Körkort

Återkallelse av körkort 

Det finns ett stort antal regler som måste följas och krav som måste uppfyllas i trafiken. Polisen kan återkalla ditt körkort på olika grunder, till exempel om du har gjort dig skyldig till rattfylleri, fortkörning eller andra trafikbrott. 

När kan ett körkort återkallas? 
Kan jag få tillbaka mitt körkort?
5 viktiga saker att tänka på när du förlorat körkortet

Vad kostar det att ta hjälp av en jurist? 

I mål om återkallelse av körkort har du inte rätt till offentligt biträde och får därför stå för eventuella kostnader för att anlita ett ombud själv. Det rättsskydd som ofta finns i hemförsäkringar brukar inte gälla vid den här typen av förvaltningsrättsliga tvister. 

Behöver du ett juridiskt ombud eller vill fråga om råd kring körkort? Då rekommenderar vi dig att boka en 20 minuters konsultation med en jurist. Boka enkelt online eller genom att ringa till oss på 010-33 33 888. Du väljer själv om du vill ha din konsultation på telefon eller via videosamtal.

Erbjudande t.o.m. 31 maj!

245SEK

fr.o.m. 1 juni 495 SEK

Konsultation

från 5 742SEK

Rättsutredning
När kan ett körkort återkallas? 

Det är bland annat trafikskadelagenlag om straff för vissa trafikbrott och lag om omhändertagande av berusade personer m.m. som är tillämpliga i dessa situationer. Polisen, Tullverket eller åklagare kan besluta att omhänderta ditt körkort om du misstänks för ett trafikbrott. Har körkortet omhändertagits finns det inget sätt att överklaga beslutet, men man kan få medgivande att köra i 48 timmar efter omhändertagandet. Detta är dock vanligast när det rör sig om mindre allvarliga trafikförseelser. Efter omhändertagandet kan Transportstyrelsen vid allvarligare eller upprepade trafikbrott besluta att körkortet ska återkallas. 

Kan jag få tillbaka mitt körkort?

Om polisen eller annan myndighet har tagit ditt körkort skickas ditt ärende till Transportstyrelsen som utreder fallet. De avgör sedan huruvida återkallelse ska ske eller om en annan åtgärd är mer passande, till exempel en varning eller alkolås. 

Innan Transportstyrelsen meddelar sitt beslut har du rätt att yttra dig i ditt ärende. Du kan vid denna tidpunkt bland annat förklara din syn på situationen, varför situationen uppstod och din inställning till ansvarsfrågan. Om de beslutar att återkalla körkortet gäller en spärrtid under vilken man varken får köra eller kan få ett nytt körkort. Spärrtiden varierar beroende på typen av brott, från 2 månader upp till 2 år. Om spärrtiden överstiger 1 år måste du därefter göra ett nytt körkortsprov för att få tillbaka ditt körkort. 

Är man inte nöjd med utredningen eller beslutet kan man överklaga detta inom tre veckor från att man tagit del av beslutet. Frågan kommer då att prövas i förvaltningsrätten. Förfarandet i förvaltningsrätt är i huvudregel skriftligt. Förvaltningsrätten kan dela Transportstyrelsens bedömning, ändra beslutet eller återförvisa ärendet för handläggning av Transportstyrelsen.  

Man kan överklaga förvaltningsrättens avgörande till kammarrätten och det framgår i beslutet hur och när detta ska göras. För att kammarrätten ska ta upp ärendet måste dock prövningstillstånd beviljas, vilket kräver särskilda skäl.

5 viktiga saker att tänka på när du förlorat körkortet

1. Omhändertagande eller återkallelse  

Det är först och främst viktigt att få klart för sig om det handlar om ett omhändertagande eller en återkallelse av körkortet. Bara för att ditt körkort tagits av polisen innebär det inte nödvändigtvis att det kommer återkallas. 

2. Godkännande av ett strafföreläggande 

Var uppmärksam på att inte bara skriva på ett strafföreläggande om du inte håller med om vad som står i det, då det kan medföra svårigheter att i ett senare skede försöka ta tillbaka uppgifter.  

3. Yttrande till Transportstyrelsen  

Du har rätt att yttra dig till Transportstyrelsen innan de fattar sitt beslut i ärendet. Yttrandet kan komma att påverka Transportstyrelsens beslut varför vissa väljer att anlita en jurist redan i detta skede. 

4. Överklaga till förvaltningsrätten 

Är du inte nöjd med Transportstyrelsens beslut finns möjlighet att överklaga. Det finns vissa tidsfrister m.m. som behöver hållas varför det kan vara bra att noga gå igenom överklagandehänvisningen som ska finnas bilagd ditt beslut.  

5. Anlita ett juridiskt ombud  

Du har möjlighet att kontakta en jurist för bistående i ditt ärende. Vi får ärenden både inför att klienter önskar bistående med yttrande till Transportstyrelsen såväl som i anledning av att ett överklagande ska ges in till förvaltningsrätten.