Är jag skyldig att åtgärda fel om jag sålt en bil i befintligt skick?

Hej,

Jag har sålt en bil privat som köparen provkört samt gått igenom och kontrollerat att inga fel förelåg. På kontraktet står att bilen säljs i befintligt skick och att bilen är kontrollerad innan överlämnandet. Kan då köparen höra av sig 5-6 dagar efter och kräva att fel ska bekostas av säljaren eller påstå att köpet ska hävas? Min tolkning av lagen är att jag varken behöver hjälpa till eller betala något. Jag vet ju inte vad köparen gjort de här dagarna och bilen lämnades över utan fel i befintligt skick. Någon ångerrätt kan jag inte heller hitta i lagen. Vad är jag skyldig till?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det är möjligt att du anses som ansvarig för felet trots att du har sålt bilen i ”befintligt skick”. Att säljaren har sålt en bil i ”befintligt skick” innebär inte att säljaren är ansvarsfri från alla fel som kan uppstå.[1] Om varan har sålts i ”befintligt skick” ska den fortfarande anses behäftad med fel om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till, och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Detta är under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.[2]

Vad köparen kan förvänta sig för fel beror bland annat på varans art, ålder och prissättningen. Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Som huvudregel går risken över till köparen när köpekontraktet skrivits på och köparen tagit över bilen. Säljaren kan bli ansvarig för fel som har funnits när risken för varan övergick på köparen, även om felet visar sig först senare.[3] Köparen kan exempelvis genom en verkstad styrka att felet fanns redan innan bilen såldes, och det finns därigenom en risk att du som säljare får ansvara för sådant fel. Köparen har dock en undersökningsplikt, vilket innebär att köparen inte kan göra gällande fel som hen borde ha upptäckt eller känt till vid en undersökning av bilen.[4] Huvudregeln gällande hur noggrann undersökning som behöver göras är vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt. För att köparen ska ha rätt att häva köpet, krävs det att felet är väsentligt för köparen och att säljaren borde ha insett detta.[5]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 19 § Köplagen
[2] 19 § 2 p. Köplagen
[3] 21 § Köplagen
[4] 20 § Köplagen
[5] 39 § Köplagen

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.