Kan en otrohetsklausul ingå i ett äktenskapsförord?

Hej,

Kan man ha en otrohetsklausul i ett äktenskapsförord? Som i sådana fall skulle innebär att avtalet blir ogiltigt om någon av oss skulle vara otrogen? Skulle ett sådant avtal mellan makar vara giltigt? Har advokaten skyldighet att informera sin klient om ett sådant avtal är giltigt eller ogiltigt i samband med att äktenskapsförordet upprättas?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Nej, ett äktenskapsförord kan inte med bindande verkan ha en otrohetsklausul. Ett äktenskapsförord är en handling som erbjuder makar eller blivande makar en möjlighet att bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hens enskilda egendom.[1] Enskild egendom ingår inte i bodelning vid äktenskapsskillnad eller vid dödsfall.[2] För att vara giltigt ska äktenskapsförordet upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna eller de blivande makarna.[3] Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket.[4]

När ett äktenskapsförord upprättas finns ett krav på specifikation, det så kallade specifikationskravet. Kravet är uppställt i syfte att motverka klausuler som låter en make ensidigt påverka storleken på sin enskilda egendom. En otrohetsklausul skulle strida mot kravet på specifikation. Som utgångspunkt gäller visserligen avtalsfrihet vid upprättande av äktenskapsförord. Utöver kravet på specifikation gäller dock att villkor kan jämkas eller lämnas utan avseende om de är oskäliga med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.[5] Detta innebär att om ett äktenskapsförord innehåller en otrohetsklausul, skulle denna klausul kunna jämkas eller lämnas utan avseende. Jämkningen kan ske antingen med grund i äktenskapsbalkens regler eller med grund i avtalslagens 36 § om oskäliga avtalsvillkor. Angående din fråga om advokatens eventuella plikt att informera sin kund om ett avtals eventuella ogiltighet gäller följande.

Advokater ska iaktta god advokatsed.[6] Enligt VRGA, Vägledande regler om god advokatsed, är en advokats främsta skyldighet att ta tillvara klientens intressen på bästa sätt och efter bästa förmåga. Advokaten ska visa sin klient trohet och lojalitet. Advokaten får dock inte handla i strid med gällande rätt eller vad som följer av god advokatsed. Dessutom ska advokatens råd vara grundade på erforderliga undersökningar av gällande rätt.[7] Detta får tolkas som att en advokat inte bör råda dig att upprätta ett äktenskapsförord med en otrohetsklausul.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken
[2] 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken
[3] 7 kap. 3 § 2 st. Äktenskapsbalken
[4] 7 kap. 3 § 3 st. Äktenskapsbalken
[5] 12 kap. 3 § Äktenskapsbalken
[6] 8 kap. 4 § Rättegångsbalken
[7] 2.1.2 Vägledande regler om god advokatsed

Kerstin Vogel

Jag är delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar jag att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.