fbpx

Kan jag förlora vårdnaden?

Hej. Jag och mitt ex har i dagsläget delad vårdnad om vårt gemensamma barn, med växelvist boende. Nu känner jag dock att samarbetet fungerar riktigt dåligt. Han är så olämplig som förälder att jag inte längre kan fortsätta så här. Därför har jag ansökt om ensam vårdnad hos tingsrätten. När mitt ex fick reda på det blev han vansinnig och sade att han också skulle begära ensam vårdnad. Han är en fruktansvärd person och jag är övertygad om att domstolen kommer se detta och ge vårdnaden till mig. Men tänk om det inte blir så? Tänk om jag förlorar vårdnaden helt om domstolen inte ställer sig på min sida? Det hade ju i så fall varit mycket värre än att fortsätta med den gemensamma vårdnaden vi har idag.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Bestämmelserna om vårdnad om barn regleras i Föräldrabalken. Domstolen har möjlighet att besluta om gemensam vårdnad även om båda föräldrar motsätter sig det. Föräldrarna ska ha gemensam vårdnad i de fall det anses bäst för barnet.[1] Det faktum att ni båda har ansökt eller kommer ansöka om ensam vårdnad är därför inte ett hinder för domstolen att besluta att er gemensamma vårdnad ska bestå. I alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska däremot barnets bästa vara avgörande.[2] Det faktum att ni båda yrkar på ensam vårdnad kan därför tala för att gemensam vårdnad inte är bäst för ert barn.[3] Vid bedömningen ska domstolen fästa särskild vikt vid er förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet.[4] Fokus ska vara på barnet och vilka konsekvenser föräldrarnas agerande får för barnet.

Gemensam vårdnad förutsätter däremot i viss mån att ni har ett fungerande samarbete. Av betydelse är att ni kan hantera frågor som uppkommer, samt att ett bristande samarbete eller bristande gemensamt ansvar inte går ut över barnet på ett sätt som gör att det är bättre för barnet att en av er har ensam vårdnad. Med gemensamt ansvar menas att ni tillsammans kan lösa frågor som rör barnet och som omfattas av det ansvar ni har som vårdnadshavare.[5] Er samarbetsförmåga är alltså inte den viktigaste faktorn i bedömningen, utan det är er förmåga att sätta barnets behov främst. Det framgår inte på vilket sätt ditt ex är olämplig som förälder och det är därför svårt att ge något svar på hur domstolen troligen kommer bedöma situationen.

Domstolen kan besluta antingen om fortsatt gemensam vårdnad eller att ge vårdnaden till endast en av er. Det finns därför en risk att du kommer förlora vårdnaden, men hur stor risken är att det händer är svårt att säga. Om du vill återkalla din talan har du möjlighet att göra det innan tingsrätten meddelar sin dom och målet kan då bli avskrivet. Det får däremot inte någon verkan om du återkallar din talan efter det att dom meddelats, om du inte har samtycke till detta från ditt ex.[6] Om du återkallar din talan innan tingsrätten meddelat sin dom har däremot svaranden, ditt ex, rätt att få sina yrkanden prövade.[7] Det betyder att även om du återkallar din talan så kan ert ärende fortfarande prövas av domstolen om ditt ex vill det.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] Prop. 2020/21:150 s. 133
[2] 6 kap. 2 a § första stycket Föräldrabalken (FB)
[3] Prop. 2020/21:150 s. 134
[4] 6 kap. 5 § andra stycket FB
[5] Prop. 2020/21:150 s. 133
[6] 13 kap. 5 § andra stycket Rättegångsbalken (RB)
[7] NJA 2008 s. 304

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.