Vad är ett ÄTA-arbete inom entreprenadrätt?

Hej,

Jag fick nyligen veta att det finns något som heter ÄTA-arbeten. Jag och min familj ska bygga ett hus i Småland där vi ska bo permanent. Vi hade några vänner som sa att man skulle använda sig av entreprenad när man bygger hus. Vi tittade på olika byggentreprenörers hemsida och kom då i kontakt med begreppet, men det var väldigt mycket information att försöka ta in, och det är ett ämne vare sig jag eller min make är bekanta med. Nu undrar vi vad ÄTA-arbeten syftar på och vad det finns för regler kring dessa. Kan jag behöva betala mer än vad jag tänkt mig?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

ÄTA-arbete står för ändrings- tilläggs- och avgångsarbeten som kan uppstå under arbetets gång och där beställaren är skyldig att betala kostnaden för dessa, oavsett om man kunnat räkna med kostnaden eller ej. Medan kontraktsarbeten är de arbeten man avtalat om, utgör ÄTA-arbeten oförutsedda åtgärder, vilka uppstår som en naturlig följd av att bygga ett hus.

De två typerna av ÄTA-arbeten är beställda eller likställda, där de förstnämnda är sådana som beställaren bett om, medan de sistnämnda behövs för att uppnå resultatet man avtalat om. Begreppet omfattar dock inte sådana arbeten som uppkommit på grund av att entreprenören byggt fel eller begått likartat misstag. Om ett arbete räknas som ett ÄTA-arbete får du som konsument stå för kostnaden i slutändan. Om arbetet är utöver kontraktsarbetet men ändå inte utgör ÄTA-arbete kommer entreprenören att få stå för kostnaden istället, till exempel vid misstag från entreprenörens sida. 

Eftersom ni ska bygga ett småhus och ni räknas som konsumenter som köper en tjänst av en näringsidkare blir Konsumenttjänstlagen tillämplig. Enligt Konsumenttjänstlagen ska entreprenören underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar om man under arbetets gång upptäcker ett arbete som lämpligen bör utföras.[1] Entreprenören kan få utföra sagda tilläggsarbete även utan konsumentens godkännande om denne inte kan nås och priset är obetydligt eller lågt i förhållande till den sammantagna summan, eller om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar att få arbetet utfört. Det finns också en skyldighet för entreprenören att på en gång utföra sådana tilläggsarbeten som inte kan skjutas upp utan risk för allvarlig skada för konsumenten, om denne begär det eller om entreprenören inte kan inhämta konsumentens anvisningar. Eftersom ÄTA även omfattar ändrings- och avgåendearbeten finns det kompletterande bestämmelser i ett standardavtal vid namn ABS 18.[2] Reglerna är, precis som Konsumenttjänstlagen till fördel för konsumenten, och där stadgas att parterna ska avtala om omfattningen, priset, tiden för betalning och ÄTA-arbetets avslutande eller påverkan på kontraktstiden och formulera detta skriftligen. I det fall så inte skett gäller vad konsumenten påstår har avtalats, om inget annat framgår av omständigheterna i övrigt.[3] Standardavtalet är inte en lag utan en avtalsmall, men det används ofta inom byggbranschen för att förenkla avtalsprocessen.

Det är också viktigt att komma ihåg att det finns en lojalitetsplikt mellan konsumenten och entreprenören. Det innebär att entreprenören genomgående måste beakta konsumentens intresse. 

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. 

Med vänlig hälsning, EZlegal 

 

[1] 8 § Konsumenttjänstlag (1985:716)
[2] BÖ 2018:01 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 18
[3] 9 p. ABS 18

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig. 

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.