fbpx

Klander mot aktieägaravtal?

Hej! Jag är delägare i ett stort företag och jag har tillsammans med andra aktieägare slutit ett aktieägaravtal. Det är inte alla delägare i aktiebolaget som är med i avtalet. Härom veckan insåg jag och min kollega, som också är part i aktieägaravtalet, att avtalet verkar gå emot bolagsordningens förbehåll om hembud. I en skrivelse framgår det att våra aktier inte ska omfattas. Strider inte det mot bolagsordningen? Kan vi angripa avtalet med klander, så som man gör med bolagsstämmobeslut?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga, 

En aktieägare, styrelseledamot eller den verkställande direktören i et bolag får vid allmän domstol föra talan mot bolaget om att ett bolagsstämmobeslut som inte kommit till i behörig ordning eller på annat sätt strider mot Aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen i sig, ska upphävas eller ändras. Möjligheten tillfaller även den som styrelsen obehörigen vägrat föra in som aktieägare i aktieboken.[1] Klanderbarhet föreligger dock endast om det rör sig om just ett bolagsstämmobeslut.

För aktieägaravtal gäller istället Avtalslagens sedvanliga grunderna för ogiltiga och oskäliga avtalsvillkor. Tvång i form av våld, hot eller annat rättsstridigt tvång kan vara grunder för avtals ogiltighet.[2] Detsamma kan gälla då den ena parten blivit svikligt förledd.[3] Ett avtal som annars är att anse som giltigt får ändå inte göras gällande om omständigheterna vid avtalets tillkomst varit sådana att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om omständigheterna åberopa det, förutsatt att parten gentemot vilken rättshandlingen företogs måste antagas ha ägt sådan vetskap om omständigheterna.[4] Avtalsvillkor kan också jämkas eller lämnas utan avseende så att avtalet till en del eller i sin helhet inte ska beaktas. Avgörande är om avtalsvillkoret är oskäligt. Bedömningen härav görs med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, förhållanden som inträffat därefter och omständigheterna i övrigt.[5]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. 

Med vänlig hälsning, EZlegal 

 

[1] 7 kap. 50 § Aktiebolagslag (2005:551)

[2] 3 kap. 28-29 §§ Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (nedan ”Avtalslag”)

[3] 3 kap. 30 § Avtalslag (1915:218)

[4] 3 kap. 33 § Avtalslag (1915:218)

[5] 3 kap. 36 § Avtalslag (1915:218)

 

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig. 

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.