situation och barnets behov. Om en förälder inte har ekonomiska förutsättningar att betala underhållsbidrag kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd via Försäkringskassan. Vid växelvist boende ska betalar man som huvudregel inget underhållsbidrag. Är det stora inkomstskillnader kan det däremot bli aktuellt med ett så kallat standardtillägg. Kostnader för umgängesresor ansvarar umgängesföräldern ansvarar för, men om det är mer än tio mil mellan föräldrarna kan domstolen besluta att kostnaden ska fördelas mellan föräldrarna. 

4. Vem väljer skola?

När vårdnaden är gemensam ska båda föräldrarna acceptera val av skola och ett skolbyte. Kan ni inte enas i viktiga frågor kring barnen skulle det kunna vara en grund för att begära enskild vårdnad. 

5. Vad kan utgöra skäl till ensam vårdnad? 

För att få ensam vårdnad utan den andre förälderns medgivande krävs oftast speciella omständigheter. Det kan vara att du och ditt ex inte kan samarbeta i viktiga frågor, eller att den andre föräldern gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller våld. Att det krävs speciella omständigheter beror på att barnets bästa alltid prioriteras i en vårdnadstvist, och utgångspunkten är att gemensam vårdnad i de flesta fall är det bästa för barnet.  

6. Vad händer om mitt ex inte signerar flyttanmälan?

Förutsatt att ni har gemensam vårdnad krävs det att ni båda signerar flyttanmälan för att Skatteverket ska bevilja den. Beroende på hur långt bort din nya partner bor från er tidigare bostad kan frågor såsom om barnet kan fortsätta gå i sin ordinarie förskola/skola bli aktuellt. En annan fråga att betänka är om flytten påverkar barnets umgänge med den förälder barnet inte har sitt stadigvarande boende hos. Om ni inte kan enas kommer Skatteverket ytterst fatta beslut om frågan gällande barnets folkbokföring. Det beror på att barnet inte kan kvarstå ensam på en adress utan någon av sina vårdnadshavare. Förutsatt att det är utrett att barnet spenderar merparten av sin dygnsvila hos dig, (sover merparten av nätterna hos dig) kommer Skatteverket besluta att barnet ska vara folkbokförd på samma adress som du är skriven på. 

7. Vad gäller vid utlandsresor med barnen?

I likhet med ovanstående fråga ska beslut om utlandsresor och passansökningar fattas gemensamt om ni har gemensam vårdnad. Ibland uppstår det situationer där den ena föräldern inte vill lämna ifrån sig barnens pass, eller på annat sätt hindrar den andra föräldern från att resa med barnen. Beroende på vilken typ av utlandsvistelse som är aktuell kan föräldrar ha olika uppfattning om det är till barnens bästa att åka utomlands eller inte.

En kortare resa till ett säkert land i syfte att sola och bada kan det vara svårt att se på vilket sätt resan inte skulle vara förenlig med barnens bästa. Däremot vid en längre utlandsvistelse i ett land som en av föräldrarna kanske har starka kopplingar till, kan den andra föräldern bli orolig över att man skulle kunna vilja flytta och kvarhålla barnen i utlandet. Det första steget för att diskutera den här typen av frågor kan vara att genomföra samarbetssamtal hos familjerätten. Som nästa steg kan en rättsprocess vara lämplig, om  parterna inte kan enas, eller om en av parterna inte vill genomföra samarbetssamtal.

Vårdnadskonsultation

20 minuters juridisk rådgivning

0SEK

Behöver du en jurist?

Juridisk rådgivning

Så här går det till!

I en juridisk konsultation med oss får du prata med en jurist med svensk juristexamen eller en affärsjuridisk masterexamen. Flera av våra ombud har därtill tidigare varit verksamma som advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå.

Här finns våra jurister!

Våra kontor

Juridisk hjälp när och där det behövs!

Hittar du inte ett kontor där du bor? Ingen fara. Vi arbetar digitalt och kan bistå klienter på fler än dessa orter.

Ordlista

Vårdnad

Vårdnad är det legala ansvaret över barn som utövas av dennes vårdnadshavare, vanligtvis barnets föräldrar.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare är den person som utövar vårdnaden om ett barn, vanligtvis barnets förälder. 

Familjerätten
Familjerätten är en kommunal verksamhet som erbjuder bland annat samarbetssamtal och informationssamtal. Familjerätten genomför även vårdnads- boende och umgängesutredningar på uppdrag av tingsrätt. 
 
Informationssamtal

Informationssamtal genomförs av kommunens Familjerätt och syftar till att underlätta föräldrarnas möjlighet att nå enighet i en eventuell process avseende barn. Sedan år 2022 ska ett informationssamtal ha genomförts för att kunna ge in stämningsansökan avseende vårdnad, boende och umgänge. 

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal erbjuds kostnadsfritt av kommunens familjerätt för att försöka hjälpa föräldrarna att komma överens i frågor som gäller barnet. 

Umgängesrätt

Umgängesrätt är barnets rätt till umgänge med den förälder som barnet inte har sitt stadigvarande boende hos. 

Barns boende 

Barns boende är frågan om vart barnet ska ha merparten av sin dygnsvila. Barnet kan bo växelvis,  lika mycket hos föräldrarna, alternativt vara stadigvarande boende hos en av föräldrarna, innebärandes att barnet bor mer hos den föräldern. 

Skillnaden mellan gemensam och ensam vårdnad 

Vårdnad, boende och umgänge regleras i kapitel 6 i föräldrabalken och i FN:s barnkonvention som är upptagen som svensk lag. Utgångspunkten i lagstiftningen är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet och huvudregeln är att det bästa för ett barn är gemensam vårdnad.

I vissa situationer kan det dock vara lämpligt att istället ansöka om ensam vårdnad. Argument för att en förälder ska ha enskild vårdnad om barnet är om det förekommit våld i relationen, eller om den andra föräldern gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse. Ensam vårdnad kan också bli aktuellt om samarbetet och kommunikationen mellan föräldrarna inte fungerar. Det beror på att föräldrar som har delad vårdnad måste kunna fatta gemensamma beslut om barnet. Det kan till exempel röra sig om viktiga frågor kring barnets vård och behandling, ansökan om pass, skolgång eller utlandsresor. 

Det är viktigt att föräldrar med delad vårdnad kan bortse från eventuella tvister sinsemellan för att sätta barnets bästa i fokus. Men om det inte är möjligt, kan det alltså vara lämpligt att en av föräldrarna ansöker om enskild vårdnad. Även vid ensam vårdnad har barnet rätt till umgänge med den andre föräldern. 

Vad kostar en vårdnadstvist?

Det är svårt att på förhand säga precis vad en vårdnadstvist kan kosta. Under en konsultation undersöker vi dina möjligheter att få finansiellt stöd via rättsskydd eller rättshjälp. Rättsskydd är något som kan finnas i din hemförsäkring och i vissa fall täcka upp till 80 % av kostnaderna för att anlita en jurist. Om du inte har hemförsäkring finns det ibland möjlighet att få rättshjälp från staten. Beroende på inkomst, kan din rättshjälpsavgift bli så låg som 2% av den totala kostnaden. Till skillnad från andra civilrättsliga mål ansvarar respektive part i mål om vårdnad, boende och umgänge, som huvudregel, för sina egna rättegångskostnader. Det betyder att du som klient vanligen inte behöver oroa dig för att få betala motpartens rättegångskostnader i en vårdnadstvist. Läs gärna mer om hur vi prissätter våra tjänster under fliken Prisbild.