Konsumenttvist

Vad är en konsumenttvist?

En konsumenttvist är som huvudregel en tvist som uppstår mellan en privatperson och en näringsidkare, till exempel mellan en privatperson som i egenskap av kund köpt en vara av en näringsidkare i dennes butik. Tvisten kan handla om att priset inte är vad man från början kom överens om eller att det är fel på den vara eller tjänst som köpts. EZlegal biträder både företagare och konsumenter i tvister. Vi står vid din sida under hela processen, från att hjälpa dig i tvistigheter gällande fakturor eller reklamation till att föra din talan vid förhandling i domstol.

Vad är Allmänna Reklamationsnämnden?
Vad säger lagen om konsumenträtt?
Vad kostar en konsumenttvist?

Olika sorters konsumenttvister

Konsumenttvister kan uppstå vid olika typer av avtalsingående och lagrummen skiljer sig åt beroende på vad avtalet avser. I svensk rätt finns bland annat Konsumentköplagen, som reglerar situationen då en tvist uppstår mellan en privatperson och en näringsidkare gällande en vara konsumenten köpt. Därtill finns Konsumenttjänstlagen, vilken precis som det låter tar sikte på att reglera situationen när en konsument ingått ett avtal med en näringsidkare avseende en tjänst. 

Bra att tänka på vid konsumenttvister

1. Reklamera eller bestrid fakturan

Som konsument är det viktigt att kontakta säljaren  snart som du upptäckt felet. Om du inte är nöjd med varan eller tjänsten kallas det att reklamera.
Är det istället fakturan som är felaktig kallas det att bestrida en faktura. Skriv vad som är felaktigt eller vad du inte är nöjd med, och varför du anser att det du ska betala för inte är vad du hade förväntat dig. 

2. Reklamera eller bestrid fakturan

Om tvisten handlar om en mindre summa kan det vara lämpligt att först utreda ärendet med kommunens konsumentvägledare. I vissa fall kan man försöka låta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) pröva tvisten. Allmänna Reklamationsnämndens beslut är bara vägledande.  

 

3. Dokumentation

Anteckna vilka kontakter ni har haft, vad som sagts och dokumentera allting du tror är av vikt. I Sverige råder fri bevisföring varför dokumenterat underlag kan åberopas som bevisning och komma att hjälpa dig vinna framgång i ditt ärende. 

 

4. Ta hjälp av en jurist

Rör det sig om större belopp kan det kännas enklare att anlita ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig genom processen. Inför det första mötet med din jurist kan det vara en god idé att ha gått igenom alla handlingar som rör ärendet och kartlagt vilka bevis du har för din inställning. Ta med kvitton, avtal och garantier. 

Hur går en konsumenttvist i domstol till?

Konsumenttvister kan se väldigt olika ut beroende på vad det gäller. En första fråga vi vanligtvis utreder är vilket belopp tvisten handlar om. Om tvistesumman understiger ett halv prisbasbelopp kommer målet som huvudregel att behandlas som ett förenklat tvistemål (även kallat småmål) av tingsrätten. Du kan läsa mer om vad som särskiljer handläggningen av småmål här.

För det fall tvistebeloppet överstiger ett halv prisbasbelopp kommer målet handläggas som ett tvistemål. I det fallet kan det vara bra att anlita en jurist som kan biträda dig genom domstolsprocessen. Detta innebär att du som utgångspunkt har möjlighet att aktivera ditt rättsskydd om du har ett sådant i din hemförsäkring, eller under vissa omständigheter ha rätt till rättshjälp genom statens försorg. 

Inledande skrivelse

En konsumenttvist initieras ofta genom att en inledande skrivelse tillsänds motparten med ett framställt krav vilket motparten får en tidsfrist att besvara. 

 

Stämningsansökan

För det fall en överenskommelse utom rätta går att nå brukar en av parterna inge stämningsansökan till den tingsrätt som ligger där konsumenten är bosatt, varpå tingsrätten utfärdar stämning. Motparten ges en tidsfrist om vanligtvis två veckor att inkomma med svaromål. 

 

Muntlig förberedelse

Ibland följer därefter skriftväxling och många gånger väljer tingsrätten att sätta ut målet till muntlig förberedelse för att utreda tvistefrågorna, planera målets fortsatta handläggning samt undersöka möjligheterna att förmå parterna att komma överens slutligt. Om parterna inte kan enas vid den muntliga förberedelsen planerar tingsrätten för den fortsatta handläggningen, ibland bestäms redan vid denna tidpunkt datum för när parterna ska ge in slutliga bevisuppgifter, om det ska finnas någon stupstock i målet och när huvudförhandling ska genomföras. 

 

Huvudförhandling och dom

Vid huvudförhandling gås hela målet igenom, sakframställning genomförs, partsförhör hålls, eventuella vittnen hörs och slutanförande framförs. 

Därefter brukar tingsrätten vanligtvis ta ett par veckor på sig för att skriva och därefter meddela dom. Är en av parterna inte nöjd med domen kan denna överklagas till hovrätten, det krävs dock som huvudregel prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp och pröva målet.

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 5 742SEK

Rättsutredning
Vad är Allmänna Reklamationsnämnden?

Allmänna reklamationsnämnden förkortas ARN, som prövat tvister mellan konsumenter och företag. Viktigt att veta om är att ett beslut från ARN endast är att se som en rekommendation för företaget att följa. Många stora företag följer ARNs rekommendationer men detta är alltså ingenting företaget är skyldiga att göra. ARN är opartiska och lämnar inte heller någon rådgivning.

Vad säger lagen om konsumenträtt?


Det finns en rad lagar som reglerar förhållandet mellan företag, näringsidkare och privatpersoner, konsumenter. I första hand handlar det om konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till en konsument, med undantag för fast egendom. Konsumenttjänstlagen gäller arbete på lös och fast egendom och förvaring. En tjänst är att anse som felaktig om den inte utförts fackmannamässigt, avviker från avtalet eller myndighetsföreskrifter.
 

Vad kostar en konsumenttvist?

Om det tvistiga beloppet överskrider ett halvt prisbasbelopp kan du genom din hemförsäkring ha rätt till rättsskydd. Du riskerar då bara att få betala en mindre del av rättegångskostnaden om du förlorar målet. Vad som innefattas i rättsskyddet varierar mellan olika försäkringsbolag och villkor. Om du har låga inkomster och saknar försäkringsskydd kan du istället ansöka om rättshjälp, vilket innebär att staten kan ersätta delar av kostnaden. Du behöver då bara betala en del av ombudets kostnad i rättshjälpsavgift. EZlegal hjälper dig med den formella ansökan.   

Behöver du ett juridiskt ombud eller vill fråga om råd kring konsumenträtt? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.