Vår nyfödda son är omhändertagen, vad kan vi göra?

Hej,

Vår son på 2 månader har blivit omhändertagen enligt LVU. Omhändertagandet har blivit fastställt av domstol, men på felaktiga grunder. Det var en familjemedlem som anmälde oss och har hittat på alltihop. Vi är helt förtvivlade och vill såklart få tillbaka vår son omgående. Hur ska vi göra?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Ett barn kan omhändertas och beredas vård med stöd av LVU om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas.[1] Föreligger det samtycke från vårdnadshavarna för frivilliga insatser kan detta påverka behovet av tvångsvård, då vården istället kan fullgöras på frivillig väg.[2] Vård enligt LVU ska upphöra om det inte längre finns ett behov för insatsen.[3]

Socialnämnden ska minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.[4] Vårdnadshavarna kan även göra en hemtagningsbegäran där man ansöker om att vården enligt LVU ska upphöra. Socialnämnden kommer som första instans att pröva begäran och ska utan dröjsmål inleda en utredning.[5] Utredningen ska bedrivas skyndsamt och som huvudregel vara slutförd senast inom fyra månader.[6]

Vid hemtagning ifrågasätts inte det ursprungliga beslutet, utan vad som prövas är främst om förhållandena som påkallat vård enligt LVU fortfarande består eller om förhållandena har förändrats sedan barnet initialt bereddes vård. Förändringarna ska i så fall vara av varaktig och genomgripande karaktär. Det ska inte heller ha tillkommit andra missförhållanden som påkallar fortsatt vård. Det framgår inte av frågan vilka omständigheter som ligger till grund för omhändertagandet, men för att tvångsvården ska upphöra måste ni bevisa att det inte längre föreligger grund för vård enligt LVU. Skulle socialnämnden avslå begäran om hemtagning får beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol.[7] Även förvaltningsdomstolen ska då pröva hur situationen ser ut och om det föreligger förändringar som påkallar att vård enligt LVU kan upphöra.

Överväger ni att begära att pågående vård ska upphöra, rekommenderar vi dig att först konsultera en jurist som kan ge dig råd i processen. Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 2 § Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

[2] 1 § LVU

[3] 21 § LVU

[4] 13 § LVU

[5] 11 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SOL)

[6] 11 kap. 2 § SOL

[7] 41 § LVU

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.