Entreprenadrätt

Vad är en entreprenadtvist?

En tvist inom entreprenadrätt kan antingen uppstå mellan två företag, eller mellan ett företag och en privatperson. Ofta rör det sig om att den som beställt entreprenaden anser att resultatet inte blev som det var tänkt från början. Det kan exempelvis handla om att det utförts ett ändrings-, tilläggs- eller avgångsarbete (ÄTA-arbeten) som inte på förhand hade avtalats. I många fall tvistar parterna om vem som ska anses vara ansvarig för oväntade kostnader som uppstått under processen. 

Vem kan använda sig av entreprenader och vad ingår?
4 viktiga saker att tänka på om entreprenadavtal
Vart kan jag vända mig vid tvist?

Vad säger lagen om entreprenader?

Det finns ingen lag som är direkt reglerar entreprenadförhållanden. Istället träffas olika delar av entreprenadens genomförande av olika lagar. Ett vanligt förekommande exempel att ta hänsyn till är konsumenttjänstlagen, som är tvingande till konsumentens fördel och aktualiseras för privatpersoner. Parterna kan också komma i kontakt med plan- och bygglagen, miljöbalken, skatteförfarandelagen och flertalet föreskrifter från myndigheter.

Den viktigaste rättskällan för entreprenader utgörs av särskilda standardavtal som kallas för AB och ABT. Standardavtalen är utvecklade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK), en ideell förening med medlemmar som företräder både byggherresidan och entreprenörsidan. Standardavtalen har bland annat som funktion att fylla ut delar som parterna har utelämnat från ett entreprenadavtal. Det finns olika standardavtal som används i olika situationer. De huvudsakliga avtalen är AB04 (för utförandeentreprenader) och ABT06 (för totalentreprenader).  

Vad kostar det att anlita ett juridiskt ombud?

Ibland kan tvisten omfattas av rättsskyddet i företags- eller hemförsäkringen. Det beror dock på vad som står i just ditt försäkringsavtal och vad ditt ärende gäller. EZlegal företräder både privatpersoner och företag i entreprenadtvister genom hela ärendet, från författande av entreprenadavtal till att vidta rättsliga åtgärder mot motparten och agera ombud i domstol.  

Behöver du juridiskt ombud eller har frågor om entreprenadrätt? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal. 

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 5 742SEK

Rättsutredning
Vem kan använda sig av entreprenader och vad ingår?


Företag
 

Entreprenad är den avtalsform som vanligtvis används av byggföretag. Beställaren av arbetet kan anlita bolag som vill utföra en byggnation.  

 

Konsumenter 

Det kan också vara privata beställare eller så kallade konsumenter som använder sig av entreprenad för att bygga om sitt hus eller utföra nybygge på en tomt. Genom konsumenttjänstlagen har konsumenter ett extra skydd och reglerna ser lite annorlunda ut från kommersiella förhållanden.  

Det arbete som regleras i entreprenadavtalet kallas för kontraktsarbete. Kontraktsarbetet är alltså det uppdrag som beställaren har beställt av entreprenören. Utöver kontraktsarbeten måste beställaren många gånger vara beredd att betala ändrings- tilläggs- och avgångsarbeten, så kallade ÄTA-arbeten.  

Man brukar skilja på ÄTA-arbeten som är beställda eller arbeten som är likställda, eller nödvändiga för att slutföra arbetet kontraktsenligt. Det är svårt att på förhand veta hur omfattande ett arbete kommer vara och det är inte ovanligt att förseningar sker. Det finns inga tydliga eller klara gränser för vad som är ÄTA eller inte och det en vanlig tvistefråga. Man behöver därför göra en bedömning i varje enskilt fall. 

4 viktiga saker att tänka på om entreprenadavtal

1. Vilken entreprenadform är det? 

Ett första steg att tänka på om du ska beställa en entreprenad är vilken entreprenadform som ska användas. Om entreprenören ska sköta både projektering och utförande kallas det för totalentreprenad. Om i stället du som beställare tar på dig projekteringen kallas det för utförandeentreprenad. Beroende på vilken entreprenadform som är aktuell används olika standardavtal. För totalentreprenader används i regel ABT 06 och för utförandeentreprenader används AB04. 

 

 2. Vilken upphandlingsform är det?

Upphandlingsform innebär att du som beställare väljer hur många entreprenörer du vill avtala med. Du kan anlita en entreprenör som sköter allt, då kallas det för generalentreprenad. Om du väljer att upphandla flera entreprenörer kallas det i stället för delad entreprenad. 

Valet av både entreprenad och upphandlingsform är upp till varje enskild person. För privatpersoner med begränsad kunskap kan exempelvis totalentreprenad vara bäst medan för företagare i branschen kan man spara pengar genom att utföra projektering själv. Viktigt är oavsett att komma ihåg att hänvisa till det standardavtalet som passar just din entreprenad. Det kan vara bra att vända sig till en jurist som kan hjälpa dig med vilken entreprenad-och upphandlingsform som passar bäst.  

 

3. Vilken betalningsform passar?

Ett annat val som måste göras när man ska ingå ett entreprenadavtal är att välja betalningsform. Fast pris att parterna på förhand har bestämt hur mycket arbetet ska kosta. I dessa fall är det viktigt att vara tydlig med vad som ska ingå i priset. Löpande pris innebär i stället att priset inte är bestämt från början. Då bestäms a´ priser som säger hur mycket olika åtgärder ska kosta, exempelvis ett timpris för det nedlagda jobbet. Man kan också välja att sätta ett takpris, alltså ett maxbelopp som beställaren kan behöva betala för.  

 

4. Ska ni använda vite?

Ibland kan ni som avtalsparter välja att i avtalet förelägga motparten med vite om försening skulle ske. Förseningsvite måste framgå av erat entreprenadavtal eftersom det inte finns några specifika bestämmelser om detta i standardavtalen.  

Vart kan jag vända mig vid tvist?

Om parterna inte längre är överens uppstår en tvist. Entreprenadtvister kan handläggas av skiljedomstolar, allmän domstol eller allmänna reklamationsnämnden (för privatpersoner). Ofta är det parterna själva som bestämmer var tvisten ska handläggas genom vad ni har kommit överens om i entreprenadavtalet.  

Om skiljedomstol ska användas kan parterna själva välja språk, land och lag som ska pröva tvisten. Parterna själva utser sedan skiljemän som ska döma saken. Handläggningen är ofta snabb och sker privat, alltså har inte vem som helst tillgång till domen i efterhand. Processen i allmän domstol sker i stället genom vanliga regler för tvistemål. Då inleds ärendet genom en stämningsansökan som ska innehålla vad parten yrkar att domstolen ska döma och bevisning tas fram. Motparten får sedan möjlighet att skicka in ett svaromål med ett bestridande eller medgivande av stämningen. Bestrids yrkandet sker muntlig förberedelse som ska klargöra både yrkanden och grunder och man ser om det finns en möjlighet till förlikning (att parterna kommer överens). Om inte parterna är överens ska huvudförhandling hållas och därefter meddelas domen.