Trafikskada

Vad är en trafikskada?

En trafikskada är en personskada som har inträffat i trafiken, till exempel genom en bilolycka. Den som drabbats av en trafikskada har rätt till trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen. Trafikskadeersättning är inte detsamma som skadestånd men beräknas utifrån skadeståndslagens principer. Som skadedrabbad kan du ha rätt till ersättning för sveda och värk, inkomstförlust, ersättning för vård- och behandlingskostnader samt för medicinsk invaliditet. Det är mycket att tänka på och därför är det viktigt att anlita en jurist. EZlegal har ombud med erfarenhet av handläggning och processföring mot försäkringsbolag. 

Hur får jag ersättning för trafikskada?
5 saker att tänka på vid trafikskada
Vad kostar det att ta hjälp av en jurist?

Vad säger lagen om trafikskador?

Enligt trafikskadelagen är en trafikskada är en skada som uppkommit ”till följd av trafik”. Lagen omfattar gångtrafikanter, cyklister, passagerare och förare som blir påkörda i trafiken av ett motorfordon.

Begreppet ”till följd av trafik” innebär att exempelvis bilen ska ha varit i trafik när skadan uppkom och att den skedde på grund av att bilen befann sig i trafiken. Fordonet bedöms vara i trafik i samma stund som föraren startar bilen och den börjar rulla. Det finns situationer där skador uppkommer när ett fordon står helt stilla som fortfarande menas vara ”till följd av trafik”. Då anses skadan ha orsakats i samband med fordonets användning för ett visst ändamål. 

Trafikskadeersättning betalas i första hand ut när skada inträffar i Sverige. Ersättningen kan även utgå för skada ”till följd av trafik” utomlands om fordonet är registrerat i Sverige eller tillhör svenska staten. Detta förutsatt att den drabbade är svensk medborgare eller bosatt i Sverige.  

Den som råkar ut för en personskada ”till följd av trafik” har alltid rätt till trafikskadeersättning. Normalt sett betalas ersättning ut från fordonets trafikförsäkring. Men när det gäller fall då trafikförsäkring saknas och fordonet är oförsäkrat, går Trafikskadeföreningen in och betalar ut ersättningen istället. 

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 5 742SEK

Rättsutredning
Hur får jag ersättning för trafikskada?


Om du
har oturen att bli skadad i en trafikolycka, bör du fort som möjligt vända dig till en läkare som kan dokumentera dina skador. Även om du bara känner mindre besvär är det bra att en läkare undersöker dig och gör en notering i din journal. Du kan ha rätt till ersättning från flera försäkringar. Inkomstbortfall och ersättning för kostnader betalas enbart av en försäkring; vid en trafikolycka hanteras det via trafikförsäkringen. Ersättning för sveda och värk, bestående ärr och invaliditet, kan du däremot ersättning för via flera olycksfallsförsäkringar, både sådana du tecknat själv och sådan som du har till exempel via medlemskap i ett fackförbund eller liknande
 

5 saker att tänka på vid trafikskada

1. Samla dokumentation

Samla all dokumentation och ta med samtliga dokument du har till det inledande mötet med din jurist.   

2. Kommunicera skriftligt

Var noga med att alltid kommunicera med försäkringsbolag via mejl eller brev det är svårt att i efterhand komma ihåg exakt vad som sagts. 

3. Se till att kunna styrka sambandet

Skulle besvären kvarstå är det viktigt att kunna påvisa samband, kausalitet, mellan din sjukdomsbild och trafikolyckan. Tidig dokumentation är av stort värde vid en tvist med försäkringsbolaget, som inte sällan ifrågasätter sambandet mellan olycka och besvär. 

4. Spara kvitton 

Var också noga med att spara kvitton för utlägg du får grund av skadan. 

5. Välj rätt ombud  

Då en skadereglering i många fall kan pågå under flera år, är det viktigt att du väljer en jurist som du trivs med. 

Vad kostar det att ta hjälp av en jurist?

När det gäller trafikskadereglering är vår handläggning i de flesta fall kostnadsfri för klienten eftersom försäkringsbolagen betalar ombudets kostnader. Som ett första steg rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation telefon eller via videosamtal.