fbpx

Besiktningsmannens ansvar?

Hej,

Jag köpte min villa för ca 1 år sedan. Innan jag skrev på avtalet bokade jag en besiktningsman som kom och besiktigade huset. Besiktningsmannen var godkänd av SBR. I besiktningsprotokollet står det att jag har takduk som ett underlag till taket. Detta visar sig inte stämma. Nyligen har det börjat läcka in genom taket och jag bokade en certifierad takläggare som kom för att kontrollera taket. Takläggaren kom fram till att huset inte har någon takduk utan att det istället finns någon form av pappskiva som inte är fuktbeständig. Enligt takläggaren har jag rätt att kräva ett nytt tak från besiktningsbolaget då besiktningsmannen inte framfört rätt information om taket. Stämmer det att jag kan rikta krav mot det företag besiktningsmannen tillhörde?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga!

Inledningsvis kan konstateras att du är en konsument och besiktningsmannen är en näringsidkare. Avtal om utförande av en tjänst mellan dessa parter regleras vanligtvis i konsumenttjänstlagen, men eftersom besiktning är en immateriell tjänst omfattas det inte av konsumenttjänstlagen.[1] Allmänna reklamationsnämnden har dock i ett ärende uttalat att konsumenttjänstlagens regler kan användas analogt, det vill säga ge vägledning, i fråga om en besiktningsmans ansvar.[2] En av Svenska Byggingenjörers Riksförbund godkänd besiktningsman omfattas av allmänna bestämmelser, där de måste ha en ansvarsförsäkring. Det innebär att bolaget som besiktningsmannen arbetar för ersätter skadan upp till ett viss belopp, och att försäkringsbolaget täcker resterande belopp.

För att bedöma besiktningsmannens skadeståndsansvar vid fel i tjänsten är utgångspunkten ett vanligt vårdslöshetsansvar.[3]  En besiktningsman ska agera fackmässigt och med erforderlig kunskap.[4] Konsumenttjänstlagen stadgar att icke-fackmässigt utförande kan utgöra fel i tjänst.[5] I det här fallet verkar besiktningsmannen ha dokumenterat pappskivan som en takduk. Även om det skulle visa sig att det vid tiden för byggandet av huset var en  godkänd byggnadsnorm att använda pappskivor, borde besiktningsmannen uppmärksammat dig om pappskivan. Att både felbenämna pappskivan som en takduk och att underlåta att informera om att pappskivan inte är fuktbeständig är högst troligen inte fackmässigt. En husköpare ska kunna fästa tillit till besiktningsmannens dokumentation utan att behöva ifrågasätta den.

En analog tolkning av konsumenttjänstlagen ger för handen att en tjänst som utförs felaktigt kan föranleda skadeståndsansvar.[6] För att skadeståndsansvar ska föreligga måste en skada kunna påvisas, som dessutom ska ha samband med den felaktigt utförda tjänsten. Den certifierade takläggaren härledde vattenläckan i taket från den icke-vattenbeständiga pappskivan. Det talar för att det finns ett sådant samband mellan felaktigheten och skadan som kan medföra besiktningsmannens ansvar. Besiktningsmannen kan då komma att behöva ersätta de kostnader du haft för reparation av taket och eventuella inre fuktskador som uppstått.[7] För att kräva skadestånd krävs det enligt konsumenttjänstlagen att konsumenten reklamerar inom 3 år från att uppdraget avslutades.[8] Utöver det måste reklamationen göras inom skälig tid efter att felet upptäcktes. Eftersom lagen inte är fullt tillämplig skulle en domstol kunna komma fram till att tidsfristen för reklamation är kortare än 3 år. Konsumentskydd är däremot en grundläggande kontraktsrättslig princip, varpå fel som upptäcks efter 1 år mycket väl skulle kunna vara omfattade. Troligen innehåller avtalet mellan dig och besiktningsmannen en klausul om reklamationsfrist som då ska följas, om den inte i jämförelse med lagen är till nackdel för dig som konsument.[9]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

 

[1] NJA 2007 s. 962

[2] Allmänna reklamationsnämnden, ARN 1999-0864

[3] Bengtsson, Bertil, Om skadestånd vid konsumenttjänster, SvJT 2008 s. 262

[4] vägledning från 4 § Konsumenttjänstlag (1985:716)

[5] vägledning från 9 § 1 p. Konsumenttjänstlag (1985:716)

[6] vägledning från 9 § 1 p. och 31 § 3 st. Konsumenttjänstlag (1985:716)

[7] vägledning från 31 § 4 st. Konsumenttjänstlag (1985:716)

[8] vägledning från 17 § Konsumenttjänstlag (1985:716)

[9] vägledning från 3 § Konsumenttjänstlag (1985:716)

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.