Asyl

Söka asyl i Sverige

Vill du söka asyl i Sverige lämnar du in en asylansökan vid en av Migrationsverkets ansökningsenheter. Du kan även ansöka vid gränspolisen vid din inresa. I de flesta fall har den sökande rätt till ett offentligt biträde, det vill säga en jurist som bevakar sökandes rättigheter, närvarar under utredningsmöten, upprättar skrivelser och överklaganden. Våra jurister arbetar inom flera av utlänningsrättens områden. Vi förordnas av Migrationsverket som offentliga biträden för asylsökanden och anlitas privat i ärenden om anhöriginvandring och arbetstillstånd. 

Vill du att en särskild jurist ska biträda dig bör du redan vid din ansökan uppge det till Migrationsverket. För ensamkommande barn utses utöver ett offentligt biträde även en god man. För att Migrationsverket ska kunna bedöma om du har rätt till asyl kommer du få gå på asylutredningar där du får berätta om varför du behöver skydd och är i behov av asyl. För att våra klienter ska vara väl förberedda och få kunskap om skyldigheter och rättigheter träffas klinten och det offentliga biträdet både före och efter asylutredningen.

Vem får uppehållstillstånd?
Att tänka på för asylsökande
Vad kostar det?
Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 12 250SEK

Överklagan
Vem får uppehållstillstånd?

Rätten till asyl regleras i utlänningslagen, i FN:s flyktingkonvention och i Dublinförordningen. Enligt FN-konventionen ska varje persons ansökan om asyl prövas individuellt.  I Dublinförordningen finns reglerna om vilket land som ska pröva en asylansökan. 

Flykting eller alternativt skyddsbehövande 

Uppehållstillstånd ska ges till den som är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Med flykting avses en person som känner välgrundad rädsla för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Rädslan kan även bestå av risk för förföljelse från hemlandets myndigheter eller från enskilda personer och grupper som hemlandets myndigheter inte kan eller vill skydda personen från.  

Uppehållstillstånd ska även ges till en person som är att anse som alternativt skyddsbehövande. Detta kan en individ vara om denne inte har skyddsbehov grundat i någon av de ovan nämnda flyktinggrunderna men ändock flytt sitt hemland då denne känner en välgrundad fruktan att straffas med döden eller utsättas för tortyr, eller för att personen behöver skydd i anledning av en väpnad konflikt.  

Ömmande omständigheter 

I vissa fall kan en asylsökande efter en samlad bedömning beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Att tänka på för asylsökande

Om du har möjlighet bör du till det första mötet med ditt offentliga biträde ta med identitetshandlingar såsom pass, ID-kort och födelsebevis. Har du behov av tolk så informera i god tid om vilken dialekt tolken ska prata och förstå. 

Har du möjlighet att få fram handlingar från hemlandet, till exempel myndighetsdokument, tidningsartiklar med mera som styrker dina asylskäl, bör du även ta med dessa. Har du små barn så försök få hjälp med barnpassning under den tid du har möte med ditt ombud.

Vad kostar det?

För asylsökande utses ett offentligt biträde av Migrationsverket och den sökande behöver då inte betala något för dess arbete. Du har själv rätt att välja ombud och bör snarast uppge vilket ombud du vill anlita till Migrationsverkets handläggare.  

Om du vill anlita ett juridiskt ombud privat behöver du själv stå för kostnaden. I privata ärenden kan det krävas en mer omfattande utredning för att bedöma möjligheten till juridisk framgång. Ett bra första steg är att boka en 20 minuters konsultation med en av våra jurister som gör en behovsanalys av din situation . Boka online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Ringer du från utlandet sker konsultationen via videosamtal, annars finns även möjlighet att genomföra konsultationen per telefon.