Vårdnadstvist

Har du hamnat i en vårdnadstvist?

Vid en skilsmässa eller separation där det finns gemensamma barn ställs ofta föräldrarna inför frågan om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild, om barnen ska bo växelvis och hur umgänget ska fungera. I en situation där du och den andra föräldern inte kommer överens kan det kännas tryggt att ta hjälp av en jurist. Vi sammanställer bevisning, argumenterar för dig i domstol och hanterar kontakter med myndigheter och motparter. Hos oss får du ett personligt bemötande, stort engagemang och kunskap. 

Gemensam vårdnad eller ensam vårdnad? 

Vårdnad, boende och umgänge regleras i kapitel 6 i föräldrabalken och i FN:s barnkonvention som är upptagen som svensk lag. Utgångspunkten i lagstiftningen är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet och huvudregeln är att det bästa för ett barn är gemensam vårdnad. 

   

I vissa situationer kan det dock vara lämpligt att istället ansöka om ensam vårdnad. Argument för att en förälder ska ha enskild vårdnad om barnet är om det förekommit våld i relationen, eller om den andra föräldern gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse. Ensam vårdnad kan också bli aktuellt om samarbetet och kommunikationen mellan föräldrarna inte fungerar. Det beror på att föräldrar som har delad vårdnad måste kunna fatta gemensamma beslut om barnet. Det kan till exempel röra sig om viktiga frågor kring barnets vård och behandling, ansökan om pass, skolgång eller utlandsresor. 

  

Det är viktigt att föräldrar med delad vårdnad kan bortse från eventuella tvister sinsemellan och sätta barnets bästa i fokus. Om det inte är möjligt, kan det alltså vara lämpligt att en av föräldrarna ansöker om enskild vårdnad. Även vid ensam vårdnad har barnet rätt till umgänge med den andre föräldern. 

Så arbetar vi med vårdnadstvister
5 vanliga frågor om vårdnad
Vad kostar en vårdnadstvist?

Jag var otrogen, påverkar det min rätt till vårdnad?

Hej,  

Jag och min fru har varit gifta sedan ett par år tillbaka. Vi har två gemensamma barn men har nu hamnat i en vårdnadstvist. För några månader sedan kom min fru på mig med att vara otrogen med en annan kvinna. Hon har nu väckt talan om äktenskapsskillnad och säger att hon kommer begära ensam vårdnad då hon inte vill ha något med mig att göra. Jag undrar om min otrohet kan komma att påverka min rätt till vårdnaden om barnen? 

Hej och tack för din fråga, 

Utgångspunkten i vårdnadsmål är att gemensam vårdnad anses utgöra barnets bästa. Detta följer av att det är principen om barnets bästa som ska vara avgörande i alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.[1] Vid bedömningen om vad som är barnets bästa ska särskild vikt fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.[2] Det innebär att rätten kan besluta om gemensam vårdnad även om din fru motsätter sig detta på grund av att hon inte vill ha någon kontakt med dig, om rätten gör bedömningen att det gemensam vårdnad är det bästa för era barn.[3] I enlighet med tidigare praxis har en hög grad av samarbetssvårigheter behövt föreligga mellan vårdnadshavarna för att gemensam vårdnad inte ska anses vara lämpligt.[4] Frågan blir därför om otroheten har skapat sådana långvariga och djupgående samarbetssvårigheter mellan er att ni inte kommer kunna sätta era barns behov först. Den informationen du ger i frågan tyder det inte på att konflikten mellan er är av sådan karaktär att samarbetssvårigheter på ensam grund kan ge din fru rätt till ensam vårdnad. Att det föreligger tillitsproblematik och att hon inte vill träffa dig förhindrar inte nödvändigtvis att ni kan föra den dialog som är nödvändig för att tillgodose barnens behov. 

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister. 

Med vänlig hälsning, EZlegal 

[1] 6 kap 2a § 1 st. Föräldrabalken (FB) 

[2] 6 kap 2a § 2 st. FB 

[3] 6 kap 5 § 1 st . FB samt prop. 2020/21:150) 

[4] NJA 2007 s. 382 

 

0SEK

Vårdnadskonsultation

20 minuters juridisk rådgivning

från 22 400SEK

Stämningsansökan