Kan kommunen återkalla alkoholtillstånd utan förvarning?

Hej, Kommunen har beslutat att återkalla vårt serveringstillstånd på grund av ekonomisk misskötsamhet. Vi har inte fått någon varning innan, utan kommunen återkallade bara tillståndet. Tydligen hade vi några eftersläpande skatteinbetalningar för ca 1,5 år sedan till följd av att den ansvarige för ekonomin undanhållit information från mig som är ägare av verksamheten. Är det verkligen rätt av kommunen att återkalla tillståndet utan att först ge oss en varning?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

För att få inneha ett serveringstillstånd ska man enligt alkohollagen uppfylla diverse krav gällande personlig och ekonomisk lämplighet. Det innebär att man till exempel inte får ha skatteskulder. En innehavare av ett serveringstillstånd får av kommunen meddelas en erinran (en formlös varning), eller i allvarligare fall eller vid upprepande överträdelser, en varning om denne;

    1. inte uppfyller de krav som gällde för tillståndet, eller
    2. inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av alkohollagen.[1]

Vid överträdelser av bestämmelserna i alkohollagen ska erinran eller varning vara ett förstahandsalternativ. Det är dock möjligt för kommunen att återkalla ett serveringstillstånd.[2] Vid allvarliga överträdelser ska återkallelse kunna ske utan föregående varning, till exempel vid allvarlig ekonomisk misskötsamhet.[3] I förarbetena till alkohollagen ges som exempel på allvarlig ekonomisk misskötsamhet bland annat upprepade restföringar, brutna avbetalningsplaner och ökande skuld trots avbetalning.[4] Eftersom det inte framgår i din fråga hur stort belopp skatteskulden är på, eller om beloppet har avbetalats eller håller på att avbetalas, så är det svårt att säga om det ska anses utgöra en allvarlig ekonomisk misskötsamhet som då kan vara grund för att återkalla tillståndet utan föregående varning. I flera rättsfall har återkallelse skett på grund av liknande ekonomisk misskötsamhet och i flera fall har rätten beslutat att upphäva kommunens beslut att återkalla serveringstillståndet och istället meddelat en varning.[5]

Vi rekommenderar dig att överklaga kommunens beslut samt att vidta adekvata åtgärder för att komma till rätta med de problem kommunen uppmärksammat. Ett sådant steg är självfallet att betala skatteskulden, men det skulle också kunna vara att överlåta ansvaret för ekonomin på någon annan och implementera rutiner för att säkerställa att skatteinbetalningar sker i rätt tid. Om ni visar vilja och förmåga att på ett seriöst sätt sköta den tillståndspliktiga verksamheten i fortsättningen borde ni av rätten meddelas en erinran eller varning istället för att tillståndet återkallas.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 9 kap. 17 § alkohollagen

[2] 9 kap. 18 § alkohollagen

[3] Prop. 2009/10:125 s. 117 f.

[4] Prop. 1994/95:89 s. 103 f.

[5] Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 4564-11, 2011-10-26

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.