Badrummet blev dyrare än planerat, kunden vägrar att betala.

Hej,

Jag arbetar som hantverkare och utförde nyligen en badrumsrenovering åt en kund. Inför uppdraget gav jag en ungefärlig prisbild på 14 000 kr baserat på de uppgifter jag hade vid tillfället. Under renoveringens gång visade sig dock nya problem i badrummet som gjorde att det tog betydligt längre tid än jag räknat med och att ytterligare material behövde införskaffas. Slutfakturan landade därför på 26 000 kr. Nu har kunden bestridit fakturan då de menar att priset enligt lag får vara max 15% högre än det som tidigare sagts. Jag menar å andra sidan att uppdragets omfattning förändrades under arbetets gång, och att det ungefärliga priset jag gav därmed inte längre var aktuellt. Vem har rätt här, och hur ska vi gå till väga för att lösa situationen?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Om privatpersoner anlitar hantverkare så gäller konsumenttjänstlagen, vilken som utgångspunkt är tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att avtal som ger konsumenten sämre villkor än vad lagen anger inte är giltiga. Om priset för en tjänst har bestämts på förhand eller om ett högsta pris har bestämts genom en överenskommelse mellan dig och kunden, alternativt om du lämnat en ungefärlig prisuppgift, så är du som näringsidkare bunden av detta. Har du lämnat en ungefärlig prisuppgift, kan du ha rätt till att öka priset med 15%.[1] Det kan däremot inträffa sådana omständigheter som innebär att du har rätt till ett pristillägg om du som näringsidkare utfört tilläggsarbete enligt lagen, alternativt om tjänsten blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på kunden och som du inte kunde förutse när ni ingick avtalet.[2] Sådana omständigheter kan till exempel vara om kunden lämnat oriktiga eller missvisande uppgifter gällande skicket eller storleken på det som tjänsten avser. Det krävs däremot att du inte kunde förutse dessa omständigheter, med en normal fackmässig bedömning av förhållanden, när ni ingick avtalet.

Under arbetets gång kan det även framkomma behov av arbete som på grund av sambandet med det övriga uppdraget bör utföras samtidigt, så kallade tilläggsarbeten. Du som hantverkare är skyldig att ta kontakt med kunden om ett tilläggsarbete blir aktuellt. Denna skyldighet är begränsad till situationer som kan sägas ligga inom ramen för din omsorgsplikt.[3] Däremot kan du vid särskilda tillfällen ha rätt att utföra tilläggsarbeten utan samråd med kunden om denne inte gått att få tag på. Då ska priset för dessa arbeten vara obetydligt, eller lågt i förhållande till den avtalade tjänsten, eller om det finns särskilda skäl att anta att köparen önskar få tilläggsarbetet utfört.[4] Om du ser att det föreligger fara för allvarlig skada för köparen om dessa arbeten inte utförs omgående är du dessutom skyldig att utföra arbetet utan samråd om kunden inte kan nås. I kostnaden för dessa tilläggsarbeten bör du också kunna ta betalt för använt material.[5]

För att sammanfatta är du alltså i grunden bunden till det pris du angett i offerten, med en möjlig prisökning på 15 %. Om du har frågat kunden innan du utfört det arbete som tog extra tid och kostnad har du rätt att få betalt för detta. Detta gäller även om du (1) försökt få kontakt med kunden men inte lyckats och priset för arbetet bedöms vara obetydligt eller lågt i förhållande till den avtalade tjänsten, (2) om det finns särskilda skäl att anta att köparen önskar få tilläggsarbetet utfört eller (3) om det föreligger fara för allvarlig skada för köparen om arbetet inte utförs. Har du inte haft kontakt med kunden innan du utfört arbetet kan du försöka argumentera för att pristillägget beror på till exempel missvisande uppgifter från kunden och att du inte kunde förutse detta när ni ingick avtalet.

Det kan däremot poängteras igen att konsumenttjänstlagen är tvingande till kundens fördel samt att det slutgiltiga priset blev ganska mycket högre än det du först angett, varför du beroende på omständigheterna kan få svårt att vinna framgång i denna situation. Eftersom en process i domstol kan vara både kostnads- och tidskrävande för båda parter, är det alltid bäst att försöka nå en frivillig överenskommelse er emellan. Om ni inte kommer överens och kunden anser att de inte är betalningsskyldiga kan de vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få saken prövad. Ett avgörande från ARN är endast vägledande, men majoriteten av företag brukar följa dem. Om du anser att de är betalningsskyldiga kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Bestrider kunden ditt krav kan saken prövas i domstol. Vid större tvister kan det vara bra att anlita en jurist som kan biträda dig genom processen och eventuella förhandlingar.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister

Med vänlig hälsning EZlegal
[1] 36 § andra stycket konsumenttjänstlagen (KtjL) [2] 38 § KtjL [3] 8 § första stycket KtjL [4] 8 § andra stycket KtjL [5] 8 § tredje stycket KtjL

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.