Fordran & Skuld

Vad är en fordran?

En fordran innebär att en person eller en juridisk person, exempelvis ett bolag, har en förpliktelse gentemot en annan person eller juridisk person. Det kan beskrivas som ett krav, men också som ett ekonomiskt tillgodohavande som en part har att rikta mot en annan. En fordran kan också i vissa fall gå att överlåta mellan parter. Vi hjälper såväl privatpersoner som företag i tvister där parterna inte kan komma överens. 

Så här kan vi hjälpa dig

EZlegal kan bistå dig oaktat om du vill ha betalt eller om du har fått ett krav riktat mot dig. Om du är den part som önskar få betalt brukar vi vanligtvis inleda med att skicka ett krav till motparten där vi ger denne en tidsfrist att erlägga betalning eller återkomma. Om motparten trots detta inte betalar är nästa steg att ge in stämningsansökan till tingsrätt.

Beroende på tvistebeloppet kan målet komma att handläggas som ett förenklat tvistemål, (ibland kallat småmål) eller ett vanligt tvistemål. Det som avgör om målet behandlas som ett förenklat tvistemål är om tvistebeloppet understiger ett halvt prisbasbelopp.

Handläggs målet som ett vanligt tvistemål har du i många fall rätt till rättsskydd eller rättshjälp. Om svaranden avhörs brukar tingsrätten som nästa steg efter svaromålet sätta ut målet till muntlig förberedelse. Där träffas parter och ombud och leds av en domare under förberedelsen. Förberedelsen syftar till att reda ut målets tvistiga frågor, planera för den kommande handläggningen och undersöka om parterna kan komma överens. För det fall parterna inte kan enas bestäms datum för när slutliga bevisuppgifter ska vara inlämnade till tingsrätten, ibland med beslut om så kallad stupstock. Därefter väntar huvudförhandling varvid målet genomgås i sin helhet.

Det är viktigt att du kommer till de förhandlingar som domstolen kallat dig till och att besvara domstolens föreläggande i tid. Om du inte gör det finns det risk att domstolen meddelar tredskodom, vilket innebär att de dömer utan att du varit närvarande. Tingsrätten brukar meddela dom inom ett par veckor. Är en av parterna missnöjd med domen kan denna överklagas till hovrätten. I denna måltyp krävs dock prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp målet till prövning. 

Borgenär och gäldenär
Vilken lag reglerar fordringar?
Preskription av fordran

Vad kostar en tvist?

Om det tvistiga beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp, kan du genom din hemförsäkring ha rätt till rättskydd. Saknar du hemförsäkring kan du istället ha rätt till rättshjälp. Om du förlorar målet behöver du då bara betala en mindre del av rättegångskostnaden. Om tvisten avser ett lägre belopp handläggs den av domstolen som ett förenklat tvistemål, eller FT-mål, förr ofta kallat ”småmål”. Det vanligaste är då att parterna med viss vägledning av rätten biträder sig själva. I FT-mål svarar respektive part för sina rättegångskostnader.  

Behöver du ett ombud?

Om du vill anlita oss som ditt juridiska ombud eller bara fråga om råd kring ekonomiska tvister rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal. 

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 27 930SEK

Stämningsansökan
Borgenär och gäldenär

 

Den som har krav på någon och således vill få betalt, har en fordran och kallas för borgenär. Den som är skyldig att betala borgenären något (vanligtvis pengar) kallas för gäldenär. Inte sällan uppstår det tvister mellan borgenärer och gäldenärer om när en betalning ska ske och hur mycket som ska betalas. Det kan till exempel handla om det har uppstått fel i en bil som nyligen köpts eller sålts, eller att den som anlitat hantverkare för renovering inte anser att arbetet utförts korrekt. 

Vilken lag reglerar fordringar?

En fordran kan uppstå på många sätt och ett flertal lagar är tillämpliga, såsom avtalslagen, köplagen, konsumentköplagen och skadeståndslagen. Merparten av de lagrum som är av relevans återfinns i lag (1936:81) om skuldebrev. 

Preskription av fordran

En fordran preskriberas som huvudregel efter tio år. Fordringar mot konsumenter preskriberas dock redan efter tre år. Om en gäldenär har en motfordran mot borgenären kan den i vissa fall kvittas. Förutsättningarna för kvittning är att motfordran ska vara gällande, mätbar, förfallen till betalning och gälla samma parter.