Företag & Arbetsplats

Juridisk hjälp till företag

Företag och arbetsplatser kommer ofta i kontakt med juridiska frågor. Några vanliga exempel är att skriva avtal, anställa och dra ner på personal eller ansöka om särskilda tillstånd för verksamheten. Om företaget inte själva besitter juridisk kunskap eller hanterar frågorna felaktigt, kan det resultera i kostsamma tvister och försämrade relationer mellan parterna. Genom att vända dig till EZlegal kan vi bistå med juridiken medan du lägger din tid på annat.

Du är välkommen att kontakta oss om du behöver juridiskt stöd inom avtalsrätt och annan typ av affärsjuridik. Vi arbetar med bland annat aktieägaravtal, entreprenadrätt och olika typer av tillstånd. Du kan även vända dig till oss om du behöver råd om arbetsrättsliga frågor, till exempel anställningsavtal, arbetsvillkor, att avsluta anställningar och andra situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Om du behöver råd om en affärsjuridisk fråga som inte är listad bland våra arbetsområden, är du ändå välkommen att boka in en konsultation för att få veta mer.

Möt Samir Suljic

Ansvarig för det företagsjuridiska teamet

Vi rådger, bistår vid förlikning och processar i domstol. Vårt mål är att klienterna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och lämna juridiken till oss.

Samir Suljic arbetar som Senior Legal Counsel och är ansvarig Teamleader för det företagsjuridiska teamet på EZlegal. Han företräder klienter i ärenden som rör avtalsrätt, arbetsrätt och tvistemål. Tidigare ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

5 vanliga frågor för företag

1. Vad är ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan aktieägare, där avtalsparterna kan sätta upp bestämmelser som ska gälla för verksamheten. Aktieägare har både rättigheter och skyldigheter som framgår av aktiebolagslagen och aktiebolagets bolagsordning.

Men det kan också finnas behov av att komma överens om vad som ska gälla i särskilda situationer. Lagens bestämmelser kan ibland vara komplicerade och i den mån det är möjligt kan det vara önskvärt att avvika från dem, genom att skriva ett aktieägaravtal.

 

2. Vem kan använda sig av entreprenader och vad ingår?

Entreprenad är den avtalsform som vanligtvis används av byggföretag för att utföra en byggnation åt andra företag eller privatpersoner. En privat beställare (konsument) kan använda sig av entreprenad för att till exempel bygga om sitt hus eller utföra nybygge på en tomt. Genom konsumenttjänstlagen har konsumenter ett extra skydd och reglerna ser lite annorlunda ut från kommersiella förhållanden mellan två företag.

Det arbete som regleras i entreprenadavtalet kallas för kontraktsarbete. Kontraktsarbetet är alltså det uppdrag som beställaren har beställt av entreprenören. Utöver kontraktsarbeten måste beställaren många gånger vara beredd att betala ändrings- tilläggs- och avgångsarbeten, så kallade ÄTA-arbeten. Man brukar skilja på ÄTA-arbeten som är beställda eller arbeten som är likställda, alltså nödvändiga för att slutföra arbetet kontraktsenligt. Det är svårt att på förhand veta hur omfattande ett arbete kommer vara och det är inte ovanligt att förseningar sker. Det finns inga tydliga eller klara gränser för vad som är ÄTA eller inte och det en vanlig tvistefråga. Man behöver därför göra en bedömning i varje enskilt fall.

 

3. Vad innebär en arbetsrättslig tvist?

En arbetstvist rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den kan till exempel uppstå om arbetstagare och arbetsgivare är oense om huruvida en uppsägning, ett avskedande eller en omplacering har gått rätt till. Om parterna inte lyckas komma överens vid lokala eller centrala förhandlingar kan talan väckas vid domstol. Arbetstvister handläggs antingen i tingsrätt eller direkt hos Arbetsdomstolen, som är en specialdomstol just för arbetsrätt. Inom arbetsrätt finns det många tidsfrister att ta hänsyn till och en arbetsgivare kan bli skyldig att betala betydande skadestånd om den brutit mot kollektivavtal eller lag.

4. Vad är en tillståndspliktig verksamhet?

Det finns vissa näringsverksamheter där det krävs särskilda tillstånd för att få bedriva verksamhet. Några exempel är inom tobaksförsäljning, taxiverksamhet och spel om pengar. Anledningen till att du behöver ha tillstånd varierar mellan de olika verksamheterna. Kravet på tillstånd för att köra taxi och bedriva taxiverksamhet finns till för att stärka trafiksäkerheten och passagerarnas krav på trygghet och säkerhet. När det gäller spel kan det medföra stora risker både på individ- och samhällsnivå och spellicens krävs för att motverka spel som leder till beroende och minskar livskvaliteten. Slutligen är tobak är ett hälsofarligt ämne som kan medföra olägenheter både för brukaren själv och människor i dess omgivning om det säljs på fel sätt.

 

5. När behöver min verksamhet ett serveringstillstånd?

För att få servera alkoholhaltiga drycker vars volym överstiger 2,25 volymprocent krävs ett serveringstillstånd. I de flesta fall innebär detta att den som ska servera alkohol behöver ansöka om ett serveringstillstånd. I några fall där serveringen uppfyller något av dessa krav behövs ingen ansökan. Några exempel är:

  • Serveringen av alkohol avser ett enstaka tillfälle som är av privat karaktär och är avsedd för i förväg bestämda personer.
  • Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad utöver kostnaden för inköp av drycken
  • Serveringen äger rum i en lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol och lättdrycker.
  • Serveringen sker till en boende eller besökare på särskilda boenden såsom LSS-boende, äldreboende, servicehus och liknande där måltidsservice tillhandahålls.
Konsultation
Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Vanliga frågor

När du har haft din konsultation och gjort en beställning, sätter vi så snart som möjligt ihop ett team som kommer arbeta med ditt ärende. Teamet består av en Teamleader och minst en jurist som blir din kontaktperson.  

Domstolarnas och myndigheters handläggningstider kan variera, vilket innebär att ärenden tar olika lång tid att slutföra. Vi försöker trots det starta din ärendehandläggning så snart som möjligt. Ditt team tar kontakt med dig på mejl eller telefon inom ett par dagar från att du har gjort beställningen, för att boka in ett första möte. Om ditt ärende är brådskande kan du under konsultationen be om att få tillägget expresshandläggning. 

Om det händer något i ditt ärende som t.ex det inkommer en handling eller vi blir kontaktade av en myndighet eller motpart så kommer vi löpande hålla dig uppdaterad genom att skicka handlingarna till dig per epost, post eller om det behövs boka ett möte per telefon eller Teams. 

Varje ärende är unikt och prisbilden varierar mellan vilken tjänst du är intresserad av, hur omfattande ditt material är, tidsåtgång för upprättande av juridiska handling och hur mycket kontakt du önskar under ärendets gång. Priset påverkas även om de i ditt ärende ska hållas förhandlingar eller rättegång. Du kan läsa mer om vår prisbild i huvudmenyn, eller ta kontakt med oss för att prata mer om kostnad och finansiering i ditt ärende.   

Om du har fått förhinder är vi tacksamma om du avbokar konsultationen i god tid, för att vi ska hinna återbetala dig. Du kan avboka konsultationen genom att ringa till vår administration på telefonnummer 010-33 33 888. Läs mer om ångerrätt i våra allmänna avtalsvillkor.  

Ja, vi har fysiska kontor på flera platser i landet. Du kan besöka oss exempelvis i Stockholm, Malmö, Göteborg, Vänersborg, Borås och Trollhättan. Det finns också möjlighet att träffa oss på de orter där vår samarbetspartner FirstOffice finns.  

Vi arbetar brett och erbjuder därmed juridisk hjälp inom flera rättsområden, som till exempel, fastighetsrätt, brottmål, arbetsrätt, familjerätt och tvistlösning för företag. Boka gärna en konsultation för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig i just ditt ärende.