Vilken entreprenör ansvarar för arbetsmiljön?

Hej,

Jag har ett företag som är en entreprenör och vi har fått i uppdrag att bygga en lagerlokal åt ett stort företag. Det är inte bara vi som jobbar på bygget, utan även flera andra företag. En anställd har hört av sig och klagat om bristfälliga räcken på en byggställning. Han menar att vi är ansvariga, fastän han inte hör till vårt företag och det inte var vi som satte upp ställningen. Vem av oss entreprenörer är ansvarig vad gäller arbetsmiljön och hur tar man reda på det? Finns det något jag kan värja mig med och vilka juridiska konsekvenser kan det få? 

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga, 

Vid entreprenader ligger ansvaret på någon av entreprenörerna, eller den som beställt arbetet, beroende på typen av entreprenad. Vid entreprenader ser man till entreprenadformen och upphandlingsformen. Den senare avser hur många entreprenörer som byggherren vill ha uppgörelse med och vem som har det så kallade samordningsansvaret. Samordningsansvaret innebär ett ansvar över arbetsmiljön och att koordinera arbetet från de olika parterna. Arbetsmiljöansvaret är ett lagstadgat ansvar som framgår i Arbetsmiljölagen. [1] Om entreprenören och beställaren har avtalat om en generalentreprenad, där entreprenören är generalentreprenör, innebär det att entreprenören har fått handla upp andra underentreprenörer. Då hamnar samordningsansvaret på entreprenören i fråga, istället för på beställaren. Om det är så att beställaren avtalat med varje entreprenör för sig utgör det en delad entreprenad. Då stannar ansvaret istället kvar hos beställaren. Ett undantag är dock om beställaren utsett en huvudentreprenör efter överenskommelse med denne. 

Om en entreprenör visat sig ha samordningsansvaret har denne en lagstadgad skyldighet att ändra eller ersätta sådant som kan innebära en risk för olycksfall eller ohälsa på arbetsplatsen. [2] Dit räknas bland annat att se till att allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och att det utfärdas allmänna skyddsregler för arbetsstället. [3] Arbetsmiljöverket kan blandas in och ge ett föreläggande eller förbud om den som har samordningsansvaret inte följer den lagstadgade skyldigheten. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite som då måste betalas om man inte rättar sig. [4] Om förbudet eller föreläggandet inte är förenat med vite kan en entreprenör dömas till fängelse eller böter om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa. [5]

För en entreprenör är det därför viktigt att ta reda på vad man har för upphandlingsform. Entreprenören måste även överlag titta på vad avtalet säger, för att veta om det är denne som har samordningsansvaret. Ansvaret är lagstadgat och kan inte avtalas bort på det sätt att arbetsmiljöansvaret inte skulle ankomma på någon part.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. 

Med vänlig hälsning, EZlegal 

 

[1] Arbetsmiljölag (1977:1160)
[2] 3 kap. 2 § Arbetsmiljölag (1977:1160)
[3] 3 kap. 7e § 3 p. Arbetsmiljölag (1977:1160)
[4] 7 kap. 7 § Arbetsmiljölag (1977:1160)
[5] 8 kap. 1 § Arbetsmiljölag (1977:1160)

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig. 

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.