Hur ska kostnader fördelas när barnet endast bor hos sin mamma?

Hej,

Jag har delad vårdnad om min son och jag reser en del för att ha umgänge med honom. Jag undrar därför hur ekonomin ska se ut vid delad vårdnad?

1. Ska den andra föräldern dela på rese- och boendekostnader?

2. Vilken matpeng ska jag betala utifrån att min son är skriven hos sin mamma?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Svaret på frågeställningarna ovan kommer att bero på hur era ekonomiska förhållanden ser ut och vad som är skäligt. Det finns en stor möjlighet för er att komma överens utanför domstolen. Det finns mallar hos Försäkringskassan som man kan fylla i för att beräkna hur stort ett typiskt underhållsbidrag ska vara. Gällande resekostnader gäller att den föräldern som barnet bor tillsammans med ska ta del i kostnaderna för eventuella resor för att det gemensamma barnet ska ha umgänge med den andra föräldern. Umgängesföräldern har dock det primära betalningsansvaret. Vilka kostnader som ska delas upp beror på vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och andra omständigheter. Att en förälder utan godtagbar anledning flyttar långt bort kan till exempel vara en omständighet som innebär att den föräldern ska ta del av kostnaderna som uppstår för den andra föräldern i samband med umgänget. Gällande frågan om matkostnader ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.[1]

Om en förälder inte varaktigt bor tillsammans det gemensamma barnet eller inte har del av vårdnaden fullgör den föräldern sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet.[2] Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal.[3] Detta innebär att föräldrar har en möjlighet att komma överens i fråga om hur stort underhållsbidraget ska vara men även att frågan kan avgöras av domstol om föräldrarna inte kommer överens. Därtill kan en förälder som utövar umgänge med sitt barn ha rätt till umgängesavdrag.[4] Detta innebär att underhållsbidragsskyldigheten reduceras. Umgängesavdrag kan bli aktuellt om den bidragsskyldige föräldern haft barnet hos sig under minst fem sammanhängande dygn eller under minst sex dygn under samma kalendermånad. Den bidragsskyldige kan under sådana omständigheter dra av 1/40 av det månatliga underhållsbidraget per varje helt dygn som barnet vistas med denne föräldern. Avdrag kan dock endast göras under förutsättning att underhållsbidraget inte är fastställt med beaktande av att den bidragsskyldige har barnet hos sig.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister

Vänliga hälsningar, EZlegal

[1] 7 kap. 1 § FB. [2] 7 kap. 2 § FB. [3] 7 kap. 2 § 2 st. FB. [4] 7 kap. 4 § FB.

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.