Underhållsbidrag

Vad är underhållsbidrag?

Efter en skilsmässa eller separation uppstår ofta frågan om hur barnens materiella behov ska tillgodoses. Enligt Föräldrabalken ska föräldrar svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Om ett barn bor mer hos den ena föräldern, kan den andre föräldern bli skyldig att betala underhållsbidrag.   

Vad säger lagen om underhållsbidrag?
Så går det till vid en underhållstvist
Att tänka på inför en underhållstvist

Vad skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd?

Underhållsbidrag är den summa pengar som den förälder som inte bor tillsammans med barnen ska betala.

Underhållsbidrag är den summa pengar som den förälder som inte bor tillsammans med barnen ska betala. Underhållsbidraget är till för att bekosta barnets boende, mat och t.ex. fritidsintressen i vissa fall. 

Underhållsstöd är ett ekonomiskt stöd du kan ansöka om vid Försäkringskassan för det fall ert barn bor merparten av tiden hos dig och den andra föräldern, som borde betala, inte gör det. Underhållsstöd kan även bli aktuellt om den andra föräldern är okänd eller inte är i livet. 

Mitt ex betalar inte sitt underhåll, vad kan jag göra?

Om den förälder som borde betala underhållsbidrag inte gör det kan man ansöka om underhållsstöd som då betalas av Försäkringskassan. Anser man att barnet har rätt till ett högre underhåll än det som regleras genom underhållsstödet kan man behöva inleda en rättsprocess för att ytterst låta en domstol besluta om vilket underhåll den andra föräldern ska betala. 

Vad kostar det?

Om du har en hemförsäkring är det möjligt du ha ett rättsskydd som täcker upp till 80% av kostnaderna för att anlita en jurist. Om du inte har hemförsäkring finns det möjlighet att söka rättshjälp från staten. Beroende på inkomst, kan din avgift bli så låg som 2% av den totala kostnaden. Vi hjälper dig med din ansökan om rättshjälp och utreder vilka möjligheter du har till kostnadstäckning. 

Konsultation
Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Underhållsbidragsavtal

från 8 575SEK

Vad säger lagen om underhållsbidrag?

Föräldrars underhållskyldighet regleras i kapitel 7 i Föräldrabalken i vilket det framgår att föräldrarna ska utge underhållsbidrag åt barnen efter vad som är skäligt med beaktande av barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vid beräkning av underhållskyldigheten tas hänsyn till barnets sociala förmåner såsom barnbidrag eller studiebidrag, vilka reducerar underhållskyldigheten. 

Föräldrars underhållsskyldighet upphör när barnet fyllt 18 år men förlängs om barnet går i skolan till fyllda 21 år. Om föräldrarna har delad vårdnad och barnet har växelvist boende föreligger vanligtvis ingen underhållsskyldighet. Om den underhållsskyldige föräldern har barnet boende hos sig minst fem sammanhängande dygn eller haft barnet boende hos sig i minst sex dygn under en månad får föräldern göra avdrag på underhållet. Det avdrag som får göras är 1/40 per dygn av det totala underhållsbidraget per kalendermånad. Om underhållskyldigheten inte har fastställts är det möjligt att kräva underhållsbidrag retroaktivt. Som längst kan man kräva tre år tillbaka, vilket innebär att det kan bli fråga om relativt höga belopp. 

Så går det till vid en underhållstvist

Den som har barnen boende hos sig mest efter en separation kan ha rätt att få underhållsbidrag av den andre föräldern för barnets räkning. Om föräldrarna inte kan enas kan boendeföräldern vända sig till Försäkringskassan och ansöka om underhållsstöd. Underhållsbidrag eller underhållsstöd ska motsvara barnens ekonomiska behov. 

Om den underhållsskyldige föräldern har mycket god ekonomi kan det också bli aktuellt med ett så kallat standardtillägg. Det är inte ovanligt att föräldrar inte kan enas om storleken på underhållsbidraget och då kan de låta domstolen pröva frågan. Våra jurister biträder klienter genom avtalsförhandlingar och domstolsprocesser.

Att tänka på inför en underhållstvist

Inför mötet med ditt ombud bör du ta fram ekonomiskt underlag som visar dina och den underhållsskyldiges inkomster och utgifter.  

I underhållsbidraget ingår levnadskostnader så som mat, boende och kläder och barnomsorgskostnader. Om barnet har särskilda behov som kostar pengar bör du även ta med handlingar som visar detta. Det kan röra sig om kostnader för fritidsaktiviteter, mediciner eller studier.