fbpx

Oseriös takläggare – hjälp!

Hej. För ett halvår sedan anlitade jag en takläggare för omläggning av taket på vårt hus. Jag gjorde tydligen ingen bra research innan beställningen. Det visade sig ganska snart att de saknade både rätt fackkunskap och välvilja. Men vad gör man när beställningen är påskriven… Vi har haft flera heta diskussioner om fusk och lögn som jag delvis har dokumenterade. Hela grejen har kostat jättemycket pengar och nu står jag här med ett fuskbygge och ofärdigt tak. Slutbesiktningen blev underkänd med flera grova fel och efterbesiktningen likaså. De har varit tydliga med att de inte är intresserade av att rätta till felen. Nu orkar jag snart inte bråka mer och funderar på att anlita en jurist istället. Finns det något jag kan göra?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Som konsument ska man kunna förvänta sig att tjänster köpta av näringsidkare utförs fackmässigt samt efter vad som avtalats. Om det utförda arbetet inte lever upp till detta, och det därmed kan anses föreligga fel i tjänsten, kan konsumenten ha rätt till att hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller häva avtalet. Dessutom får konsumenten under vissa förutsättningar kräva skadestånd.

Jag tolkar frågan som att ni som privatperson anlitade en takentreprenör, som är näringsidkare, för att utföra ett arbete på ert hus. I sådana fall är konsumenttjänstlagen tillämplig.[1] När en näringsidkare utför en tjänst ska denna enligt lagen göra det fackmässigt, tillvarata konsumentens intressen samt samråda med denna när det behövs och är möjligt.[2] Bedömningen om ett arbete är utfört fackmässigt baseras på branschpraxis och tar sikte på den professionella kompetensen hos näringsidkaren och vilka krav som från en objektiv utgångspunkt kan ställas med hänsyn till bland annat tjänstens karaktär och de normer och bestämmelser som finns i den aktuella branschen. En tjänst är att anse som felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva eller från vad som därutöver får anses avtalat.[3] En tjänst ska vidare anses felaktig om resultatet avviker från sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på avtalet som lämnats av firman.[4]

I ert fall går det att argumentera för att den omläggning av taket som företaget utförde inte utförts fackmässigt och därmed inte uppfyller vad ni haft rätt att kräva. Om tjänsten är felaktig utan att det beror på något förhållande från konsumentens sida får denna hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge honom eller henne säkerhet för dennas krav på grund av felet.[5]

Av frågan framgår dock inte om omläggningen redan betalats eller inte. Vidare har även konsumenten rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet inom skälig tid och utan att det medför kostnader, förutsatt det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten.[6]

Om felet inte avhjälps får konsumenten göra avdrag på priset, eller om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren inser eller borde inse detta, häva avtalet helt.[7] Näringsidkaren är även skyldig att ersätta konsumenten för skada som denne tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att det har förelegat ett sådant hinder utanför näringsidkarens kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit för en felfri tjänst.[8]

Av frågan framgår att du redan haft kontakt med firman som inte är intresserad av rätta till felen. I första hand kan du därför anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN är en myndighet som opartiskt löser tvister mellan konsumenter och företagare. Nämnden lämnar då rekommendationer om hur tvisten bör lösas. Det andra alternativet är att låta en domstol avgöra i frågan genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.[9] Att föra process i konsumenttvist kan vara komplicerat och det kan vara en god idé att anlita ett juridiskt ombud som kan föra din talan.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 § Konsumenttjänstlagen (KTjL)

[2] 4 § st. 1 KTjL

[3] 9 § st. 1 p. 1 och 3 KTjL

[4] 10 § KtjL

[5] 19 § KTjL

[6] 20 § KTjL

[7] 21 § KTjL

[8] 31 § KTjL

[9] 42 kap. 1 § Rättegångsbalken

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.